In de top-3 van de beste brouwerijen ter wereld blijven. Dat is het uiteindelijke doel dat de Raad van Bestuur voor ogen heeft met een ingrijpend veranderingsproces dat voor Heineken wereldwijd gaat gelden. Dat proces moet een consistente en gezonde groei voor de toekomst waarborgen. Kernwoorden zijn: effectiever, sneller en dichter op de markt. Verbeteringen Effectief Gevolgen De heer Ruys schreef het al in zijn brief en onderstreepte dit nogmaals in zijn presentaties in november aan de medewerkers: Heineken is de afgelopen tien jaar zeer succesvol geweest. Dankzij een doordachte strategie is de onderneming in omvang verdubbeld en de Raad van Bestuur ziet dan ook geen enkele aanleiding om die strategie overboord te gooien. Die sterke groei had tot gevolg dat Heineken uit zijn jasje is gegroeid. Als we Heineken als zelfstandige brouwerijgroep met een plek in de top van de wereldbiermarkt en gezonde groei willen zien, dan zal de organisatie daarop aangepast moeten worden. Heineken meet zich dus een nieuwe jas aan, waar we weer jaren mee vooruit kunnen. Wat moet er volgens de Raad van Bestuur allemaal gebeuren? Het is een lange lijst van verbeteringen en veranderingen, waarvan wij een aantal kenmerkende kort willen belichten. Allereerst is daar het acquisitiebeleid: het aankopen van bedrijven moet sneller en simpeler, de samenwerking met partners moet vruchtbaarder en de manier waarop we in de markt opereren moet onder de loep worden genomen. Die acties hebben tot doel dat Heineken haar leidende positie in de wereld verder uitbouwt en door haar partners als een waardevolle zakenpartner wordt gezien. Heineken wil ook resultaatgerichte!" werken op commercieel, financieel en organisatorisch gebied. Dat gaan we doen door meer aandacht te schenken aan prestatiemanagement. Hoe succesvol zijn onze inspanningen? Het antwoord op die vraag kan worden gegeven aan de hand van zogenoemde prestatie-indicatoren. Prestaties zijn overigens niet per se verbonden aan personen. Ook de prestaties van onze merken komen aan bod. Dat betekent concreet dat we voor elke markt de beste combinatie van lokale merken willen, met Heineken als kroonjuweel. Derde grote verandering is het creëren van een uitdagende en ondersteunende cultuur. Belonen naar prestaties, meer ruimte voor nieuwe initiatieven en de eerder genoemde prestatie indicatoren helpen al mee aan een cultuurverandering. Maar daar moet nog meer bij: heldere taal, duidelijkheid over doelen, elkaar aanspreken op gemaakte afspraken, risico's nemen, niet bang zijn voor verandering, van elkaar leren en de ruimte om fouten te maken. Als er maar van geleerd wordt! De verbeteringen waar Heineken op inzet mogen zeker ambitieus genoemd worden. Die ambities waarmaken kan alleen als de organisatiestructuur verandert. Daarom hebben Corporate Office, Export en HTS de opdracht gekregen om hun huidige activiteiten onder de loep te nemen en een plan te ontwikkelen om hun organisatie zo effectief en slagvaardig mogelijk in te richten. De meest ingrijpende voorstellen betreffen Corporate Marketing en Export. Voor Corporate Marketing wordt voorgesteld om de afdeling te splitsen in twee units: International Brands Architecture (een puur beleidsmatige afdeling die zich bezighoudt met de strategie van de merken) en de unit Commercial Excellence (die de werkmaatschappijen ondersteunt in hun verkoop- en distributieactiviteiten en fungeert als kenniscentrum, zodat werkmaatschappijen niet steeds opnieuw het wiel hoeven uitvinden). De Heineken Export Groep wordt eveneens opgesplitst. De commerciële functies van Export, de clusterorganisaties en de werkmaatschappijen worden in de nieuwe structuur van werkmaatschappijen samengevoegd, om zo dichter op de markt en in samenhang effectiever in een markt te kunnen werken. De verkoopondersteunende functies van Export blijven in Nederland. Voor de andere Corporate afdelingen geldt dat zij een splitsing maken tussen kerntaken en niet-kerntaken. Tot hun kerntaken horen in ieder geval het ontwikkelen van beleid, waar nodig de werkmaatschappijen helpen bij de uitvoering van dat beleid, controleren of het beleid ook echt wordt uitgevoerd en vergelijkend onderzoek doen onder de werkmaatschappijen om te komen tot de beste manier van werken. Voor alle andere huidige taken van Corporate afdelingen wordt bekeken waar ze het beste passen. Eén ding is zeker: de veranderingen hebben directe gevolgen voor een groep medewerkers, met name in Nederland. Functies veranderen, verhuizen of verdwijnen en er kunnen nieuwe functies ontstaan. Hoe dat alles vorm krijgt wordt in de komende maanden bekeken. De COR en vakbonden zijn over de plannen geïnformeerd en de COR houdt de betrokken ondernemingsraden op de hoogte. De COR zal 16 december de adviesaanvraag voor het plan in hoofdlijnen (de grofstructuur) ontvangen. Ook voor het plan op detailniveau (fijnstructuur) wordt bij de COR een adviesaanvraag ingediend. Pas in het voorjaar van 2003, als ook de fijnstructuur is goedgekeurd, worden de consequenties voor individuele werknemers duidelijk. Het veranderingsplan vraagt van veel mensen een grote inspanning. Van hen wordt verwacht dat ze in recordtijd een plan op tafel leggen dat origineel, uitdagend en voor Heineken als geheel optimaal is. Origineel, uitdagend... de cultuurverandering is al begonnen. De strategische doelen van het programma en allerlei nieuwtjes zijn te vinden op de Heiway (Engelstalig) en het BrowseHuis. Vers van 't Vat, november 2002 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2002 | | pagina 7