Venture: een leuke ervaring! Hoe komt het toch dat er in Nederland in verhouding tot andere landen minder innovatieve startende ondernemers zijn Die vraag was enkele jaren geleden voor enkele topmensen uit de industrie, onder wie Raad van Bestuursvoorzitter de heer Vuursteen, aanleiding om een ondernemingsplan wedstrijd te organiseren. Drie jaar geleden werd die wedstrijd onder de naam New Venture voor het eerst gehouden, toen nog onder begeleiding van McKinsey&Company. De wedstrijd is groots opgezet. Deskundigen af komstig van onder meer TNO en KPMG, juristen en octrooideskundigen, geven ondersteuning op specialistische vraagstukken. Maar ook bij het schrijven van een ondernemingsplan moeten de deelnemers worden geholpen. Deze deelnemers komen vooral uit wetenschap pelijke kring. Slimme mensen hoor, daar niet van, maar ze hebben veelal geen enkele erva ring met het omzetten van een prima idee tot een verkoopbaar product. Ze hebben daarbij hulp nodig van mensen uit de praktijk die die kennis en ervaring wel hebben en bereid zijn hen daarbij te coachen. Die als klankbord willen dienen, vraagbaak en richtingaanwijzer willen zijn. Coach rol Binnen Heineken zijn er heel wat die dat in de vingers hebben, dat is in de afgelopen jaren wel gebleken. Reeds vanaf de start van het project heeft Heineken mensen bereid gevonden de rol van coach op zich te nemen. Overigens komen er ook coaches van ING, Shell, Unilever en vele andere topbedrijven. Die kans is er weer. Binnen Heineken hebben wij velen - van wie wij vermoeden dat zij over de no dige ervaring en expertise beschikken - benaderd met de vraag zich op te geven als New Venture coach. Inmiddels is de eerste informatiebijeen komst geweest. Maar als u zich alsnog als coach wilt opgeven, kan dat natuurlijk. Uiteraard ont vangt u dan ook meer achtergrondinformatie over de organisatie van een en ander, over de te spe len rol en over de, overigens beperkte, tijdsinves tering. Hans Wesseling, CHR Policy Systems manager Een van de coaches van vorig jaar is Wilko Brink, Financial Manager Export. Hij vertelt hierover: "Door je ervaring en netwerk binnen en bui ten Heineken kun je inderdaad veel betekenen voor de deelnemers aan New Venture. Andersom leveren de discussies met het team dat je coacht, ook jou creatieve inzichten op. In mijn geval is - mijn team had een e-business gerelateerd plan - een aantal ideeën voor de imple mentatie van XportNet aanzienlijk aangescherpt. XportNet is de appli catie waarmee klanten van Heineken Export via internet orders kunnen plaatsen. Ook zijn de prijsuitreikin gen, ik mocht er in de tweede wed strijdronde één meemaken, inspire rende belevenissen. Ondernemende mensen spreken hier vrijelijk met el kaar over hun gemeenschappelijke problemen en netwerken worden aangelegd of uitgebreid. Helaas heeft mijn team in de eind ronde niet hoog gescoord. Maar het doet plezier een ondernemer op weg te hebben geholpen." Wilko is niet de enige die met ge noegen terugkijkt op zijn ervaring als coach. Uit een enquête onder alle coaches blijkt dat maar liefst 82% enthousiast is, 80% ook dit jaar zal meedoen en zelfs 87% van hen collega's, die er de capaciteiten voor hebben, aanraadt het ook eens te doen! Wilko Brink

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 13