voor Öc fccvüucf 1Willem l 'Prijs 2000 voorgoed ondernemerschap is toegekend aare 'Heineken W. te 'Amsterdam.,. nfeweken beeft zich omwikkeld tot een wereldbekende onderneming die is uitgegroeid tot de meest internationale brouwerijgroep ter wereld, dn de (nanette neemt Heine ken de tweede plaats bi op de weixldraiuflgst'. 'Heineken (evert een beltvujrijkc bijdrage aan de economie-, werkqelégen/ieid en ivelvaatt en aan de Hedaiandse onderncmcrsncutatLi-. 3c QZorunq cWiffcm. I Prijs wordi uitgereikt aan Tfedcrlandse ondernemingen die door hun omvat aj cot kelanqrtjk faeei van her bedrtJfS' leven in ons lane) verregenwatrdigen en die in prestatie, beleid en handelen toonaangevend Zgn De heer K. Vuursteen De heer Vuursteen over de wereldbiermarkt: "De veranderingen in de wereldbiermarkt stellen andere eisen aan de keuzes van de over te nemen ondernemingen. Wat doen we wel en wat niet? Maar onze rol stelt ook andere eisen ten aanzien van de risico's; de bedragen worden hoger, kansen zijn er meer in de in stabiele landen met onzekere valuta's. En dan is er natuurlijk nog de snelheid van de besluitvorming in een acquisitieproces. Die wordt steeds belangrijker, want er zijn veel kapers op de kust. Maar ondanks de verwachtingen van de buitenwerebi en de druk van de financiële wereld zullen wij toch —schijnbaar eigenwijs— onze eigen lijn trekken. Meer informatie over de speech van de heer Vuursteen vindt u onder de button Nieuws en Informatie op het BrowseHUIS. 'Het bedrijf maakt gebruik ran zeer lioqqwaa/dujc tcelmoloqie. Onderzocht en ontwiltkclbuj wordengeeoöirltitea-d ranuit tledc/uuw. Opjut gebied van ukctbuj e/t logistiek is Heineken toonaangevend en een voorbeeld •oor andere onjanisaties; ditgeldt evenzeer voor de kwaliteitsbeheersing. nu t'i 'De oiganisatie besteedt veel aandacht aan bet milieu; het milicujaarverdag van Heineken Hederland kan als voorbeeld dienen voor andere onderncmbujen. 'Daarnaast krijgt manggemcHtoutwiidêeliug veel aandacht; in ttjijd heeft de- Heineken Hnivcrsitif vontujek/vejea <Öe onderscheiduuj is uitgereiktHoor de'Frcvoorzitter van de 'Koning Willen I Sticfitituj, dijde Koninklijke Hooghei? (Prins claus dolledet ianden 's Cinireu/iqtfi; Qjtuii 2000 (61: A.HEMrWaiinfl Voorzitter Raad van Bestuursvoorzitter de heer Vuursteen dankte namens de heie onderneming en de fami lie Heineken voor de erkenning die de Koning Willem I prijs tot uitdrukking brengt. De Koning Willem I prijs wordt elke twee jaar toegekend aan een grote Nederlandse onderneming die opvalt door goed ondernemerschap en die een belangrijke bijdrage levert aan de economie, werkgele genheid, welvaart en aan de ondernemersreputatie van Nederland. 'W.J.Haiders Seaxtaris 'Heineken heeft zich ontwikkeld tot een welbekende onderneming die is uitgegroeid tot de meest internationale brouwerijgroep ter wereld' constateerde de jury, waarvan de heer A. Wellink (presi dent van de Nederlandsche Bank) de voorzitter is. De heer Vuursteen heeft de Koning Willem I prijs opgedragen aan alle medewerkers van Heineken. "Heineken is in meer of mindere mate van ons allemaal en dat maakt de betrokkenheid er alleen maar groter op. Allen hebben bijgedragen aan het verkrijgen van deze prijs", zei hij tijdens de uit reiking. Anneke Ubbink, Interne Communicatie specialist Mevrouw A. Jorritsma De heer P. Kronenberg, voormalig lid von de Raad van Bestuur van Heineken, en de heer A.H. Heineken

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 9