RST-preventieproject van i Bijna iedereen heeft wel eens van RSI gehoord, maar slechts weinig mensen weten hoe je het oploopt of kunt voor komen. Deze beroepsziekte treft jaarlijks al meer dan driehonderdduizend werk nemers, voornamelijk beeldschermwerkers. Heineken is daarom juist onder deze groep werknemers in Nederland een RSI-preventieproject gestart. Project manager Huib Hezemans en -coördinator Loes ledema vertellen er meer over. RSI (Repetitive Strain Injuries) staat voor een verzameling van aandoeningen aan hand, pols, arm, schouder en nek als gevolg van statische houdingen of telkens terugkerende bewegin gen. Ook lage rugklachten vallen onder RSI. Het gaat daarbij om zeer pijnlijke aandoenin gen, die zelfs langdurige of blijvende arbeids ongeschiktheid tot gevolg kunnen hebben. Op dit moment loopt al meer dan veertig procent van de Nederlandse beroepsbevolking (2,6 mil joen werknemers) het risico om door het werk RSI te krijgen en dat aantal neemt alleen maar toe. De grootste risicogroep daarbij is de administratieve sector. Met name medewerkers die meer dan twee uur per dag achter een beeldscherm werken, lopen grote kans op RSI. Groter risico Bij Heineken werken ongeveer 3.200 (van de 5.600) werknemers achter een beeldscherm. Vanwege de verregaande automatisering binnen ons bedrijf is de verwachting dat dit aantal alleen maar zal toenemen en dus ook het risico van RSI groter wordt. Daarom richt het preventieproject RSI zich juist op deze groep medewerkers. "Overigens moetje daarbij niet alleen aan de administratieve sector denken", vertelt Huib Hezemans. "Ook in Productie komt veelvuldig beeldschermwerk voor." Loes vervolgt: "Wij richten ons daarom op al deze verschillende doelgroepen bij de diverse werkmaatschappijen van Heineken in Nederland. Daarbij willen we de medewerkers bewustmaken van de risico's die beeldschermwerk met zich meebrengt en hen erop wijzen wat zij zelf kunnen doen om RSI te voorkomen." Beleidsnotitie Het project is het gevolg van een initiatief van de COR VGWM-commissie. Een RSI-werkgroep van deze commissie kwam in juli 2000 met een beleidsvoorstel om RSI centraal aan te pakken. De directievergadering van HNB besloot daarop de problematiek bij Heineken in Nederland pro jectmatig aan te pakken en riep een stuurgroep in het leven. Daarin zitten naast P&O-directeur Hans de Ruiter, ook hoofd Arbo-dienst Piet Bouws, Alexander van Citters (manager Supply Chain Finance, Vrumona) en Herman Ubbink, unitmanager Den Bosch. Huib Hezemans hier over: "Er is daarop een projectgroep samen gesteld, waarin naast Loes en ik ook de Arbo- adviseurs Marlies Smidt (Z'Wou), Bets Everts (Bunnik), Marion van den Broek (H'Bosch) en fysiotherapeut Arjen Frudiger (Z'Wou) zitting hebben. In aanwezigheid van directeur HNBS Mare Koster en Hans de Ruiter vond 16 okto ber de aftrap plaats." Zes factoren De projectgroep heeft inmiddels een project plan gemaakt, met een aantal aandachts punten. Huib Hezemans: "Daarbij zijn zes fac toren van belang: de werkdruk op een afdeling, de werkorganisatie (afwisseling van taken met en zonder beeldschermgebonden werk), de inrichting van de werkplek (bureau, stoel, hulp middelen), de werkwijze (houding), de persoon zelf en zijn/haar thuissituatie. De perfectionist of ambitieuze plannenmaker werkt anders dan de joviale netwerker. De een werkt meer gespannen of langer door dan de ander, die makkelijker tijd neemt voor een onderbreking van beeldschermwerk. Door gedragsverande ring kun je al veel klachten voorkomen. Er wordt per vestiging geïnventariseerd wat er ai aan RSI-preventie is gedaan. HTS en Den Bosch hebben eerder een RSI-enquête onder hun medewerkers gehouden en voorlichting gegeven. Uiteraard maken we gebruik van de daar opgedane kennis." Bewustwordingscampagne Begin volgend jaar start een bewustwor dingscampagne onder de doelgroep. Loes ledema hierover: "We gaan onder meer via posters mensen duidelijk maken wat RSI is en hoe je het kunt voorkomen. We willen daarbij vooral het gedrag van mensen beïnvloeden. Ook komt er een website op het BrowseHuis. En in februari starten, afdelingsgewijs, infor matiebijeenkomsten over RSI. Voorafgaand daaraan laten we de deelnemers een checklist invullen om mogelijke klachten en oorzaken van RSI op te sporen. Aan de hand daarvan kan de gespreksleider van deze bijeenkomsten aan dachtspunten boven water krijgen en kan er later per afdeling of individu wat aan worden gedaan." De bijeenkomsten lopen tot eind september. "Het einddoel van dit project is dat iedereen weet hoe RSI kan worden voorkomen en wat mensen daar zelf aan kunnen doen", aldus Huib Hezemans. "Daarna wordt RSI-preventie een vast onderdeel van het algemene beleid binnen Heineken." Marguerite de Ruijter Beeldschermtachograaf Een van de hulpmiddelen die tegen RSI- klachten kan worden ingezet, is de beeld schermtachograaf. "Ik heb er bij wijze van proef een op mijn computer laten installe ren", vertelt Huib Hezemans. "Het pro grammaatje laat weten of je te lang achter elkaar beeldschermwerk doet, of te snel achter elkaar typt en wijst op de nodige onderbrekingen. Ervaring moet uitwijzen of het een handig hulpmiddel is." Huib Hezemans en Loes ledema

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2001 | | pagina 3