Nieuwe Drank- s De nieuwe Drank- en Horecawet is 1 november jl. in werking getreden. De wet is aangescherpt met bepalingen die gericht zijn op het tegengaan van alcoholmisbruik onder jongeren. De wet richt zich vooral op misbruik tijdens het uitgaan en in het verkeer. Alcoholverstrekkers moeten voortaan bij twijfel nagaan of jongeren die drank willen kopen of bestellen wel zestien jaar (zwak-alcoholhoudende drank) of achttien jaar (sterke drank) zijn. Verder verdwijnt de alcoholverkoop in tankstations en alle niet-levensmid- delenwinkels. Denk daarbij aan cd-shops, kledingwinkels, bouwmarkten, VVV's, wenskaartwinkels en meubelzaken. De wet regelt ook dat er huisregels in sportkantines komen en dat barvrijwilligers voortaan een voorlichtingscursus hebben gevolgd. GENIET, MAAR DRINK MET MATE. Recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten zien dat jongeren de laatste tijd vooral per keer stevig zijn gaan drinken en ook op steeds jongere leeftijd: 28% van de jongens en 12% van de meisjes van zestien en zeventien jaar drinkt minstens eenmaal per week zes glazen of meer. Om het alcoholmisbruik onder jongeren te helpen voorkómen, kent de Drank- en Horecawet al leeftijdsgrenzen. Aan jongeren onder de zes tien jaar mag geen zwak-alcoholhoudende drank (bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol) worden verkocht. Dat is ook de leeftijds grens voor de toegang tot slijterijen. De verkoop leeftijdsgrens voor sterke drank (gedistilleerd met 15% alcohol of meer) ligt bij achttien jaar. Deze leeftijdsgrenzen blijven in de nieuwe wet onver anderd. Een nieuwe bepaling is dat alle alcoholverstrek kers (barkeepers, slijters, caissières en dergelij ke) bij twijfel de leeftijd van jongeren vooraf moe ten nagaan. Dat kan met een paspoort, een rij bewijs, een OV-studentenkaart of een brommer- bewijs. Verder is het verstrekkers niet toegestaan iemand alcohol te verkopen als duidelijk is dat die verkochte drank onmiddellijk wordt doorgege ven aan iemand die de verkoopleeftijd nog niet heeft bereikt. Nieuw is ook dat de leeftijdsgren zen duidelijk zichtbaar moeten worden aangege ven op elk punt waar alcohol wordt verkocht en bij de deur van elke slijterij. Tot slot bepaalt de nieuwe wet dat leeftijdsgrenzen voortaan ook gel den op legerplaatsen en in treinen en bussen. slagerswinkels, delicatessenzaken, tabaks speciaalzaken, bierwinkels, levensmiddelenafde lingen van warenhuizen, rijdende levensmidde lenwinkels, cafetaria's en snackbars. Bij tanksta tions (ook al verkopen ze levensmiddelen in hun coholverkoop in niet-levensmiddelenwinkels be tekent dat er geen drank meer te koop is bij bij voorbeeld cd-shops (discodrankjes), kledingwin kels, bouwmarkten (pannenbier), VVV's (regiona le drankjes), wenskaartwinkels (champagne) en meubelzaken. Levensmiddelenwinkels die nog wel alcohol mo gen verkopen, moeten voortaan in de schappen een duidelijke scheiding aanbrengen tussen alco holhoudende en alcoholvrije dranken. Sportkantines De regelgeving voor sportkantines en kantines van buurt- en clubhuizen wordt ook anders. Zo moeten verenigingen en stichtingen die een ver gunning aanvragen voor hun kantine voortaan verplicht huisregels opstellen. Zo'n reglement waarborgt dat het bestuur van die vereniging of stichting zijn verantwoordelijkheid neemt voor verantwoorde alcoholverstrekking binnen de kan tine. De nieuwe wet staat toe dat in kantines bar diensten worden gedraaid door vrijwilligers, maar die moeten dan wel een voorlichtingscursus heb ben gevolgd. Verder moeten twee leidinggeven den de cursus Sociale Hygiëne hebben gevolgd. ■SBB R Door middel van de STIVA-campagne 'Drank ko pen kent z'n leeftijd' wordt deze wettelijke bepa ling extra onder de aandacht gebracht met een sticker op verstrekkingspunten. Tankstations Sinds 1 november is alleen nog winkelverkoop van alcohol toegestaan in slijterijen en levens middelenwinkels, zoals supermarkten, vis- en shop), bij winkels in restaurants langs de auto(snel)weg en bij niet-levensmiddelenwinkels mag geen drank meer worden verkocht. De achtergrond van het verbod op alcoholverkoop bij tankstations en winkels langs de auto(snel)weg is het volledig afwijzen van de combinatie verkeer en alcohol. Het verbod op al- Gemeentelijke bevoegdheden Het college van Burgemeester en Wethouders voert op lokaal niveau de Drank- en Horecawet uit. B&W verleent ook de vergunningen aan hore ca- en slijterbedrijven. Op grond van de nieuwe Drank- en Horecawet kan de gemeente aan ver gunningen voorschriften en beperkingen verbin-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 10