s Even online in café of restaurant s k 2 Bedankt! Ideeënbus Rustig werken in de file v .<w Langs deze weg wil ik Heineken Brouwerijen Hoofddorp bedanken voor het organiseren van mijn 25-jarig dienstjubileum. Mijn familie en ik hebben een fantastische dag gehad. Ik wil al mijn collega's, chauffeurs en bijrijders van de trans portbedrijven Van de Bosch en Koomen bedanken voor het cadeau. Heineken Brouwerijen Hoofddorp bedankt voor alles wat jullie voor mij hebben ge daan. Het was een dag om niet gauw te vergeten. Willem Versluis en familie Onderstaande personen bedanken Heineken voor de bloemen, cadeaus en belangstelling die zij hebben gekregen voor hun huwelijksjubileum. De heer en mevrouw Van Alebeek uit Berlicum (40-jarig huwelijk) De heer en mevrouw Burik (40-jarig huwelijk) De heer en mevrouw Van Echtelt uit Culemborg (35-jarig huwelijk) De heer en mevrouw Hensel uit Oegstgeest (40-jarig huwelijk) Den Bosch Aanmoediging Belonen J.F.J.M. Mulders/R.G.M. van Helmond/ M.M.C. Verhoeven/P.C.W. van Avendonk 200,- J.B.M.W. Kerver/M.J.A. van de Wijst 200,- H.M. van Boxtel 250,- Vrumona R.H. de Bruin 250,- A.B.M. Ait Layachi 375,- A.P. van Oostrom 3.500,- R Egberts 100,- Deze gegevens zijn aangeleverd door de Ideeënbuscommissie. Overvolle snelwegen en bomvolle treinen, dit al lemaal omdat heel Nederland op weg is om op tijd op de werkplek te komen. Doordat de spits tegenwoordig 's ochtends om zeven uur begint en pas na negenen oplost, is dit voor veel werk nemers elke dag weer een frustratie. Volgens het onderstaande krantenbericht is de oplos sing voor dit probleem gevonden: 'business cor ners' en 'flexoffices' langs de snelweg bij Bodegraven of bijvoorbeeld in een Arnhems 'werkcafé'. De redactie van Vers van 't Vat doet hierbij een oproep aan Heineken-medewerkers die na het lezen van dit bericht geïnteresseerd zijn om in plaats van een uur in de file een uur flexoffice uit te proberen. Uiteraard krijgt deze medewerker daarbij wel de opdracht aan de le zers van Vers van 't Vat verslag te doen van zijn of haar bevindingen met deze nieuwe trend. Interesse om hieraan mee te werken? Stuur dan een maiitje naar versvanhetvat@lasswell.nl V-'V N,-* '"X V—.v Bron: Volkskrant9 december 2000 JÉÏÏ De groep werknemers die het beu ts elke ochtend twee uur in de file te staan, groeit. Werk wordt steeds meer een verzameling van afzonderlijke activiteiten: vergaderen, e-mailen. ideeën verzinnen, met een klant praten. Dat kun je op diverse plaatsen doen. Sinds kort in een restaurant in Bodegraven of in een Arnhems werkcafë'. 'Veel werk doen we via internet en dat kan overal.' -LSSFN ZEVEN cn negen 1 uur "s morgens staat het hier I i i mbkosrl Hf1 uur ■■-- helemaal dicht' gebaart de directeur richting snelweg 'Et zijn mensen die de uitrit naar het resuu raat opdraaien, tócr wee uurtjes werker cn vervolgens op een lege snelweg alsnog naar het werk nstk-tv Alleen omdat ze per se om hall negen 's morgens op hun vaste werk plek moeten zijn. «aan honderödtm zenden automobilist en elke ochtend rustig, 'Ui de file Helemaal mei nodig, vindt Hans KniiseL algemeen direc teur Benelux van AutogriP», waaron der At Restaurants valt. Werken kun je ook bij ons." De liusiness Corner in net At Kcs I taurar.t Bodegraven verrees enkele f weken geleden Een hock met veer ien flexibele wokplekkcn bureaus oorzien van de nieuwste app-ara- aur. roet huur beklede banken eraefc- »er Om wkenmensen weg Ie sokken van de snelweg 'Het restaurant ligt aan één van de drukste snelwegen van Nederland, Utrecht-Den Haag. cn is daarom altijd al een favoriete ontmoetmgs en werkplek geweest onder zaken mensen', verklaart Knüsci Niet alleen om te vergaderen <4 om elkaar te ontmoeten maar ook om een uurtje of twee in het restau rant met de laptop op tafel wat werk af te maken Deze groep mensen maakt volgens de directeur zelts 15 procent van het koffiedrinkend publiek uit. Tegen betaling van vijftien gu.den per uur kun je daar een van de aehl flexscats. de goedkoopste en eenvou digste werkplekken, huren ia ae modemaamhriting kun jc op jc vtgen laptop e-mailen en internetten en daarnaast voor een kwartje per 5>3g'- iu documenten printen IX' vier flex- corners, waar vier personen kunnen zitten zijn iets duurder voor 25 gul den per uur heb je ook een ISDN aansluiting zodat je kunt bellen en internetten tegelijk. De twee meest geavanceerde plek ken bevinden zich in het hart van de Business Corner: de flexoffices oor weer een tientje meer kunnen vier zakenlui ccn ingebouwde computer gebruiken met webcam waardoor Ven videoconference gehouden kan worden. Knüsci weet zeker dat het een sue ces wordt Al eerder plaatsten wc m alle 21 AC-Restaurants m Nederland de i Box', een hoek waar je kunt intenteilen «n e-mailen Daar konten onder andere veel zakenmensen op afHij beeft een medewerkster aan genomen dit alle klanten ir. pakken met laptops die zich in hel restaurant bcvinden, mei zachte dwang naar ac Business Corner moet dirigeren reageert Akkic Muller, medc-opnch ter van het Arnhemse werkcafé Mullbces. een gebouw dat een aantal flexibele werkplekken aanbiedt, op de visie van Knüsci Als je gew end bent iedere ochtend anderhall uur in ck file tc staan, ga je precies op tijd weg van huis. En dan sla je met al bij het AC-Restaurant om alvast twee uur te werken, warn dan werk je in je eigen tijd. Plus dal jc de baas niet kan bewijzen dat jc cr al twee uur op hebt ritten en dus om drie uur naar huis mag Niemand doet dat Wei zullen vee! mensen een vergadering m het AC-restaurant afspreken Nee. dan heelt Mullbces het beter geregeld, vinden oprichters Muller cn Leo van Bemmcl. Op de begane grond van het Arnhemse werkcate kun jc voor twintig gulden per uur aanschuiven aan een bureau of in een cabin, een afsluitbare werkplek- Op de eerste en tweede verdieping zijn grotere kamers ingeruimd, voor zien van bureaus, stoelen en kassen waar (beginnende) bedrijven zich kunnen huisvesten. Dit kost zo'n vijftienhonderd gul den per maand. Ook zijn hier verga derzalen en grote keukens ln de laatste kunnen medewerkers van ue diverse bedrijven elkaar ontmoeten. Dat kan ook in de lounge op de begane grond, een modern ingerich te. café-achtige ruimte jc kunt er eten en drinken, maar ook op infor mele wijze samenzijn met collega's. Muller cn Van Bemmcl mikken op ccn breder publiek dan AC-Restau rants. Mullbces is zowel per auto als met openbaar vervoer en fiets mak kt-lijk bereikbaar weet Muller. We denken dat veel thuiswerkende Am heramers hier komen zitten of hier afspreken met een klant die bijvoor beeld in Utrecht woont Daarnaast zullen wij. net als AC Restaurants, vergaderruimtes aanbieden aan mensen die elkaar willen ontmoeten op een plaats die tussen twee- bednj ven in ligt Maar ook freelancers cn startende bedrijven die eerst willen kijken hoe succesvol ze worden voor ze definitieve, eigen behuizing zoe ken. zijn hier van harte welkom. Steeds meer mensen w-Lcn efte dag besSssen op welke plaats te par, werken Vooral omdat rezen v» co iiaar het werk niet meer teiJt .s. Niet alleen tremen litter, op piekojden bomvol ook de «k» groe.-en nog steeds De laats» tien jsar ajn er meer dan een miljofev auto's büffieko- mcsi. Hoewel bet wegé^wl ook wonn uitgebreid, worden de files toch ook steeds langer. Waren er twee jaar ge leden 1221 files met een totale leng» van 24560 kilometer, in 1999 was dn al gegroeid tót tweedoder.g fces die samen bijna dertigduizend kilome ter 'ang waren Thuis werken is n-et iScijd de oplos sing. Voorai nat ah ei veel vergaderin gen of kianter.beroek op hei program ma staan. De medewerker die Wer- vooi veel op de weg zit. kan ook kan toor houden in de auto. Daarom kiezen ook steeds meer managers voor een auto met chauf feur. Kunnen re rustig in de zuro k«n. .owh. I* doe d.. IC ïr. de fik staan ln de regio Arnhem is bedrijfshuis vesting schaars en daarvan maakt Mullbces gebruik Zo stond Anja Yenhoeven, die een ruimte voor haar werv.ngAt selectiebureau Allcgn» zocht, al vroeg op de stoep. Op 2 olt tober kon zij ais eerste een kamer op de tweede verdieping betrekken, al voor Mullbces officieel open was. Tk kon niets betaalbaars in de om «ving vinden', vertelt Venhocvcn Daarin» is het erg prettig dat bij MuUbees voor die 1500 gulden huur meteen ook alles geregeld i» De ka mer is gemeubileerd, schoonmaak, koffie apparaat cn broodjes voor de lunch zijn er en de receptioniste be neden neemt onze telefoon op Ook het duo llatts Niendiekcr cn Erwin Raeniakers van Valeo, een on- dememing die doet in project- ver anderingsmanagement, is enthou siast Valeo heeft helemaal geen vast kantoor M ij zijn een kenmshcdnjf. wat betekent dat wc veranderingen op de werkvloer bij een klant bcgclei den. Vaste kantoorruimte hebben wc niet nodig, want wc zijn altijd bij die klant over de vloer. En anders zijn wc onderweg, of gewen een presenta tie Veel werk doen we via internet cn dat kan overal.' Alleen op vrijdag probeert het duo een paar uur samen te z.ijn om het werk tc bespreken Dat gebeurt in Mullbces waar ook sollicitatiege sprekken met nieuwe werknemers gev oerd worden We zijn ongeveer vijfhonderd lot duizend gulden per maand kw ijl aan de huur van ruim les', zegt Niendiekcr. Zonder enige verplichting Zitten wc cr met, dan betalen wc ook niet. Zo bezetten wc geen kantoor dat dertig keer duurder is en 80 procent van de tijd leeg staal.' De mens een gewoontedier A f l I v r f f* I S

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2001 | | pagina 19