Anthony Ruys (1947) werd in 1993 lid van de Raad van Bestuur van Heineken N.V. In 1996 werd hij benoemd tot vice-voorzitter van de Raad van Bestuur en onlangs werd bekend dat hij met ingang van 25 april 2002 Karei Vuur steen zal opvolgen als voorzitter. Wij spreken hem op het moment dat Freddy Heineken een paar dagen eerder zijn vertrek uit Heineken Hol ding, ook per 25 april 2002, heeft aangekon digd. Ingrijpende veranderingen, die volgens Ruys in hun aard illustratief zijn voor de kracht van Heineken. "Wat zowel Freddy Heineken als Karei Vuursteen voor Heineken hebben bete kend is overduidelijk", zegt hij. "Freddy Heine ken is de verpersoonlijking van het merk ge weest: vitaal, gedreven en creatief en hij is dat nog steeds. Karei Vuursteen is erin geslaagd zijn eigen waarden daaraan toe te voegen en het bedrijf en de merken te laten groeien tot wat ze nu zijn. Heineken is daarmee voor mij tot een unieke combinatie geworden van traditie en jeugdig elan. Het is niet zo maar een bedrijf. Overal waar je komt, merkje de onderlinge ver bondenheid van onze medewerkers en de toe wijding om een product te maken waarmee we een bijdrage kunnen leveren aan het plezier van mensen. Ik beschouw het dan ook als een fan tastische uitdaging om de groei van ons bedrijf vanaf volgend jaar verder vorm te geven." Vitaal Volgens Ruys zijn het vooral vitaliteit en duur zaamheid die aan die groei ten grondslag moe ten liggen. "Vitaliteit van het bedrijf en de mer ken die we voeren is van levensbelang. Bier is een levend product, het is jong. Binnen verant woorde kaders van alcoholbeleid richten wij ons op een jong publiek en dat moet zo blijven. Maar dat jonge publiek verandert voortdurend. Jonge mensen van dit moment hebben totaal andere levens dan tien en twintig jaar geleden. Ze staan voor andere keuzes, hun onderlinge verhoudingen en die met andere generaties zijn sterk in beweging, en ze communiceren op een manier die totaal anders is dan een paar jaar geleden. Ik heb twee zonen van begin twintig voor wie internet een vanzelfsprekend aspect van het leven is geworden. Zij schakelen met mensen over de hele wereld, dat fascineert me." Nieuwe generatie Ruys hecht veel waarde aan het contact met de jongere generaties. Dat contact onderhoudt hij door middel van diverse functies. Zo is hij voor zitter van de Raad van Advies van AIESEC, een internationaal studenten uitwisselingsprogramma. Daarnaast bekleedt hij functies bij andere stu dentenorganisaties als de Leidse Veerstichting en het internationale managementinstituut Insead. "Ook voor het management binnen een bedrijf zijn jonge mensen van grote waarde. Zij stellen de onverwachte vragen en presenteren de verrassende invalshoek. Zij staan het dichtst bij onze doelgroepen. Ik ben dan ook zeer ver heugd dat er een groep jonge Heineken-mede- werkers is opgestaan om het jongerennetwerk Young@Heineken op te richten. Dit is een mooi platform waar jonge medewerkers elkaar kun nen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwis selen. En via de bijeenkomsten die zij organi seren komen zij in direct contact met het hoger management. Voor hen een ideale manier om Heineken in al zijn facetten te leren kennen en voor ons, als management, de manier om op de hoogte te blijven wat er speelt binnen de nieuwe generatie Heineken- medewerkers en welke innovatieve ideeën er leven binnen deze groep. Een dialoog die ook ik persoonlijk graag met deze groep aanga. Een vitale uitstraling trekt jonge mensen aan, zowel op de consumentenmarkt als op de arbeidsmarkt. Maar in die vitale uitstraling spelen traditionele waarden als kwaliteit, verbondenheid en duurzaamheid een cruciale rol." Duurzaam Volgens Ruys is aandacht voor duurzaamheid, of 'sustainability' minstens zo belangrijk als vitaliteit. "Heineken is onlosmakelijk verbonden met de maatschappij", licht hij toe, "vrijwel overal in de wereld. Wij maken gebruik van grondstoffen, we zijn werkgever, bieden mensen een product aan en doen een beroep op de kapitaalmarkt. Dat neemt diverse verantwoor delijkheden met zich mee. Heineken gebruikt veel water voor het brouwproces. Vooral drink water is waardevol voor samenlevingen. Heine ken heeft een voorbeeldrol als het gaat om ver antwoord gebruik van water. We moeten ons continu afvragen of het brouwproces met min der water kan plaatsvinden, zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Daar zijn we al erg goed in, maar het kan altijd beter." Alcoholgebruik "Daarnaast is alcohol een belangrijk punt van aandacht. Al onze veertigduizend medewerkers zijn ambassadeurs van verantwoord alcohol gebruik. Samenlevingen en culturen kunnen sterk verschillen in hun opvattingen over alcohol gebruik. Ook daarin moeten we een voorbeeldrol vervullen. Ik ben ervan overtuigd dat de maat schappelijke belangstelling voor alcohol de komende jaren zal toenemen. Als Heineken niet samen met andere bierproducenten het initiatief neemt voor zelfregulering, zal de samenleving regelgeving opleggen. Mijns inziens is dat niet nodig, maar de ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Eén brouwerij die onverantwoord han delt, kan aanleiding geven tot regelgeving. Niet temin mag ons dat niet van initiatieven tot een verantwoord beleid weerhouden." Een derde punt dat steeds meer in de belangstelling staat,

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2001 | | pagina 4