Regionale units bezoeken CS&C Eerste Service Level Agreement tussen Heineken Nederland Supply en Heineken USA officieel getekend Na maanden van voorbereiding werd het eerste Service Level Agreement tussen Heineken Nederland Supply en Heineken USA officieel getekend op donderdag 15 november. Directeur Heineken Nederland Supply (HNS), Marien Kakebeeke en general manager Heineken USA (HUSA), Frans van der Minne, vergezeld van hun Finance managers, Rodolph Italianer (HUSA) en Marc Busain (HNS), hebben het eer ste Service Level Agreement (SLA) tussen HUSA en HNS ondertekend. De ondertekening van de SLA's tussen HNS en zijn klanten Heineken Brouwerijen en Heineken Export Group volgt voor het eind van het jaar. Wat houden deze SLA's, zoals ze in de volksmond worden genoemd, eigenlijk in? De bedoeling van een Service Level Agreement is het aansturen van de gehele Supply Chain op basis van een aantal nieuwe Performance Indicatoren (Pi's). Door het meten van deze indicatoren kan door de werkmaatschappijen gezamenlijk worden gewerkt aan het verbeteren van de Supply Chain. Performance Indicatoren waarvoor Heineken Nederland Supply binnen het SLA verantwoor delijk is, zijn: Perfecte levering Versheid van het product Klachten Voorraden in Demand Points Een perfecte levering naar HUSA houdt bijvoorbeeld in dat een levering op tijd en volledig arriveert op het Demand Point in de Verenigde Staten. HNS moet er daarnaast voor zorgen dat de tijd tussen het produ ceren van een product en de aankomst op het Demand Point zo kort mogelijk is. Een optimale vers heid op het Demand Point, met als uiteindelijk doel een vers product voor de consument. HNS is boven dien aan te spreken op eventuele klachten over de producten vanuit de Verenigde Staten. Als laatste Performance Indicator is HNS verantwoordelijk voor het sturen van de voorraadhoogte in de ver schillende Demand Points in de Verenigde Staten. Performance Indicatoren waarvoor HUSA binnen het SLA verantwoordelijk is, zijn: Nauwkeurige voorspelling gevraagde producten op: Lange termijn Middellange termijn Korte termijn Complexiteit productassortiment De vraagvoorspellingen door HUSA dienen nauwkeurig te zijn op verschillende termijnen. Daarbij kunnen een lange (jaren), middellange (maanden) en korte termijn (weken) worden onderscheiden. Met complexiteit van het productassortiment wordt hier bedoeld dat er door HUSA niet te veel verschillende (kleine) producten dienen te worden gevraagd. Indien u over bovenstaande nog vragen heeft, kunt u terecht bij Mark Rutten, business control ler HNS en medeverantwoordelijk voor de totstand koming van het SLA (telefoon: 071- 545 8843). Mare Busain en Mark Rutten HNS CS&C, Customer Support Control, is de afdeling binnen DCS in Zoeterwoude die zorgdraagt voor alle order-entry, de ritplanning en het landelijk voorraadbeheer voor de Nederlandse markt. Dagelijks worden hier grote hoeveelheden bier besteld, waarvan de nodige hectoliters via de regionale Heineken-units hun eindbestemming vinden. Deze stromen brengen een hele logistieke organi satie met zich mee. Hoewel het bestelproces met de regionale units elektronisch plaatsvindt, zijn er contacten tussen CS&C en deze units nodig om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen. Tijd dus voor een bijeenkomst om nader tot elkaar te komen. Om dit te bereiken werden drie woensdag middagen in november gereserveerd om nader kennis met elkaar te maken. Bovendien was er gelegenheid om eikaars standpunten met betrekking tot een aantal algemeen voorkomende knelpunten uit te wisselen, zodat deze knel punten in de toekomst kunnen worden voorko men. Dit komt de samenwerking ten goede. Kostenreductie in de keten Bij elke ontvangst werd een korte toelichting gegeven over DCS, de plaats binnen Heineken Nederland Supply, de aandachtspunten en de ontwikkelingen. Vervolgens werd de groep rond geleid door de brouwerij, waarbij de nadruk lag op de magazijnen en de processen. Hierna was ruim tijd gereserveerd voor een discussie over een aantal knelpunten. Hieruit zijn goede suggesties en ideeën voortgekomen, waarbij kostenreductie in de keten en efficiënt bestel len de uitgangspunten waren. Na deze discussie ging de hele groep naar de afde ling CS&C om met de rest van het team kennis te maken. Hier werd het een en ander verteld over de werkzaamheden waarbij ook specifieke zaken als de J IT (Just In Time)-module, ritplanning in Cargo en het gebruik van SAP aan de orde kwamen. Uiteraard bestond deze kennismaking ook uit een informeel gedeelte. Elke bijeenkomst werd afgesloten met een gezellige borrel in de 'Koperen Ketel'. Eugenie Kant, afdeling DCS

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2001 | | pagina 22