met de rol van de andere interne media. Allereerst hebben we het dan over het BrowseHuis, het intranet van Heineken Nederlands Beheer. Dit communicatiemedium wordt dagelijks belangrijker, omdat het steeds sneller en steeds vollediger informatie biedt. Op het BrowseHuis zult u steeds meer vers nieuws gaan aantreffen. Nieuws dat voor iedereen in de Nederlandse Heineken-organisatie interes sant is. Gebeurt er iets dat belangrijk of interessant is op landelijk niveau, dan komt dat zo snel mo gelijk op het BrowseHuis. Voor het zover is, moet er nog een hoop afgesproken, geregeld en gestructureerd worden. Gekozen is voor een geleidelijke verandering van het BrowseHuis in de richting van de nieuwe stijl. Net zo geleide lijk zal voor Vers van 't Vat de functie van nieuwsmedium verdwijnen. Vers van 't Vat wordt de 'Achter het nieuws' van Heineken en gaat maandelijks de achtergronden bij de be langrijkste nieuwsfeiten brengen. BrowseHuis en huisstijl Binnenkort worden de eerste twee 'lagen' van het BrowseHuis omgezet in de nieu we huisstijl van Heineken. Voor or ganisatieonderdelen, projectgroepen en afde lingen die een eigen site op het BrowseHuis hebben, wordt een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze voorlichtingsbij eenkomst wordt uitgelegd wat het belang van het doorvoeren van de Visual Identity op hun si tes is. Het aanpassen van die sites is namelijk hun verantwoordelijkheid. Om de overgang naar de nieuwe huisstijl te vergemakkelijken is het plan een raamwerksite te ontwikkelen, waarin bijvoorbeeld de standaard lettertypen al zijn verwerkt. Daarmee kunnen de site-eigenaren zelf hun pagina's opnieuw vormgeven. Collegiaal Nieuwsblad? Kortgeleden heeft Wim Koel (Marketing Onderzoek) in samenwerking met een extern bu reau onderzocht wat de mening intern is over het Sociaal Jaarverslag 1999 getiteld 'Collegiaal Nieuwsblad'. Belangrijkste conclusie is dat het verslag beter is gelezen dan de jaren ervoor. Liefst 54% heeft het helemaal of grotendeels ge lezen. De hoeveelheid informatie verschilde niet van de voorgaande jaren, maar de verpakking was totaal anders. Alle sociale onderwerpen en cijfers werden voorgeschoteld in dagbladstijl. Dat de drempel om het sociaal jaarverslag te gaan lezen daardoor heel laag was, wisten we van te voren. in de praktijk heeft het ook zo uitgepakt en daarmee is een belangrijke interne communi catiedoelstelling bereikt. Een ruime meerderheid van u heeft de voor u belangrijke informatie ge lezen. Wist iedereen meteen dat het ging om het Sociaal Jaarverslag 1999? Nee, dat niet. Veel van de ondervraagde le zers waren in de veronderstelling dat het ging om een concur rent van Vers van 't Vat. Een krant die eens per kwartaal zou gaan uitkomen, bleek de verwach ting. U be grijpt, zover zal het niet komen. We staan voor de uitdaging om volgend jaar een sociaal jaarverslag te ma ken dat opnieuw zo goed gelezen wordt als het Collegiaal Nieuwsblad. Vers van 't Vat is het overkoepelende blad voor alle onderdelen van de Heineken-organisatie in Nederland. Het is, kan ik u verzekeren, een gro te uitdaging om zoveel verschillende mensen te voorzien van aansprekende informatie. Het con cept voor en door eigen medewerkers voorziet erin dat iedereen die wat te melden heeft, ruim te krijgt om dat kwijt te kunnen. Daarmee staat Vers van 't Vat op een andere manier dichtbij de lezers dan bijvoorbeeld de brouwerijkranten en Bierpost (kantoorbulletin Zoeterwoude). Die brengen nieuws 'van om de hoek', informatie die direct gaat over je eigen Heineken-vestiging. Vers van 't Vat brengt informatie die interessant is voor alle medewerkers van de Heineken-orga nisatie in Nederland. Inclusief de Vutters en de gepensioneerden. Na ruim een jaar Vers van 't Vat-nieuwe stijl is het tijd om u te vragen wat u van de nieuwe formule vindt. Aan degenen die binnenkort worden benaderd: alvast bedankt voor uw medewerking! 'Pravda' of 'Ver van 't Vat?' Nou, een Pravda is Vers van 't Vat volgens mij nooit geweest. Ook niet in de tijd dat we nog een redactiecommissie hadden. Misschien heeft het er de schijn van gehad, in de beleving van een aantal mensen. Kijk, je maakt een personeels blad/huismagazine altijd binnen de kaders van het bedrijfsbelang. Je kunt niet zomaar alles af drukken. Wat in tien jaar tijd wel veranderd is, is dat niet elke zin in Vers van 't Vat meteen ook nieuwswaardig genoeg is om door dagbladen te worden overgenomen. Heineken wil en kan een stuk opener informeren dan vroeger. Dat maakt het voor iedereen ook makkelijker om een stuk te schrijven voor Vers van 't Vat. Op die manier kan een overkoepelend tijdschrift als Vers van 't Vat dichter bij de lezer staan dan ooit. Daarbij ga ik uit van een brede interesse voor Heineken bij de gemiddelde medewerker die het blad thuis krijgt. En van een bereidheid om verder te kijken dan de eigen afdelingsgrenzen. De wereld van Heineken is ook intern dynamisch. Er gebeurt heel veel, dat de moeite waard is om van op de hoogte te zijn. Het locatienieuws leest u in Frisnieuws, Leven in de Brouwerij, BinnenBrand, Brouwerijnieuws, Bierpost, et cetera. De landelijke nieuwswaardig heden komen aan bod in het BrowseHuis en Vers van 't Vat. We werken er aan om u via die interne media steeds beter en sneller van Heineken-nieuws te voor zien. Peter Everts, Interne Communicatie

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 11