"f Onder grote belangstelling zijn vrijdag 29 september in te Amsterdam de Heinekenprijzen uitgereikt. Dit geb Claus. De prijsuitreiking vindt om de twee jaar plaats. l hA v De Amerikaan Dr. James E. Rothman ontving de Dr H.P. Heinekenprijs voor de Biochemie en Biofysica, een beeld en een geldbedrag van 150.000 dollar voor een historische ontdekking waardoor meer inzicht is verkregen in ziektes als diabetes, kanker en AIDS. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieu we generatie medicijnen die het ontstaan van AIDS moeten afremmen. Rothman heeft ontdekt hoe het transportproces van eiwitten binnen een cel plaatsvindt. Tot dusver was het een raadsel hoe dit proces in zijn werk ging. Door de ontdek king van Rothman is inzicht verkregen in belang rijke processen zoals het vrijkomen van insuline in de bloedbaan, de communicatie tussen ze nuwcellen in de hersenen en het binnendringen van virussen (zoals HIV) die cellen infecteren. Als een van deze processen niet goed functioneert, speelt dat een belangrijke rol bij diabetes en waarschijnlijk ook bij bepaalde vormen van kan ker. Professor Eric R. Kandel (1929) ontving de Dr A.H. Heinekenprijs voor de Geneeskunde, een beeld en een geldbedrag van 150.000 dollar, voor zijn baanbrekend onderzoek naar de mecha nismen van leerprocessen en het geheugen. Hij gebruikte hiervoor een zeeslak, omdat het een voudige zenuwstelsel van dit simpele weekdier zich uitstekend leent voor onderzoek naar leerge drag en geheugenvorming op cellulair en molecu lair niveau. Dankzij het onderzoek van Kandel heeft de wetenschappelijke wereld onder andere meer inzicht gekregen in het functioneren van het korte- en langetermijngeheugen bij lagere en ho gere diersoorten. Zijn ontdekkingen kunnen lei den tot de opheldering van de oorzaak van ver schillende geheugenstoornissen bij mensen. In december ontvangt Kandel tevens de Nobelprijs voor de Geneeskunde. De van oorsprong Nederlandse historicus Jan de Vries kreeg de Dr A.H. Heinekenprijs voor de Prof. Jon de Vries en ZKH Prins Clous Historische Wetenschap. De prijs, een beeld en een geldbedrag van 150.000 dollar, werd De Vries toegekend voor zijn baanbrekend onder zoek naar de ontwikkeling van de Europese eco nomie in de periode 1500 tot 1800. Volgens de jury heeft De Vries 'de wortels van de moderne markteconomie blootgelegd' en op originele en heldere wijze veel historische gegevens geordend waardoor verrassende perspectieven zichtbaar werden. In het onderzoek van De Vries staat de manier waarop verschillende economische facto ren hebben gereageerd op het marktverkeer cen traal. Jan de Vries is in 1943 in Nederland ge boren, maar woont al vanaf zijn jeugd in de Verenigde Staten en hij is Amerikaans staatsbur ger. De Dr A.H. Heinekenprijs voor Milieuweten schappen ging naar de Deense professor Poul Harremoës. De prijs, een beeld en een geldbe drag van 150.000 dollar werd hem door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten schappen toegekend voor zijn onderzoek naar verschillende facetten van de biologische behan deling van afvalwater. Harremoës (1934), die als professor is verbonden aan de Technische Universiteit van Denemarken, is bovendien on derscheiden voor zijn inzet bij het mobiliseren van de wetenschappelijke wereld ten aanzien van het onderzoek naar en de beperking van water verontreiniging. De Deen ontving in 1992 de Stockholm Water Prize en is sinds 1994 lid van de Wetenschappelijke Commissie van het Europees Milieu Agentschap. De Nederlandse kunstenaar Guido Geelen ont ving de Dr A.H. Heinekenprijs voor de Kunst, een beeld en een geldbedrag van 100.000 gul den, voor de ongebruikelijke en vernieuwende wijze van toepassen van klei in zijn werken. Guido Geelen (1961) maakt beelden waarin ke ramiek een belangrijke plaats inneemt. Hij gebruikt keramische reproducties van gebruiks voorwerpen, die hij vervolgens ordent en op elkaar stapelt. Werk van Geelen is te zien in de collecties van onder andere het Stedelijk Museum, Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, Het Kruithuis, het Noord-Brabants Museum in 's-Hertogenbosch en het Rijks museum Kröller Müller in Otterlo. Corporate CommunicationAmsterdam Toespraak prof. drs. Reneman Mevrouw Heineken, de heer Heineken, de heer Reneman en ZKH Prins Claus f 4- V- *»i,' i V.l.n.r. de prijswinnaars: professor Poul Harremoës (Denemarken), pro fessor Jan de Vries (University of California), professor Eric R. Kandel (Colombia University), ZKH Prins Claus, Guido Geelen (Nederlandse kun stenaar) en Dr James E. Rothman (New York scientist)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 3