23 Jongen Een kleine anderhalf jaar geleden introduceerde de Antilliaanse Brouwerij op Curasao Amstel Bright: een fris toegankelijk bier in een transparante fles. Het bier wordt ijs koud, rechtstreeks uit de fles gedronken, bij voorkeur met een schijfje limoen in de fles. Amstel Bright krijgt zo zijn maximale jonge, sexy uitstraling. De doelgroep van Amstel Bright laat zich om schrijven als jong, outgoing, dynamisch en ge regeld in de horeca te vinden. Amstel Bright symboliseert daarbij de bewuste 'pluk de dag'- instelling en het 'beach-gevoel' van deze groep. Amstel en de Antilliaanse Brouwerij genieten op Curagao niet alleen een grote bekendheid, maar zijn in veertig jaar ook onderdeel van het nationale cultuurgoed geworden. Daarmee was bij de introductie van Amstel Bright de eerste horde, onbekendheid met de merknaam, al ge nomen voor de race begon. De introductie werd ondersteund met een mediacampagne met slo gans als 'Its gonna be a Bright Bright sunshiny day', 'Bright Bright' en 'Brighten up your Life!' met als pay-off Take it or Leave it. En Curasao Took it! Lots of it! Amstel Bright bleek een schot in de roos met de bewuste 'pluk de dag'-aanpak. Alle promotionele activiteiten zijn tot op heden dan ook op deze instelling gericht; leuke en spannende evenementen en aparte 'out of the ordinary' promotionele items zoals tot bierkoe- Ier omgebouwde jetski's, sand-buggies als pro motiewagens en kite-surf-demonstraties. Veel activiteiten vinden op het strand plaats waar het beach- en 'pluk de dag'-element het meest tot hun recht komen. Een van de grootste acti viteiten was een grote beachparty op een on bewoond eiland, waarover nu (een jaar na da to) nog steeds gesproken wordt! Absolute hit Zowel op Curagao als op Bonaire en Aruba is Amstel Bright een absolute hit geworden. Vooral op Aruba, waar het Amstel-merk voor heen een dalende trend liet zien, heeft Amstel Bright het zeer goed gedaan. Amstel staat weer op de kaart van Aruba! Zowel de horeca als de consument zijn zeer en thousiast, wat veelbelovend is voor de verdere groei van het merk. Ook internationaal zijn er ambities. In samen werking met het Amstel Brand Team bij Corporate wordt gezocht naar de beste oppor tunities om Amstei Bright te introduceren. Verschillende gebieden zijn al getest en lijken veelbelovend! Dat wordt dus nog even span nend. Steven Siemer, marketing manager Antilliaanse Brouwerij, Curasao Marc Koster, directeur HNB, is opdracht gever van Match. Sinds 5 oktober is Match te bezoeken op het BrowseHuis en voor alle Heineken-medewerkers in Nederland toegankelijk. Een mooie aanlei ding om Mare Koster enkele vragen over Match voor te leggen. De eerste vraag is bijna vanzelfsprekend: wat vind jij van het belang van Match? "Het belang van Match is het bevorderen van employability binnen onze onderneming. De in terne arbeidsmarkt is nu transparant gemaakt en dat is een grote stap voorwaarts op de weg naar mobiliteit. Door Match kan de medewerker beter zijn eigen verantwoordelijkheid voor zijn verdere carriè reverloop op pakken. Natuurlijk lig gen die verant woordelijkhe den niet eenzij dig. Er is een haal- en breng- plicht. Enerzijds de leidingge venden die zich blijven inspan nen voor de employability van hun mede werkers. Mare Koster Anderzijds de medewerkers die een actieve in breng hebben. De werkgever moet dat aanbie den. Dat doen we met Match." Wat is Match? "Match is een instrument dat medewerkers en leidinggevenden uitdaagt en tools aanreikt om te werken aan ontwikkeling en mobiliteit. Match geeft in zicht in de organisatie, de functieprofielen en vacatu res van functieschaal 1 tot en met 30. Een opener loop baanbeleid binnen Heineken. Het biedt medewerkers ook in zicht in de Human Resource Management-instrumenten en ondersteunt bij het nadenken over de eigen loopbaan." Heb je een wens voor Match? "Nee, ik heb wel een zorg! Dat medewerkers die zich al heel erg lang tevreden stellen met dezelf de functie en werksituatie mis schien te weinig oog hebben voor ontwikkeling en mobiliteit. Ik vraag me af of voor die me dewerkers de prikkel van Match voldoende is. Juist het achterblijven van ontwikkeling en oog voor mobiliteit kan een probleem vormen in de relatie tussen werknemer en onderneming. Kortom, ik zou willen dat iedereen de mogelijk heden die Match biedt benut!" Dick van der Bijl is projectmanager Employability van het eerste uur. In mei 2000 is hij benoemd tot hoofd P&O DCS. Hij moest toen 'zijn' Match-project overdragen. Wat was en is de grondgedachte van Match? "Met Match willen we mensen instrumenten aanreiken om te gaan werken aan zelfsturing voor de eigen ontwikkeling en loopbaan. Daarbij hebben we gekozen voor een oplos sing die gebruikmaakt van moderne technische middelen. Een nieuwe uitdaging, maar wel van belang om mee te kunnen in dit computertijd perk. Van het begin af aan heb ik geloofd in het geboren concept. Ik heb gezien dat het proces heel belangrijk is: iedereen moet mee willen in de optocht." Dick van der Bijl Wat vind je van Match, zoals het er nu is? "Versie 1.0 geeft al aan dat het een levend organisme is, dat up-to-date moet zijn om in te spelen op de behoefte van de mede werkers. Een goed gebruik van Match is belangrijk. De leidinggevenden kunnen als vliegwiel functioneren om de beweging erin te houden. Maar de medewerkers moeten wel mee kunnen bewegen. Match moet blijven aansluiten bij de or ganisatieontwikkelingen binnen Heineken. Dat krijgt verder vorm in de volgende versies." Janine van Oosten, projectmanager Employability CO 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 23