In Sampang Agung, op circa 60 kilometer ten zuidoosten van Surabaya, heeft Multi Bintang Indonesia een nieuwe brou werij gebouwd. Deze zal in oktober officieel worden geopend. Een en ander betekent de sluiting van de oude Surabaya brouwerij. Sechnical Director Roland Gras man: "Er zijn twee redenen voor de keuze voor een nieuwe brouwerij op een andere locatie. De Surabaya brouwerij ligt inmiddels midden in de stad (in 1929 was dit nog geheel bui ten de stad in de vrije natuur!) en de overheid heeft ons laten weten dat we daar, naar ik meen, uiterlijk in het jaar 2000 dienen te verdwijnen. De andere reden is de capaciteit. De Surabaya brouwerij doet net iets boven de 400.000 hectoliter, op een terrein van ongeveer 3 hectare. Dat is nu al te wei nig en zeker in 1998 en verder." De verkoop en distributie van alcohol houdende dranken is in Indonesië weliswaar ingeperkt door wetgeving en verordeningen. De overheid staat het echter toe, ondanks dat er weieens discussies over ontstaan. Alcohol is namelijk 'haram' (volgens de Islam verboden) in de ogen van de Islamie ten, die 90 procent uitmaken van de 200 miljoen mensen tellende Indone sische bevolking. CAPACITEIT De technische capaciteit van de nieu we brouwerij in Sampang Agung is 800.000 hectoliter. Het is een Heine- ken brouwerij in de lijn van de nieu we brouwerijen in de rest van Azië: Goed, maar niet overdreven geauto matiseerd. Per dag wordt een vergis- tingsvat van ruim 3000 hectoliter gevuld. Met de bouw is begonnen in maart 1996. Dat was ongeveer een halfjaar later dan gepland. Obstakel was de watertoevoer. Tegen alle verwachtin gen in lukte het niet om op het brou werijterrein zelf voldoende water bronnen aan te boren. Daarom wordt het merendeel van het water nu per pijpleiding aangevoerd van 5 kilome ter afstand. Daar heeft Multi Bintang een drietal waterwellen aangeboord. Op 11 april 1997 kon worden gestart met brouwen. Het eerste bier kwam meteen goed door de zware Heineken kwaliteitscontroles. Multi Bintang Indonesia is dan ook zeer te spreken over de prestaties van het opstartteam van Heineken Technical Services HTS) en van het HTS-projectma- nagement. Voor deze klus bestond dat uit Mart Derks (projectmanager), Frank Steenstra Toussaint (installatie De gebouwen op het brouwerijterrein die niet voor productie zijn ingericht zijn opgetrokken in de lokale Majapahit bouwstijl. Daarmee past de brouwerij zeer goed in de omgeving manager), Raymond van Poppel (ingenieur mechanische installatie) en Henk Both (ingenieur elektrische installatie). MENSEM MAKEN BINTANG Met de opening van de nieuwe brou werij start Multi Bintang tevens met de introductie van modernere managementprincipes. Sleutelwoor den: Drie tot maximaal vier ntanage- ment-lagen, verantwoordelijkheden lager in de organisatie, brede inzet baarheid van medewerkers, werken in teams; allemaal termen die je ook in de Nederlandse Heineken-organisatie tegenkomt. Grasman: "Er vindt een enorme inspanning plaats op het gebied van training. Momenteel voor namelijk technisch, gericht op het werken in de nieuwe brouwerij. Later zijn de trainingen met name gericht op het leren werken volgens de nieu we managementstijl." SURABAYA ADÉ De Surabaya brouwerij is in 1929 gestart. Heineken raakte betrokken in 1931 onder de naam 'NV Neder- landsch Indische Bierbrouwerijen'. In 1981 werd de naam gewijzigd in 'PT Multi Bintang Indonesia'. De produc tie in de Surabaya brouwerij is gestaakt op 25 juni 1997, 66 jaar na de start. Op 16 juli is de brouwerij offi cieel gesloten. Het terrein wordt ver kocht. Het management van Multi Bintang zou graag iets intact laten van de architectuur van het brouwerijge bouw. Het is aan de uiteindelijke koper van het terrein of dat zal gebeu ren. Van de inventaris van de Sura baya brouwerij wordt een gedeelte overgebracht naar Sampang Agung en een deel naar de andere Indonesi sche brouwerij, gevestigd in Tange rang. De rest wordt verkocht en/of vernietigd. Het feit dat de nieuwe brouwerij 60 kilometer van Surabaya af ligt en de keuze voor werken met minder men sen, hebben geleid tot een uitgebreid voorzieningenpakket voor degenen die niet meeverhuizen. Dit was het resultaat van een overeenkomst met de enige en officiële vakbond in Indo nesië. Ondanks dat heeft in mei/juni een staking van ruim twee weken plaatsgehad in de Surabaya brouwerij. Na onderhandeling is het voorzienin genpakket nog verder uitgebreid. MODERNE KRATTEN Het grootste product van Multi Bin tang Indonesia is Bir Bintang. Het is tot in alle uithoeken van de Indonesische archipel verkrijgbaar en heeft een marktaandeel van 60 In Tange rang wordt ook nog Guinness gebrou wen. In Sampang Agung alleen Bir Bintang en wel in 62 cl fles (de zoge noemde 'Bremer'), 33 cl fles (de 'Pint') en 30 liter fust. In de nieuwe brouwe rij kunnen de flessen alleen in plastic kratten worden verpakt. Bir Bintang schakelt van houten kratten over op plastic kratten. Begin volgend jaar moet dat zijn volbracht.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1997 | | pagina 7