Uitslag- lezersonderzoek Vers van 't Vat De afgelopen maanden is er een onderzoek uitgevoerd onder lezers van Vers van 't Vat. Doelstelling was het toetsen van het succes van de huidige invulling van het blad en te horen krijgen of lezers zich (blijven) herkennen in het blad. Voldoende reden voor een onderzoek waarin jullie meningen over en tevredenheid met het personeelsblad centraal hebben gestaan. Ui Hoe is het onderzoek uitgevoerd? Er zijn meer dan 1200 schriftelijke vragenlijsten verstuurd naar de huisadressen van één op de acht actieve en niet-actieve medewerkers. Uiteindelijk hebben 434 lezers de enquête inge vuld en teruggestuurd. Degenen die een enquê te hebben ingevuld, worden op deze plaats har telijk bedankt voor hun medewerking. Het heeft een goede response opgeleverd, die basis heeft gevormd voor de volgende resultaten. Welke algehele indruk maakt Vers van 't Vat? Vers van 't Vat blijkt het best gelezen en meest informatieve blad te zijn voor alle actieve mede werkers van Heineken in Nederland. Het is een prima, aantrekkelijk, verzorgd en overzichtelijk blad met belangrijke informatie. Dat blijkt onder meer uit de 7,5 die de lezers als gemiddeld rapportcijfer aan het blad geven. Binnen Kantoor/Commercie en Productie werden er veel zevens uitgedeeld en de achten met name door de niet-actieve medewerkers. Het blad past vol gens jullie bij Heineken. Over de mate waarin het blad de lezers trots maakt op Heineken, was niet iedereen het eens. De helft van de productie medewerkers ervaart dit wel. Eenderde van Kantoor/Commercie vindt dat Vers van 't Vat de lezers trots maakt op Heineken. Het is wel posi tief te horen dat een ruime meerderheid van alle lezers het blad met plezier leest. Wat vinden jullie van de inhoud van het blad? De mate van openheid die lezers ervaren bij het blad, laat wat te wensen over. Minder dan 20% is hierover tevreden en met name Kantoor/Commercie en Productie vinden niet dat alles kan worden gezegd in het blad. Hetzelfde geldt voor de ruimte voor kritiek op de onderneming. Hierover zijn de lezers binnen Kantoor/Commercie zeker niet positief en ook die binnen Productie zijn niet voldoende tevre den. De lezers zijn niet geheel overtuigd van het waarheidsgehalte van informatie in Vers van 't Vat. Deze aspecten bieden dus duidelijk ruim te voor verbetering. Positief is dat medewerkers wel vinden dat Vers van 't Vat een goede afspiegeling biedt van wat er leeft in de organisatie. Is de vormgeving voldoende aantrekkelijk? Niks dan lof, is de belangrijkste conclusie over de vormgeving van het blad. Een ruime meerder heid is tevreden over de overzichtelijkheid van het blad (lay-out), lengte van artikelen, letter grootte, aantal foto's, papier, formaat en het kleurgebruik. Het blad wordt flitsend, eigentijds en aantrekkelijk qua kleur genoemd. Een meer derheid van de lezers vindt dat de vormgeving hen prikkelt het blad open te slaan. Wat vinden jullie van het voor en door mede werkers concept? De waardering voor het zelf aanleveren van tek sten en de huidige bladformule is erg goed te noemen en alle doelgroepen laten zich hierover positief uit. Ook ervaart meer dan de helft van de lezers dat zij als 'medewerkers' de meeste in breng hebben in de totstandkoming van Vers van 't Vat. Helaas slaagt de formule onvoldoende op het punt dat mensen zelf teksten willen aanleveren. Deze bereidheid is erg laag. En voor zover die be reidheid wel aanwezig is, leeft die meer onder productiemedewerkers dan onder medewerkers Kantoor/Commercie. De lezers zien Vers van 't Vat niet als een middel om collega 's te informeren en dat geldt voor alle doelgroepen. Hoe lezen jullie Vers van 't Vat? Teksten in Vers van 't Vat zijn niet al te moeilijk geschreven en duidelijk en makkelijk leesbaar. De meeste mensen nemen 15-20 minuten tijd voor het lezen van het blad. De niet-actieve me dewerkers wat langer en Kantoor/Commercie, met een kwartier, het minst. Ook blijkt uit dit on derzoek dat 40% van Kantoor/Commercie en 50% van Productie Vers van 't Vat laten lezen aan huisgenoten, maar dat het blad over het al gemeen niet wordt doorgegeven aan familie of bekenden. In Vers van 't Vat lezen medewerkers vooral over nieuwe ontwikkelingen in de organisatie, achter gronden bij het nieuws, informatie over beleids zaken en ten slotte over producten en merken. Lezen uit interesse voor collega's scoort niet bij zonder hoog. Slechts 12% geeft dit op als reden om Vers van 't Vat te lezen. Lezers kregen de mogelijkheid de rubrieken in het blad te beoordelen. Vooropgesteld, geen en kele rubriek werd opvallend negatief beoordeeld. Meest positief waren de invullers van de enquê te over de rubrieken Persoonlijk, Geachte y Consumentenservice en Nieuw vaatje. Welke informatie willen jullie in Vers van 't Vat? Meer dan driekwart van Kantoor/Commercie gaf aan meer te willen lezen over beleidszaken en producten en campagnes. De meerderheid uit Productie toonde ook belangstelling voor de ze rubrieken. Daarnaast waren er hoge scores voor meer informatie over 'andere units en bedrijfs onderdelen'. Minder interesse was er met name binnen Kantoor/Commercie voor informatie over de 'eigen werk zaamheden'. Binnen Productie was die behoefte een stuk groter, want bijna 60% van Productie zou meer aandacht besteed willen zien aan de eigen werkplek. Tot zover de resultaten. Ik wil nogmaals mijn dank uitspre ken over de vele ingevulde enquêtes, waardoor dit on derzoek goed heeft kun nen verlopen. Veel lees plezier (ook in de toe komst) met jullie personeelsblad. Mascha Scholten, coördinator lezers onderzoek Vers van 't Vat owff ffilili/r J :ij| tywdrnd t fmn in de Bmt/iivrij'op televisie Suil20(H) t - t t Mett ümmtr.Mmmmkém lUllji I

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2001 | | pagina 3