een toverwoord? MODERNISERING SOCIAAL BELEID Het traject Modernisering Sociaal Beleid Heineken is 27 september van start ge gaan. Met als uitgangspunt 'Samen op weg', waren honderd medewerkers uit ver schillende disciplines door Heineken en de vakorganisaties uitgenodigd voor een werkconferentie in Garderen. Met als doel om samen na te denken over modernise ring en aanpassing van de huidige CAO. Met elkaar werden de thema's: Belonen, Werk en privé, Ouderenbeleid, Arbeids tijden/werktijden, Arbeidsverhoudingen en Loopbaan/employability (reeds toegelicht in Vers van 't Vat 8) besproken. De deelnemers werden verdeeld in twaalf tafel groepen, die elk een van de thema's kregen toegewezen. Tijdens het eerste dagdeel bespra ken de deelnemers in wisselende samenstelling deze onderwerpen. Daarna gaven ze de wensen van de werknemers en van de werkgevers aan. Er werd ook gekeken naar overeenkomsten en/of verschillen van de wensen. De woordvoer der van elke tafelgroep presenteerde daarna de meest verrassende uitkomsten aan de zaal. Kernwoorden die naar voren kwamen waren on der meer: flexibiliteit, wederzijds respect en aandacht, goede balans tussen uitgangspunten werknemer en werkgever, zie ouderen als inspi ratiebron en heldere en duidelijke communica tie. In andermans huid Na de lunch verplaatsten de deelnemers zich in de huid van diegenen die de CAO-onderhande- lingen voeren. Het was hierbij belangrijk aan te geven welke onderwerpen, die in het eerste dagdeel naar voren kwamen, verder moesten worden uitgediept. Ook werd bekeken wat er nodig is om ze te realiseren. De persoonlijke meningen werden gedeeld en besproken. De helft van de deelnemers bezocht vervolgens een tafelgroep met het thema wat elk individu het meeste aansprak. Hier werden de bevindin gen over het thema gepresenteerd en konden de 'bezoekers' tips geven. Daarna draaiden de rollen om en werden de bezoekers de presenta toren. taten gepresenteerd en besproken. De overleg partners zullen dan elk op hun beurt de rapporten nader bekijken. Tijdens deze conferentie werd met elkaar gespro ken op gelijkwaardig niveau. Het was even niet belangrijk of iemand directeur was of productieme dewerker. Dit zorgde voor een open, harmonieuze sfeer. Op de vraag hoe de verschillende tafelgroe pen de eerste werkconferentie hebben ervaren, kwam daarom naar voren dat er een goede start is gemaakt met het leggen van een basis om samen een nieuw Sociaal Beleid te bouwen. Het ging er tijdens deze dag niet om welke functie je bekleedt, maar welke bijdrage je samen op weg leverde! Een goede basis Aan het einde van de dag kregen de deelne mers de uitnodiging zich in te schrijven voor een van de zes studiegroepen. Deze gaan nu van start om de onderwerpen verder uit te die pen en te bestuderen. Tijdens de tweede werk conferentie op 18 december worden de resul Uw tips en ideeën over de besproken thema's kunt u per mailadres sturen naar: SB Belonen SB Arbeidstijden/werktijden SB Werk en privé SB Arbeidsverhoudingen SB Ouderenbeleid SB Loopbaan/Employability De redactie vroeg na afloop van deze werkconferentie een paar deelnemers een reactie: "Na deze dag zijn we -vakorganisaties, me dewerkers en management- veel dichter bij elkaar dan we denken. Er moet nog wel worden gewerkt aan het vertrouwen in el kaar." Leon van Beurden (taakteammedewerker C H/Bosch) "Vandaag was de basis waarop ik hoop dat die in het vervolg blijft zitten. Alleen het management moet zich actiever op stellen en minder beluisterend zijn. Het is goed om te weten wat het management denkt!" Mariëtte Patijn (FNV) "Ik vind de aanpak gedurfd. Het is voor het eerst dat werkgever en werknemers zo open met elkaar praten, de eigen inzichten vertellen en elkaar proberen te begrijpen. Dat geeft me een positief gevoel. Ik schrijf me in voor de werkgroep Ouderenbeleid. Het beleid ten aanzien van oudere werkne mers moet breder worden bekeken. Het zal, onder druk van de omgeving, om moe ten. Tegelijkertijd geeft dat nieuwe inzich ten en leidt het tot een goed ouderenbe leid." Tinus Driessen (productiemedewerker Vrumona) "Ik vond het een prima conferentie, posi tief. Niet zozeer inhoudelijk, daarvoor was het te kort. Maar er is open, eerlijk en res pectvol met elkaar gesproken. Deze eerste aanzet is voldoende voor een verdere uit werking." Koos Tromp unitmanager DCS)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 7