BELANGRUK MOMENT VOOR STAR CHalll Medewerkers A/Stad zitten niet stil Geen mon met rugklachten, maat een pop uit het Heineken Museum, dat in september werd leeggeruimd. Paul Olivier (links) en Johan Domen, in het dagelijks leven tapper/ kelners, helpen een handje met de ontmanteling De negen medewerkers van A/Stad ontvan gen tot 22 mei aanstaande geen bezoe kers. Maar dat betekent niet dat ze stilzit ten. De eerste maand na de sluiting hebben de medewerkers volop geholpen bij de ont manteling van het Museum. Daarna zijn ze zich gaan voorbereiden op hun taak in het nieuwe bezoekerscentrum. Zo bezoeken zij attractieparken en bezoekerscentra die overeenkomsten vertonen met het nieuwe Heineken Museum. Bij deze bezoeken stel len de medewerkers zich op de hoogte van tal van aspecten die ook in het nieuwe Heineken-bezoekerscentrum spelen. Bijvoorbeeld: hoe stuur je grote bezoekers stromen en hoe ondersteun je de informa tie die de verschillende exposities in het nieuwe bezoekerscentrum geven. Een ander aspect is de opening van het museum. Bij de voorbereidingen wordt onder meer gekeken wat de beste manier is om alle medewerkers van Heineken in Nederland de gelegenheid te bieden het nieuwe museum te bezoeken. U leest hier over dus meer in een volgend nummer van Vers van 't Vat. Mirjam Koersen, A/Wet Zaagmachines en drilboren banen zich een weg door de dikke betonnen muren van het Heineken-gebouw aan de Stadhouderskade in Amsterdam. Na het sluiten van de deuren van het Heineken Museum op 26 augustus barstte de verbouwing in alle hevigheid los. De opening is op 22 mei 2001, maar voor het zover is moet er nog veel gebeuren. De sloop- periode is nagenoeg afgerond en de opbouw is gestart. Eind januari wordt begonnen met de opbouw van de inrichting en de presentaties. Het was maandag 16 oktober een bijzon dere dag voor STAR Chain. In het Heineken Ontvangst Centrum in Den Bosch werd de adviesaanvraag 'Supply Chain' door directeur HNB Mare Koster aangeboden aan de Centrale Onder nemingsraad. Dit gebeurde in aanwezig heid van zo'n zeventig ondernemings raadsleden van de organisatieonderdelen die bij de STAR Chain-veranderingen zijn betrokken. Voor de officiële aanbieding aan het einde van de ochtend plaats vond, werd eerst met een pre sentatie de Supply Chain-visie uiteengezet. Daarna volgde het definitieve organisatieconcept op 'grofstructuur'-niveau voor de Supply-organisatie, Heineken Nederland (de toekomstige Mar keting Sales unit voor de Nederlandse markt), en Heine ken Export. Ook werd aangege ven welke veranderingen daar mee samenhangen. Heineken USA is niet in de adviesaanvraag opgenomen, maar de verande ringen werden wel meegenomen in de presentatie. De COR heeft de advies aanvraag doorgegeven aan de GOR-werkgroep 'STAR Chain' die, onder voorzit terschap van Jan Kühn, de advisering gaat coördine ren. Over enkele weken zal naar verwachting advies worden uitgebracht. Loes Iedema, communicatiecoördinator STAR Chain Ook bij Heineken Nederlands Beheer gaat het een en ander veranderen als gevolg van STAR Chain. HNB krijgt er een nieuwe rol bij, namelijk het ontwikkelen van Services op ICT, financieel en facilitair gebied voor onderdelen van de Supply-organisatie. Daarnaast is de huidige rol van HNB op Human Resources-beleidsgebied tegen het licht gehouden en is in het organisa- tieontwerp rekening gehouden met het verhel deren van deze rol. Tijdens de bijeenkomst werd ook uitleg gegeven over de benoemingsprocedure bij de 'grofstruc- tuur' voor nieuwe managementfuncties, die bij de toekomstige Supply-organisatie en bij HNB zullen ontstaan. Daarnaast werd in grote lijnen verteld over SAP, zowel in 'historisch' verband bij Heineken als in relatie tot STAR Chain. Naast SAP zijn er twee belangrijke nieuwe systemen die aangeschaft gaan worden: MIS (een ma nagement informatiesysteem) en APO (een ge avanceerd planningssysteem). Ook werd het tijdpad van de nieuwe fase 'Detailed Design' be licht, met daarin de aanpak van de training in de nieu we processen en systemen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 6