STAR Chain en de stand van zaken P&O-ers leren van elkaar Initiate Discovery Envision Detailed Design Implement and Mastery In nieuwsbrieven en sinds kort ook op het BrowseHUiS onder de knop STAR Chain wordt u voortdurend op de hoogte gehouden van de zaken waarmee het projectteam inhoudelijk bezig is. In Vers van 't Vat deze maand een overzicht van waar we ons op dit moment in de projectplanning bevinden en wat er nog in het vat zit. November 1999 tot maart 2000 Formulering van opdracht en opstarten projectteam. Maart 2000 en april 2000 Beschrijving van de processen zoals deze nu georganiseerd zijn. April 2000 tot en met september 2000 Formuleren en bevestigen van de richting en de basisprincipes voor het ontwerp. Ontwerpen 'Frozen Concept'jplan van processen, systemen en organisatie). Goedkeuring en bevestiging van Frozen Concept. September 2000 tot oktober 2001 Ontwerpen van de processen, systemen en organisatie op functieniveau. Accepteren en bevestigen van dit detailontwerp. Bouwen nieuwe IT-toepassingen op basis van SAR September 2001 tot en met oktober 2001 Opleiden in het gebruik van het nieuwe systeem (start al in juli 2001). Officiële implementatie nieuwe organisatiestructuur gebaseerd op nieuwe processen en computersystemen. N.B. In juni 2001 zal er een proefimplementatie plaatsvinden van het nieuwe computersysteem. Wilma Gertenaar Voor alle Personeel Organisatie-mede werkers (P&O-ers) van Heineken Neder land werd op 16 juni jl. een P&O-bijeen- komst gehouden. Op deze dag stonden de onderwerpen STAR Chain en competentie- management centraal. Ook was het een uitgelezen gelegenheid om oude en nieu we collega's te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. 's Ochtends gaf Marien Kakebeeke, directeur Supply Chain Management, zijn presentatie over STAR Chain. Naar aanleiding hiervan werd vooral aandacht besteed aan de consequenties voor de organisatie en haar medewerkers en aan hoe die gevolgen passen in alle ontwikke lingen binnen Heineken. Vervolgens werd in dit kader de rol van P&0 toegelicht door Kees Zandvliet, hoofd Personeelszaken Heineken Nederland. De middag werd geheel besteed aan Competentiemanagement. Andrea de Bot, Customer Service Team Coördinator Export, hield ter afsluiting van haar afstudeeronderzoek bij P&O Heineken Nederland over dit onderwerp een presentatie. Competentiemanagement is het strategisch doelbepalingsproces waarbij af wisselend gebruik wordt gemaakt van kerncom petenties en individuele competenties. Onder competenties wordt de bundeling van kennis, vaardigheden en (gedrags-)kenmerken van de organisatie of van het individu verstaan. Interactief aan de slag Bij het denken over kerncompetenties voor de toekomst is de focus gericht op de markt van morgen, dus op nieuwe mogelijkheden en hoe die te benutten. Andrea gaf aan dat de ontwik keling van STAR Chain een voorbeeld is van kerncompetentie-denken en zij gaf hiermee te vens aan van welk belang competentiemanage ment kan zijn voor de Heineken-organisatie. Na de presentatie nodigde Andrea de P&O-ers uit om in werkgroepen interactief aan de slag te gaan met opdrachten over competentie management. Ook hier ontstond weer een levendige discussie over benodigde competen ties voor de toekomst, met name ook voor de P&O-ers zelf. Jan-Pieter van Kempen, hoofd P&O Brouwerij Zoeterwoude Al met al een waardevolle en inspirerende dag, waarop de samenwerking tussen de P&O-ers van de verschillende units weer een nieuwe impuls heeft gekregen. Conny Vet

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 2000 | | pagina 7