ingevoerd GEFLTST Tijdens zijn vakantie in Thailand, ontdekte Jan van Teylingen een Amstel-actie in een groot restaurant in Chiang Mai. Men verkoopt daar uitsluitend flessen met 50cl- inhoud. Vanzelfsprekend werd er van deze actie zeer veel gebruikgemaakt. De redactie krijgt geregeld een aantal leuke en originele foto's binnen, ingezonden door (oud)-collega's. Hieronder weer drie inzendingen. den. Ook kan een gemeente de verkoop van al cohol in supermarkten, cafetaria's en snackbars tijdelijk verbieden (bijvoorbeeld voorafgaand aan en na afloop van risicovolle voetbalwedstrijden en grote evenementen). Laatstgenoemde wetsbepa ling is, in verband met het EK 2000 (voetbal), al op 26 mei 2000 ingevoerd. Op grond van de nieuwe Drank- en Horecawet krijgt B&W daarnaast de bevoegdheid om op overtredingen die een vergunninghouder begaat (bijvoorbeeld het niet naleven van de leeftijds grenzen) te reageren door de vergunning te wei geren of in te trekken. Als een vergunning is in getrokken wegens openbare ordeproblemen, kan B&W besluiten om voor die betreffende horeca gelegenheid of slijterij gedurende maximaal vijf jaar geen nieuwe vergunning te verlenen. Overige nieuwe regels De nieuwe wet kent nog andere nieuwe bepalin gen. De belangrijkste zijn: Horecabedrijven en slijterijen mogen geen per sonen meer toelaten die onder invloed zijn van drugs. Het wettelijk onderscheid tussen alcoholhou dende en niet-alcoholhoudende dranken komt te liggen op 0,5% alcohol in plaats van op 1,5% alcohol. Overtredingen van de bepalingen van de Drank- en Horecawet zijn voortaan strafbaar via de Wet op de Economische Delicten. Algemene maatregelen van bestuur De nieuwe Drank- en Horecawet geeft de minis ter van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de be voegdheid om in de toekomst bepaalde algeme ne maatregelen van bestuur voor te dragen. Zo kan de leeftijdsgrens voor personeel in horeca en slijterij worden verhoogd van zestien naar achttien jaar, als dat voor de naleving van de leef tijdsgrenzen noodzakelijk is. De nieuwe Drank- en Horecawet bepaalt ook dat - in het belang van de volksgezondheid - de alco holreclame kan worden beperkt. De minister moet een eventuele maatregel voor reclamebe perking nog wel voorleggen aan de Tweede en de Eerste Kamer. Een derde algemene maatregel van bestuur die de nieuwe wet noemt, is een alcoholverstrek- kingsverbod in (delen van) voetbalstadions, zwembaden en instellingen van gezondheidszorg en het onderwijs. In de wet wordt uitdrukkelijk be paald dat een verstrekkingsverbod in voetbalsta dions alleen kan gelden gedurende de tijd dat die open zijn voor het publiek voor wedstrijden in het betaald voetbal. Ook voor dit besluit geldt dat het eerst aan de Tweede en de Eerste Kamer moet worden voorgelegd. Hanneke Heeres en Marguerite Ruys Public Affairs Heineken Nederland De heer Valk uit Cirebon te Indonesië ontvangt als gepensioneerde elke maand Vers van 't Vat. Tijdens een vakantie naar Singapore maakte hij deze foto van een Heineken-bus. Hij vroeg zich af of gepensioneerden ook 'geflitst'-foto's konden opsturen. Bij deze!

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 11