Samenwerking Holland Casino en Heineken Rick Bort de Jonge direct belang. Medewerkers die in eerste in stantie bij Heineken in Nederland in dienst ko men, stromen vaak door naar meer internatio nale functies binnen ons bedrijf. Daarnaast zien we dezelfde ontwikkelingen in andere Europese landen, zoals Spanje, Frankrijk en Italië. Ook daar is sprake van een krappe arbeidsmarkt, verdergaande individualisering, opkomst van e-commerce, et cetera. Er zijn dus sterke over eenkomsten met de situatie in Nederland." Verbeteringsvoorstellen De eerste onderzoeksresultaten worden half ja nuari verwacht. De implementatie van het plan van aanpak met verbeteringsvoorstellen op zo- (S wel de lange als de korte termijn gaat pas daar- go na van start. Niet alleen voor Heineken (2 Nederland, maar ook voor de werkmaatschap- pijen in het buitenland. Rick Bart de Jonge: "Deze voorstellen zullen ze- a ker hun effect hebben op verschillende BIO 'S menten van het Human Resources-beleid. Denk daarbij aan Management Development- activiteiten, werving en selectie, coaching, mentoring, et cetera." Zijn collega Mare Koster vult aan: "In elk geval zal duidelijk worden dat het lijnmanagement in veel sterkere mate dan vroeger betrokken wordt bij het coachen van medewerkers. De verwachting is dat vooral op dat gebied de onderzoeksresultaten een eerste aanzet kunnen bieden." Marguerite de Ruijter Sinds 1996 is er, door een combinatie van economische groei en demografische facto ren (minder jongeren, meer ouderen), grote krapte ontstaan op de arbeidsmarkt. Vacatures blijven openstaan, de vervulling ervan duurt steeds langer. De tekorten zijn vooral te merken in het onderwijs en de gezondheidszorg. Maar ook grote bedrijven hebben met dezelfde problemen te maken. Het is zelfs zo dat 'werving en behoud van personeel' inmiddels op nummer drie van het prioriteitenlijstje van Nederlandse direc teuren staat (dit blijkt uit het driejaarlijkse NCD/Berenschotonderzoek 'wat houdt direc teuren bezig'). Een en ander geeft aan dat de nood in Nederland erg hoog is. Eenzelfde tendens is in andere West-Europese landen waarneembaar. Holland Casino en Heineken hebben enige tijd geleden een samenwerkingsovereen komst afgesloten. De komende jaren zul len in de tien vestigingen van Holland Casino Heineken bier en frisdrank van Vrumona geschonken worden. Voor het eerst in de 24-jarige geschiedenis van Holland Casino tappen alle vestigingen hetzelf de biermerk. De eerste locatie van Holland Casino in Zandvoort schenkt Heineken bier sinds de opening op 1 oktober 1976. In de vestigingen Eindhoven, Breda en Nijmegen wordt de kelderbierinstallatie aangepast, zodat De ondertekening ven het contract gebeurde in The Gambler, de bruine kroeg van het Holland Casino in Rotterdam, door de heren Korthals Altes (algemeen directeur Heineken Nederland), Kivits (bestuursvoorzitter Holland Casino) en Van Leendert (directeur Horeca). ook hier Heineken bier kan worden getapt. De overige vestigingen schenken al Heineken. Ook het Holland Casino in Utrecht, sinds september geopend, tapt Heineken bier. Perszaken en Woordvoering Heineken Nederland

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 5