Kick-off ontwerpfase >e vier werkgroepen }e officiële kick-off van de ontwerpfase vond _9 augustus plaats, 's Ochtends stonden we net alle betrokkenen stil bij de noodzaak van n de aanleiding tot vernieuwing: 'Waarom akken we de voorbereiding op de CAO-ronde u anders aan?' Wij denken dat er een flinke tap in de vernieuwing nodig is, die langzamer- and verder ontwikkeld en doorgevoerd kan orden. Wij zijn ervan overtuigd dat sleutelen an de huidige centrale regelgeving, hoe goed eze regelgeving in het verleden ook heeft ewerkt, niet toereikend zal zijn bij de uit- agingen waarvoor zowel Heineken als de amenleving staan. )ok bij de bedrijfsvoering van de verschillende Verkmaatschappijen en Units zien we dat edereen hard werkt aan kwaliteitsverbetering :n vergroting van de flexibiliteit om in- en xterne klanten steeds beter van dienst te ijn. Dit alles zonder efficiencydoelstellingen uit et oog te verliezen. Kijken we naar de manier aarop onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld, an zien we dat de eisen die de in- en externe ïarkten aan ons stellen steeds meer uiteen- >pen. Er is echter een centrale gedetailleerde regelgeving met weinig handelingsruimte, die voornamelijk gericht is op de praktijk van de Productie Units. Daarnaast zijn de individuele wensen van medewerkers steeds diverser en zijn ook daar een betere kwaliteit en meer flexibiliteit gewenst. Vernieuwingstraject Aan het einde van de ochtend gaf het hoofd Arbeidsverhoudingen van Unilever een presen tatie over het vernieuwingstraject dat daar is gerealiseeerd. Unilever zag zich geconfron teerd met een soortgelijke problematiek en heeft samen met de vakorganisaties een traject doorlopen, 's Middags werd de groep uitgebreid met een aantal medewerkers uit onze groep en hebben we de stand van zaken in de werk groepen uitgewisseld. De werkgroep Protocol Arbeidsverhoudingen presenteerde een kapstok, waarin werd aange geven op welke wijze de voorstellen kunnen worden uitgewerkt. Onderzocht wordt welke onderwerpen bij de individuele werknemer, bij een team of afdeling, bij het management en bij HNB van belang zijn en wie daarbij betrok ken moeten zijn. Het is speciaal een taak voor het projectteam Protocol antwoord te geven op de vraag wat straks nog in een CAO moet worden ondergebracht of op andere wijze kan worden afgesproken. Daarnaast is er gesproken over de samenwerking met onze onderhandelingspartners. Inmiddels is bekend dat een van de partners, FNV Bondgenoten, voor leden over ditzelfde onder werp een aantal discussiebijeenkomsten houdt. Wij hopen dat wij op een later tijdstip in de beide trajecten samen kunnen kijken naar de uitkomsten. De projectteamleden gaan aan de slag en komen in september weer bijeen. U leest in de volgende Vers van 't Vat meer over de voort gang van het project. Vergeet niet dat u uw suggesties of ideeën voor onderwerpen kunt 'mailen' aan de opdrachtgever Paul Hamers of aan de projectleider Susan Bamsey. Susan Bamsey, projectleider Sociaal Beleid 2000 Projectteam Beloningsbeleid, geleid door Kees Zandvliet (Hoofd P&O Heineken) Onderzoekt beloningen in het algemeen, en onderzoekt of er, behalve op basis van functie, leeftijd en functiejaren, nog andere factoren binnen Heineken zijn waarop een beloning gebaseerd kan zijn, zoals ondernemend gedrag, samen werking, inzetbaarheid, ontwikkeling en het behalen van resultaten. Projectteam Inzet en Arbeids tijden, geleid door Herman Ubbink (Unit Manager) Onderzoekt in hoeverre arbeidstijden zijn aan te passen aan onder meerprivé- wensen, het wisselende werkaanbod, de nieuwe informatie-technologie, werk druk en arbeidsomstandigheden. Projectteam Protocol arbeids verhoudingen, geleid door Hans Olthoff (hoofd Arbeidszaken) Onderzoekt de verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer voor de kwaliteit en continuiteit van de onder linge arbeidsrelatie. Hoe een grotere mate van eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers en de verschillende organisatieonderdelen kan worden vormgegeven. Hoe de organisatie dit alles binnen een helder gemeenschappelijk raamwerk kan plaatsen. Projectteam Wendbaarheid en Weerbaarheid, geleid door Nico Nusmeier, Unit Manager Onderzoekt hoe Heineken actief kan bijdragen aan de investering van mede werkers in hun toekomst. Hoe er het beste geïnvesteerd kan worden in kwaliteit en vakmanschap van mensen en hoe we kunnen komen van 'baan- zekerheid' naar 'werkzekerheid' In dit artikel wil ik verder ingaan op het project Sociaal Beleid. Ons streven is vernieuwende voorstellen aan de orde te stellen voor het CAO-overleg in 2000. Om dit toch nog op tijd te bereiken hebben wij moeten kiezen voor een intensief traject in kleine kring. Vlak voor de zomervakantie zijn vier projectteams samengesteld die allemaal een deel van het onderwerp behandelen. Ze bestaan uit medewerkers vanuit verschillende organisatieonderdelen. Voorafgaand heeft een opstart-team een programma van eisen opgesteld.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1999 | | pagina 3