6 studiegroepen Modernisering Sociaal Beleid Heineken Modernisering Sociaal Beleid De afgelopen maanden hebben de zes studiegroepen hard gewerkt aan de opdracht voor hun specifieke thema. Deze opdrachten zijn geformuleerd, mede aan de hand van de uitkomsten van de eerste werkconferentie. Het samen verkennen, uitdiepen en bespreken van ideeën en mogelijkheden rondom het eigen thema, stonden hierbij centraal. Ouderenbeleid presenteert: Werk en privé Belonen Arbeidsverhoudingen Loopbaan/employability Overhandiging rapportages: 18 december 2000 Arbeidstijden/werktijden Dat dit geen opdracht is die even snel wordt uitgevoerd, mag duidelijk zijn. De studiegroe pen hebben in dit project zeker zeven bijeen komsten georganiseerd, studie- en informatie materiaal doorgenomen, externe deskundigen geraadpleegd en twee bijeenkomsten met hun sponsorgroep belegd. Er is en wordt door alle deelnemers veel tijd en energie gestoken in dit project. De deelnemers zijn echt samen op weg gegaan. In die samenwerking staan res pect, de bereidheid om naar elkaar te luisteren, ideeën te delen en discussie centraal. Op 11 december zijn de rapporten van de stu diegroepen klaar. Deze worden ingeleverd bij de projectgroep Modernisering Sociaal Beleid, die dan de laatste hand legt aan de voorbereiding voor de tweede werkconferentie op 18 decem ber. Tijdens deze werkconferentie presenteren de studiegroepen hun bevindingen en adviezen aan de andere studiegroepen. De rapporten worden dan overhandigd aan Heineken en de vakbonden, die ze vervolgens afzonderlijk gaan bestuderen. Er wordt bekeken welke adviezen worden meegenomen naar de CAO-onderhan delingen van 2001 en wat er betreffende ver dere studie en onderzoek in een vervolgtraject aan de orde moet komen. In een volgend Vers van 't Vat kunt u een interview lezen met Mare Koster, directeur Personeel HNB, en met Mariëtte Patijn, Bestuurder FNV, over hun ervaring en mening over Modernisering Sociaal Beleid Heineken: samen op weg. Janine van Oosten, lid projectgroep Sociaal Beleid Samen op ti bi mm w in 1111 Mc at wm en mm «a uw ra «ra m m a ra ra u m taan m ra tui» u ra aum .11 naa m ma m nu Maan - a nan n «1 n m mm ns bh urn mm «ra ra n an iw aua hik aam ra in hi hi hi - ra nun ara 11 ra - urn na - mn mm in him - nm ra imii luüm ran -na nans-att mk a «1 jffl tibt hum - mi ra unnii - m un 111 iiswii - m m mimiii b - mil vb mm - pii 1 nam na w n hm im ra iim rara n mi 11» rum ibis man mt imramii m nnaira bi ra n una hiii ras iimi kihhs - h «raus ca iwms wh m an a maan mas raiis n m m rtniau - kb wis intra urn m ra mm n n hm - bi mm 11 ra n ma m us n «naaa na mm m ma - tam huk m ra mimi - m ra mm - mif smmii ra an ra wat - «na w n ra - in ma ma - m ra kik iiihuiim ws amen a no - sum «hm - «11111 n nu mbc r hm e bui au mm - ran 11» 11111® bui «nuns na m iitd ra m - as c m m nm m in mm mtna - n w m 1 iv ra aimn a» aai - m iw 1111 aan w nm cat i« m r.rnr ju na aim aai na Tips, Ideeén of vragen over onze vorderingen? Stuur een e mail naar: SB Belonen; SB Werk en privé; SB Ouderenbeleid; SB Arbeidstijden/werktijden; SB Arbeidsverhoudingen; SB Loopbaan/employability h;tp7/browt«huls/soclaa'beleid Modernisering Sociaal Beleid Heineken Samen op weg

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 3