Jetze van Veen, Information Services V.l.n.r.: Peter Leemhuis (medewerker Administratie), Fred Klein Hemmink (logistiek monoger), Peter Tuinhof (logistiek monoger, boven), Lo Veldmon (medewerker Magazijn, onder), Micha Koster (groepsleider Expeditie), Jon Sijbring (medewerker Expeditie) en Jetze von der Veen (eerste informaticus) Sinds juni wordt binnen de Regionale Unit Horeca 'Heineken Brouwerijen Groningen' hard gewerkt aan het project 'Dolfijn'. De eerste drie letters van deze naam staan voor 'Data Op Locatie', wat is aangevuld tot 'Dolfijn'. Data op Locatie zegt direct al iets over de inhoud van het project, namelijk het invoeren van draagbare handterminals bij de expeditieafdeling van de Regionale Unit. Het doel hiervan is het laten vervallen van handmatig invoerwerk van retourgoederen en retouremballage. Op dit moment hebben de af delingen Magazijn, Expeditie en Administratie nog altijd een dagtaak aan het verwerken van de stroom afleverbonnen. Door handterminals te gebruiken, kunnen chauffeurs goederen die bij de klant retour worden genomen, door scan ning direct registreren. Na terugkomst op de Unit worden deze gegevens automatisch ver werkt in het logistieke- en administratieve au tomatiseringssysteem van de Regionale Units 'Proost'. Daarnaast wordt het mogelijk om bij de klant een correct en volledig afleverings document te printen. Brede vertegenwoordiging De oorsprong van het project ligt al in 1997, toen een aantal medewerkers uit de horecaor- ganisatie mogelijkheden zag tot verbeteringen ten aanzien van het logistieke proces. Na een periode van oriëntatie, is een selectietraject met diverse leveranciers doorlopen. Uiteindelijk is een firma uit Gorinchem als partner voor het project geselecteerd. 'Dolfijn' is dus een sa menwerkingsverband tussen dit bedrijf, Heineken Brouwerijen Groningen en de IT-afde- ling van Heineken Nederland; 'Information Services'. Zowel pro jectmedewerkers als projectleiding zijn werkzaam vanuit een van deze or ganisaties. Daarnaast is er een stuur groep, waarin een brede vertegenwoor diging van de horecaorganisatie is opge nomen. Deze stuurgroep houdt de koers van het project in de gaten, als het gaat om het bereiken van de uiteindelijke doelstellingen. Dit alles is georganiseerd volgens de projectma- nagementmethodiek van Information Services, genaamd 'Prince'. Aangezien het project verbeteringen in het lo gistieke proces nastreeft, is het niet verwonder lijk dat een chauffeur en een magazijnmede werker aan een van de werkgroepen hebben deelgenomen. Zo konden ze, samen met de groepsleiding, administratiemedewerkers en automatiseringsdeskundigen, de problematiek en mogelijke oplossingen hiervoor verder uit werken. Hieruit blijkt al dat 'Dolfijn' niet alleen een zogenoemd IT (automatiserings)-project is. Natuurlijk vormt dit wel een groot deel van het uiteindelijke resultaat van het project. Om te komen tot dit resultaat, is de werkgroep Voor meer informatie kunt u ook terecht op het BrowseHuis, op de projecten pagina van Information Services (via 'Units en afdelingen'). Proefopstelling Momenteel werkt de werkgroep IT hard aan het maken van deze software en het testen ervan. Daarna zal er een proefopstelling in Groningen worden geplaatst. Als blijkt dat het systeem naar behoren functioneert, volgt de opleiding van de chauffeurs. Hierna kan het systeem ge leidelijk worden ingevoerd. Voor het zover is, moet er echter nog het nodige gebeuren. Zo moet bijvoorbeeld alles wat voortkomt uit het project worden beschreven en gedocumenteerd (denk bijvoorbeeld aan procedures en handlei dingen). Na de invoering van handterminals binnen de Regionale Unit Groningen, wordt een evaluatie opgesteld voor het horecamanagement. Hieruit moet blijken of de vooraf gestelde doelen ook daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd. Op basis van de evaluatie zal het management be oordelen of een landelijke uitrol wenselijk is. Logistiek begonnen met het kritisch be kijken van het huidige proces en het op sommen van mogelijke verbeteringen hierin. Vervolgens is er over nagedacht of deze ver beteringen in de praktijk en op het gebied van automatisering haalbaar zouden zijn. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een ontwerp van de nieu we werkwijze en hierop aansluitende appara tuur en software.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 13