Tests inzetbaarheid van start In het vorige nummer van Vers van't Vat heeft u kunnen lezen dat Heineken Nederland de inzetbaarheid en opleidbaar heid van medewerkers gaat testen en waaróm dat gebeurt. In dit artikel kunt u lezen hóe het gaat gebeuren. 30 NJ CXI CT3 OO CO fI cn Heineken Nederland moet veel inves teren om vernieuwend bezig te kun nen blijven, marktleider te blijven op de Nederlandse biermarkt en de con currentiepositie veilig te stellen. En dan niet alleen investeren in uitbrei dingen, vernieuwingen, modernise ring en automatisering, maar vooral ook in verhoging van het niveau van de medewerkers. Want Heineken kan alleen maar al die zaken realiseren als de medewerkers meegroeien naar de toekomst. Dat was de conclusie van het artikel in de vorige Vers van 't Vat. Of het inderdaad voor alle medewer kers mogelijk is mee te groeien naar de toekomst, is nog de vraag. Zelfs al zou den we nog zo graag willen dat het zou kunnen. DESKUNDIG ONDERZOEK Om nu antwoord te krijgen op die vraag, gaat Heineken de inzetbaarheid meten van de CAO-productiemede- werkers van Den Bosch en Zoeter- woude en van de medewerkers van DCS. Om dat op een goede, verant woorde manier te kunnen doen, heeft Heineken externe hulp ingeroepen. Het bureau Hoogduin, Schaap Klad- Ier, kortweg HSI< genoemd, zal het onderzoek doen. HSI< gaat bij de betreffende medewer kers een zogenoemde Sterkte/Zwakte Analyse uitvoeren. Daarmee kun je onderzoek doen naar de persoonlijk heid, intelligentie, aanleg, capaciteiten en vaardigheden van iemand. Daaruit zal dan bekend worden of een mede werker ten eerste voldoet aan de ver eisten voor de (toekomstige) functie. En ten tweede wat de leer- en ontwik kelingsmogelijkheden zijn van de medewerker. Als je inzicht hebt in iemands sterke en zwakke kanten, kun je een persoonlijk ontwikkelings plan voor iemand maken. Het onder zoek kan op die manier bijdragen tot een plan voor ontwikkeling van de loopbaan. VOORWERK En hoe gaat het in de praktijk? HSK zal een beeld moeten krijgen van de hui dige en vooral ook van de toekomstige situatie. Daarbij rekening houdend met de technologische ontwikkeling en met invoering van zelfsturende teams. Daarom zullen de onderzoe kers van HSK (allen psychologen) uit voerig gesprekken hebben met mede werkers, leidinggevenden, de afdeling Personeel en Organisatie en met de Ondernemingsraad. Ze zullen ook minstens één dag meelopen op de brouwerij om zelf een indruk te krij gen van de taken, de functie-eisen en de bedrijfscultuur. Dat gaat vanaf eind augustus gebeuren. Daarna zullen ze zogenoemde 'testprofielen' opstellen. Dat zijn profielen die weergeven op welke criteria moet worden getest om iets te kunnen zeggen over de geschiktheid voor een bepaalde func tie. Daarvoor worden ook de functie profielen uit de Fijnstructuur gebruikt. Management, ondernemingsraden, personeel en organisatie, direct lei dinggevenden en medewerkers zelf zullen erbij betrokken worden om het eens te worden over de opgestelde testprofielen. DRIE TESTS Zijn de testprofielen klaar, dan kan de Sterkte/Zwakte Analyse worden ver richt. Deze bestaat uit drie delen. Eerst is er een test met behulp van een com puter om intelligentie, persoonlijk heid, vaardigheden, capaciteiten en belangstelling vast te stellen. En te ver gelijken met de functie-eisen. De test is echt toegesneden op het werk. Het is ook mogelijk te kijken naar andere functies waarvoor een medewerker geschikt zou zijn. Ervaring met een computer is trouwens niet nodig om deze test te kunnen doen. Het volgen de onderdeel is het invullen van een aantal vragenlijsten. Deze twee onder delen duren samen ruim vijf uur. Vóór en na deze test hoeft de te testen medewerker niet te werken. Vervol gens staat een gesprek met een psy choloog op het programma. Dit gesprek duurt ongeveer een uur. Daar in wordt gekeken naar opleiding, car rièreverloop, eigenschappen en moge lijkheden van de medewerker. Alle drie de testonderdelen vinden onder werktijd plaats. Willen mede werkers de test liever op een zelfgeko zen vrije dag laten plaatsvinden, dan is dat in principe ook mogelijk. Minstens één week van tevoren ontvangt ieder een schriftelijke uitnodiging met de datum, het tijdstip en de plaats van de test. Het spreekt voor zich dat het hele tra ject van de tests zeer zorgvuldig wordt opgezet en begeleid. De Onderne mingsraden zijn er zeer nauw bij betrokken. NIET VERPLICHT Een medewerker is overigens niet ver plicht mee te doen aan de Sterkte/ Zwakte Analyse. Als hij niet wil, telt het oordeel van de leidinggevende. Ook daarvoor is een speciale metho diek opgezet. Een eventuele weigering heeft geen gevolgen voor de mede werker. Omdat de test naar een veel breder gebied kijkt dan de leidingge vende kan doen, is het aan te raden wel aan de test deel te nemen. Wie wel meedoet, krijgt in ieder geval als eerste de uitslag van de test te horen en te zien in een terugkoppelingsge- sprek met de HSK-medewerkers. Elk onderzoeksresultaat wordt individueel teruggekoppeld. In dat gesprek kan een medewerker ook toestemming geven om het onderzoeksresultaat door te sturen naar de Evaluatiecom missie. Daarover in een volgend num mer meer. Als een medewerker het niet eens is met de inhoud van het rap port kan hij toestemming daarvoor weigeren. Het rapport wordt dan -na vijf dagen bedenktijd om eventueel op het besluit terug te komen- vernietigd. De onderzoekers praten er niet verder over, want zij hebben een geheimhou dingsplicht. Als de onderzoeksresulta ten vernietigd zijn, geldt ook in dat geval het oordeel van de leidinggeven de over de medewerker. Daarnaast is het mogelijk om verschil len van mening voor te leggen aan de begeleidingscommissie. Deze kan eventueel besluiten om een zoge noemd 'second opinion' toe te ken nen. Dit houdt in dat een ander extern bureau nader onderzoek doet. Om te voorkomen dat medewerkers met een andere nationaliteit dan de Nederlandse, die onze taal niet goed beheersen, om die reden een slechte test zouden maken, zullen zij extra aandacht krijgen. Zo nodig zullen tol ken worden ingeschakeld. PLANNING Begin september worden de eerste tests afgenomen. Als eersten zijn de medewerkers van DCS aan de beurt. Waarschijnlijk in combinatie met de afdeling Verpakken. Dan volgen de overige productiemedewerkers. Het zal zeker nog tot eind 1997, begin 1998 duren voordat die tests zijn afgerond. Tevens is het de bedoeling bij de lei dinggevenden/het middenkader, een onderzoek te doen naar de ontwikke lingsbehoefte. Teamleiders en andere leidinggevenden/specialisten met een CAVO-functie in de productie worden door een nog nader te bepalen bureau getest. Over deze test moeten Bedrijfs leiding en de Ondernemingsraad nog nadere afspraken maken. Alles bij elkaar zullen zo'n tweedui zend medewerkers worden getest. Tot zover over 'het waarom' van het onderzoek. In volgende nummers van Vers van 't Vat zullen we op dit onder werp terugkomen. Bijvoorbeeld over de ervaringen van geteste medewer kers en de verdere plannen met betrekking tot de ontwikkeling van medewerkers of hun inzet. Ook het onderzoek van leidinggevenden/mid denkader komt nog aan de beurt. We houden u op de hoogte. 'i

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1997 | | pagina 6