f iijg* "Nothing is sure but death and taxes". Deze woorden sprak de Amerikaanse president Abraham Lincoln enkele eeuwen geleden. Anno 2000 is er niets veranderd. In de pers en op televisie worden we allemaal geconfronteerd met het nieuwe belastingplan. Een geruststellende boodschap die ons al in een vroeg stadium bereikte, luidde dat we er allemaal op vooruitgaan. De een wellicht iets meer dan de ander, maar dat is in het le ven nu eenmaal niet anders. In het voorjaar van 2000 is binnen Heineken de werkgroep 'belastingplan 21e eeuw' gefor meerd. De werkgroep heeft de opdracht mee gekregen om de gevolgen van het nieuwe be lastingplan voor Heineken (denk aan arbeids voorwaarden en internationaal employment) te onderzoeken en, indien noodzakelijk, aanpas singen in de systemen aan te brengen. Voor wat betreft het laatste moet u maar denken aan uw inkomensspecificatie. Hoewel het spreekwoordelijke 'abracadabra' hierbij niet misstaat en de specificatie voor de meesten onleesbaar is, zal deze er vanaf 2001 anders uitzien. Of dit de leesbaarheid ten goede komt, is nog maar de vraag. De nieuwe inkomensspecificatie is het gevolg van de belastingherzie- - V ting- Leden werkgroep Alvorens iets meer te vertellen over het nieuwe plan zal ik de leden van de werkgroep aan u voorstellen. Vanuit de Centrale Salarisadmini stratie (CSA) zit Henk Plass in het team. Hij houdt zich bezig met com plexe berekeningen, aanpassing van systemen en invoeren van nieuwe re kenmodules. Vanuit Arbeidszaken zit Hl Irene Steenwelle in de werkgroep. Cees de Soet (Personnel Department International) en Hans Weeda (Corporate HR) versterken het team vanuit de discipline 'international De werkgroe employment'. Heineken is een inter- Hans Weedc nationaal bedrijf. Uitzendingen vanuit Irene Sti en naar Nederland zijn aan de orde Angenent, van de dag. Het belastingplan voor- V.l.n.r. zit ziet in een aantal wijzigingen op het Nouwens en gebied van 'international employ ment' dat van invloed is op onze organisatie. Edwin Souverijn zit in de werkgroep als coördi nator Fiscale Zaken Heineken Nederland. Ondergetekende is afgevaardigd namens Corporate Fiscal Affairs in Amsterdam. Als ex terne adviseur is Mans Kuipers van Ernst Young aan de werkgroep toegevoegd. Rekenmodules En nu, "what's in it for me?" Helaas, jullie zul len hier geen op maat gesneden individueel ad vies aantreffen. Voor degenen die wel geïnte resseerd zijn of en hoeveel zij erop vooruitgaan, verwijs ik naar enkele aardige sites waar diver se rekenmodules staan vermeld. Deze modu les vinden jullie op www.minfin.nl en www.tele- graaf.nl Let wel, ik raad jullie aan de huid niet te verkopen voordat de beer geschoten is. Het positieve effect op jullie nettosalaris kan uitein delijk lager uitvallen. Dit komt onder meer door dat het algemene BTW-tarief wordt verhoogd van 17,5% naar 19%. En nu de belangrijkste punten van de belas tingherziening inzake inkomsten uit arbeid op een rijtje gezet. Het tarief van de loonbelasting (de belasting die door Heineken op het loon moet worden in gehouden en aan de fiscus moet worden afge dragen) wordt vanaf 1 januari 2001 verlaagd. Zo wordt het 50%-tarief verlaagd tot 42% en De werkgroep, v.l.n.r. staand Hans Weeda, Ed Souverijn, Irene Steenwelle, Ad Angenent, Cees de Soet. V.l.n.r. zittend: Clément Nouwens en Henk Plass Het systeem van de belastingvrije sommen komt te vervallen. De mogelijkheid om als werknemer via werkne mersspaarregelingen (premiespaar-regeling, spaarloonregeling of winstdelingsregeling) voor delig te sparen blijft gehandhaafd. De mogelijkheid om werkelijke dan wel for faitaire beroepskosten (maximaal 3.538 in 2000) bij de aangifte inkomstenbelasting af te trekken wordt vanaf 2001 afgeschaft. Voor werknemers die met de fiets naar hun werk gaan (afstand enkele reis >10 km) is in de inkomstenbelasting een fietsaftrek geïntro duceerd. Deze fietsaftrek bedraagt 747 per Met ingang van 2001 is het niet meer mogelijk om in de inkomsten- aJ belasting reiskosten woon-werkver- t, keer af te trekken. Dit met uitzonde- ring van kosten voor het openbaar vervoer. Een werkgever kan vanaf 2001 de reiskosten voor het woon- a werkverkeer tot een bepaald bedrag nog steeds onbelast vergoeden. Reiskosten voor het openbaar ver- voer kunnen, zoals nu het geval is, integraal worden vergoed. Voor wat betreft een auto van de zaak zijn er enkele kleine wijzigingen. In de ogen van de fiscus zal er eerder sprake zijn van een auto van de zaak. De bijtelling voor privé-gebruik is af hankelijk van het aantal privé-kilome- ters. Hiervoor wordt een staffel inge- j voerd die loopt van 500 tot 7000 km 7000 km 25% bijtelling). Een goede kilometeradministratie is on ontbeerlijk. wordt het 60%-tarief verminderd tot 52%. Alle belastingplichtigen (werkenden en niet- werkenden) krijgen een algemene heffingskor ting 3.473). Voor werkenden wordt deze heffingskorting verhoogd met een arbeidskor- ting (maximaal 2.027). Afhankelijk van de gezinssituatie kan de algemene heffingskorting worden verhoogd met extra kortingen. Voor werknemers wordt de heffingskorting ver rekend met de verschuldigde loonbelasting. Heeft men geen betaalde baan, dan wordt de algemene heffingskorting door de belasting dienst maandelijks uitbetaald. Inmiddels heeft de belastingdienst de formulieren voor het uit betalen van de heffingskorting naar partners van alleenverdieners toegezonden. Overdracht van de heffingskorting is niet mogelijk. Zijn jullie er nog? Het belastingplan 2001 voorziet nog in tal van andere aanpassingen. Ik zal jullie hiermee niet lastig vallen. Wellicht nog een tweetal zaken die hier de moeite van het vermelden waard zijn. Allereerst blijft de hypotheekrente voor het eer ste huis volledig aftrekbaar. Overige rentekos ten zijn echter niet meer aftrekbaar. Tot zover het belastingplan voor de 21e eeuw. Ik hoop dat ik het eenvoudig heb kunnen hou den. Luchtig schrijven over een serieuze aange legenheid die door velen wordt gevreesd is niet gemakkelijk. De slogan van de belastingdienst luidt niet voor niets: leuker kunnen we het niet maken! Namens de werkgroep, Clément Nouwens

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 25