Zoeff op weg Een tijd geleden berichtte Vers van 't Vat over de start van het Zoeff-project bij Verpakken in Zoeterwoude. Zoeff - dat staat voor 'Zoeterwoude OEE-Effect'- heeft als voornaamste doelstelling het met gemiddeld 20% stabiel en duurzaam verhogen van de OEE's op de lijnen. Nu het project inmiddels flink op weg is, wil len we u graag berichten over de huidige status. Maar ook over hoe we daar zijn ge komen en de manier waarop we ervoor zorgen dat de resultaten duurzaam zijn. OEE staat voor 'Overall Equipment Effectiveness' en geeft aan in welke mate de verpakkingslijnen in de bemande tijd efficiënt worden gebruikt. (Dat wil dus zeggen hoeveel hectoliters er werkelijk mee worden verpakt, af gezet tegen de maximale capaciteit van de lijn). De OEE-verhoging is nodig om aan de stij gende vraag vanuit de markt (voornamelijk ex port) te kunnen voldoen en om tijd te creëren om andere activiteiten, zoals training en over leg te kunnen uitvoeren. Stabiliteit en duur zaamheid zijn belangrijk om onze leveringsbe trouwbaarheid naar de klanten te vergroten en ook blijvend te kunnen garanderen. Deze doel stellingen moeten worden bereikt in een perio de van 48 weken. Op 3 januari 2000 is Verpakken Zoeterwoude deze uitdaging aange gaan, samen met een team van Cambridge Management Consulting. Uit cijfers van de extra hectoliters ten opzichte van vorig jaar blijkt hoe de gemiddelde OEE van de negen verpakkingslijnen in de afgelopen maanden omhoog is geklommen. Deze resultaten tonen aan dat er een forse stij ging is bereikt in hectoliters als gevolg van de verbeterde OEE's. Wat heeft Verpakken Zoeterwoude gedaan om dit resultaat voor elkaar te krijgen? Ten eerste is bekeken waar de belangrijkste verliezen za ten in de beschikbaarheid van de afvullijnen. Deze zaten voornamelijk in storingen, onder- houdsdagen en productwissels. Om deze ver storingen te verkleinen, bleek niet alleen een forse inspanning noodzakelijk van de medewer kers op de verpakkingslijnen, maar ook van de groepen en afdelingen die hen ondersteunen; met name van de Groep Industriële Schoonmaak (GIS), de Onderhoudsgroep Verpakken (OHGV) en de Operationele Planning (OP). Samen met deze afdelingen is op basis van cijfers bekeken welke storingen het meeste OEE-verlies betekenden. Voor de belangrijkste problemen uit deze lijst is geanalyseerd wat de oorzaken zijn. Vervolgens zijn gerichte acties opgesteld en uitgevoerd om deze problemen te verhelpen. Een paar voorbeelden van dergelijke acties zijn: Het aanpassen, opstellen en uitvoeren van onderhoudsplannen voor probleem installaties; herzien van voorraden kritische reserve onderdelen voor installaties; het introduceren van een scenariomethodiek voor de onderhoudsdagen met een strakke planning en duidelijke rollen en verantwoordelijkheden; het introduceren van dag- en weekrappor- tages en besprekingen per afvullijn waarin de belangrijkste verstoringen duidelijk aan bod komen; Wilbert Roaijmakers het up-to-date brengen van de procedure voor productwissels (bijvoorbeeld instellingen); opzetten/intensiveren van overleg tussen Verpakken en de ondersteunende afdelingen. Deze acties, voortvloeiende uit de gezamenlijke en structurele aanpak, hebben inmiddels hun vruchten afgeworpen. Een van de belangrijkste elementen in de doel stellingen van Zoeff is het duurzaam realiseren van de verbeteringen. Niet een keer extra hecto liters kunnen verpakken maar iedere keer op nieuw. Dit betekent dat de methodieken en sys temen die door Zoeff zijn geïntroduceerd ook na afloop van het project moeten doorlopen. Dat houdt in voortdurend data verzamelen, deze da ta analyseren, op basis van de analyse-uitkom- sten beslissingen nemen en vervolgens de ac ties uitvoeren. Het Verpakken-team zal dit zelf doen. Tevens zal het blijven monitoren in welke mate dit ook in de rest van de Verpakken-orga- nisatie moet gebeuren. Onze klanten en colle ga's in andere afdelingen rekenen er nu op dat we deze prestaties ook in 2001 en verder vol houden. Verpakken Zoeterwoude wil immers de beste zijn en dus het voorbeeld zijn en blijven voor Heineken wereldwijd. Wilbert Raaijmakers (Verpakken Zoeterwoude) Monique Frant Cambridge Management Consulting)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 17