MEN NEME NIEUWE BROUWFILM ONTVANGSTEN WANDELVERENIGING HEINEKEN ACTIEF TIJDENS NIJMEEGSE VIERDAAGSE Vervolg vart pagina 19 DANKBETUIGINGEN Hierbij willen wij van de gele genheid gebruikmaken om de directie van Heineken te bedanken voor de bloemen en het drankenpakket dat wij ont vingen bij ons 40-jarig huwe lijk. Gust en Tinie Knevel Hierbij wilde ik namens ons beiden de directie van Heine ken heel hartelijk bedanken voor de prachtige bloemen en het drankenpakket dat wij mochten ontvangen bij ons 40- jarig huwelijk. Tini en Jo Coeleveld Mede namens mijn vrouw wil ik de directie bedanken voor het drankenpakket en de prachtige plant die wij ontvin gen ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijk. G.L. Netten Langs deze weg wilde ik Heine ken bedanken. Ik ben namelijk voor de eerste maal meege- weest met de bustocht van mei jl., 't was fantastisch. Verder ben ik per juni 1997 lid gewor den van de Gepensioneerden Club van Heinken en omdat ik 't 800ste lid was geworden, werd er bij mij thuis 'n prachtig bloemstuk bezorgd. Ondanks 't verdriet dat we hebben in ver band met het overlijden van mijn man, was dit toch een fij ne opsteker, bedankt hoor. Ans Tolk-VIaar Graag wil ik, mede namens mijn vrouw, Heineken harte lijk bedanken voor de leuke attentie die wij voor ons 40- jarig huwelijk mochten ont vangen. J.H. Schuurntans Graag willen mijn echtgenoot en ik de directie van Heineken hartelijk bedanken voor het drankenpakket en de mooie bloemen ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijk. Ben en Gon Kroon Wij bedanken Heineken voor het mooie bloemstuk, de enve lop met inhoud en de dranken bon die wij mochten ontvan gen voor ons 50-jarig huwelijk. Jan en Stien van Wielen Mede namens mijn echtgenote wil ik de directie van Heineken hartelijk bedanken voor het prachtige bloemstuk en het drankenpakket dat wij hebben mogen ontvangen ter gelegen heid van ons 50-jarig huwe lijksfeest. RoelfSchaank Mede namens mijn vrouw wil ik de directie en de afdeling Personeelszaken van Heineken hartelijk danken voor de prachtige bloemen en het drankenpakket dat wij ter gele genheid van ons 40-jarig huwelijk mochten ontvangen. Wij zullen op uw aller gezond heid drinken. Wij vinden het geweldig dat wij na meer dan 5 jaar VUT nog niet zijn vergeten, fantastisch. Jan Smit Donderdag 24 april 1997 zal ik nooit vergeten. Wat was dal een fantastische afsluiting van 36 jaar 'leven in de brouwerij'. De welgemeende toespraken, de charmante optredens, de touchante wensen en de uit bundige cadeaus hebben mij ontroerd en verschrikkelijk veel plezier gedaan. Daarvoor wil ik bij deze van harte bedan ken. A. Moonen Wij bedanken de directie harte lijk voor de bloemen, het dran kenpakket en de cadeaubon ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk. De heer en mevrouw Koning Mede namens mijn vrouw wil ik de directie van Heineken hartelijk bedanken voor de prachtige bloemen en het drankenpakket dat wij ter gele genheid van ons 40-jarig huwelijksjubileum mochten ontvangen. Het doet je goed te merken dat je ook na je actieve tijd bij Heineken niet vergeten wordt. Nogmaals hartelijk dank. Toon Boeklagen Hiermede bedanken wij, mijn vrouw en ik, u heel hartelijk voor het mooie bloemstuk, de envelop en de drankenbon die wij mochten ontvangen bij ons 50-jarig huwelijk. J.G. Lugten Al zo lang 'inactief' en dan op onze 50ste huwelijksdag nog zo verrast worden met bloe men, envelop inet inhoud en een drankenpakket. Wij dan ken de directie daarvoor harte lijk. Jo en Piet Lakeman Directie hartelijk bedankt voor 't mooie bloemstuk dat ik ter gelegenheid van m'n 80ste ver jaardag heb mogen ontvangen. De beste wensen voor u allen. Leny Evers Namens Coby, Johan, Ray mond en Cor Jr.willen wi j alle meelevende collega's bedan ken voor de aanwezigheid bij de begrafenis van Cor van den Broek en voor de kaarten en de bloemen die wij van hen heb ben ontvangen. Familie Van den Broek 273 nijmegen - Dit jaar werd voor de 81ste keer de Vierdaagse in Nijmegen gehouden. Natuurlijk waren er ook weer veel leden van Wandelsportver eniging Heineken (W.S.V.) van de partij. Maar liefst 21 leden meldden zich half juli om hun felbegeerde startkaart af te halen. Vijf W.S.V.-leden liepen vijftig ulometer per dag, veertien leden veertig kilometer ter dag en twee leden dertig kilometer per dag. Voor mevrouw Van de Graaf uit Zoeterwoude was het de eerste keer dat zij deelnam aan het wandel- spektakel. Dit in tegenstelling tot oud-medewerker Wim Suiker die inmiddels al weer voor de vijfen twintigste keer aan de start verscheen. Na vier dagen de vertrouwde routes te hebben gelopen, werd het wandelgezelschap de laatste dag opgewacht bij cafe taria De Heikant in Malden door mensen van de Per soneelsvereniging en door Léon van de Pol van het Verkoopkantoor Gelderland/Overijssel. Hij over handigde de deelnemers bloemen, een T-shirt en een cap. Na wat te hebben gegeten en gedronken, vertrokken de wandelaars in groepsverband naar Nijmegen om hun welverdiende medailles of cijfers op te halen. "Het was weer een geslaagde week. We hopen dit nog jaren mee te maken", aldus W.S.V.- voorzitter Mies van der Steen. zoeterwoude - Sinds kort heb ben de afdelingen Ontvangsten van onze brouwerijen in Nederland de beschikking over een nieuwe brouw- film, getiteld 'Men Neme'. Deze film vervangt de inmiddels gedateerde 'Just Checking'. 'Men Neme' voert de kijker aan de hand van de ingrediënten van het bier (water, gist, gerst en hop) mee langs de verschillende stappen in het brouwproces. Dat gebeurt met beel den van onder meer Mouterij Albert en de Heineken brouwerijen in Nederland. Ook zijn enkele histori sche beelden toegevoegd van onder anderen oprichter Gerard Adriaan Heineken, van de kweker van de Hei neken gist dr. Elion en het vervoer van Heineken bier in vroeger tijden. De film zal worden gebruikt voor externe ontvangsten in Den Bosch en Zoeterwoude. Zij krijgen de film voor afgaand aan de rondleiding te zien. Wie over 'Men Neme' meer informa tie wil hebben, kan contact opnemen met Petra van Dorst of Else Bovenlan der van de Ontvangsten-administratie (071-5457008).

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1997 | | pagina 27