VERZEKERDEN Bij de Stichting Heineken Pensioenfonds zijn ultimo 1996 de pensioenaanspraken verzekerd van 11.837 verzekerden. Dit aantal is als volgt te specificeren: Deelnemers 6.204 Gewezen deelnemers 3.006 Pensioengerechtigden 2.627 Totaal 11.837 VERZEKERDEN Pensioengerechtigden (22.2%) Gewezen Deelnemers (25.4%) Deelnemers (52.4%) beleggingen in de toekomst minder opleveren dan is er in principe toch voldoende geld in kas. Ter illustratie: (verkorte) versies van de regelingen verwachten. Tevens zal er ruimte zijn opgenomen voor het opbergen van Aandelen (43.0%) Vastgoedfondsen (0.2%) Obligaties (42.1%) Leningen (6.7%) Liquide middelen (8.0%) Algemeen overzicht van waar hel Heineken Pensioenfonds in belegt aan het eind van 1996 waren de pen sioenaanspraken van de 11.837 ver zekerden goed voor een bedrag aan pensioenverplichtingen van bijna 1,7 miljard gulden. INFORMATIEMAP Vanaf 1 januari 1996 is de VUT-rege- ling vervangen door een nieuwe, de TOP-VUT-regeling. Ook deze wordt uitgevoerd door het pensioenfonds. Eveneens is per dezelfde datum bij het pensioenfonds dat deel van de HIR (Heineken Invaliditeits Regeling) on dergebracht dat voorziet in een salaris- vervangende uitkering bij invaliditeit. Mede gezien deze veranderingen heeft het pensioenfonds besloten om dit najaar een geheel nieuwe pen sioen-informatiemap uit te geven- waarin alle regelingen en de statuten op overzichtelijke wijze opgenomen zijn. Naast de onverkorte officiële regelingen kunt u daarin ook wat gemakkelijker leesbare en begrijpbare het jaarlijkse Persoonlijke Pensioen- overzicht, correspondentie, etcetera: met andere woorden een handzaam en overzichtelijk pensioendossier. PENSIOENREGELINGEN ACTUEEL De laatste tijd gebeurt er veel in pen- sioeniand. Dat is ook te merken aan de toenemende aandacht van de media voor ontwikkelingen op het vlak van pensioenregelingen. Een voorbeeld is de verschuiving in opvattting van de verzorgingsgedachte die we nu ken nen, naar de meer op de individuele medewerker afgestemde pensioenre geling straks. De overheid zwengelt discussies aan over de financierbaar heid van regelingen. Dit onder meer door te stellen dat een pensioen, geba seerd op het laatst verdiende salaris (eindloon), wellicht niet meer betaal baar zou zijn. Het zou gebaseerd moe ten worden op het gemiddeld ver diend salaris (middelloon). "En laten we niet vergeten dat ook de invoering van de EMU en de Euro gevolgen hebben. Het betekent dat nagedacht moet worden over de con sequenties voor het beleggingsbeleid en de in gebruik zijnde systemen. Ook binnen ons fonds zijn we druk bezig met het in kaart brengen van de mogelijke gevolgen van al deze veran deringen. Er is bijvoorbeeld een werk groep Flexibele Pensioenen in het leven geroepen. Daarnaast werken we op dit moment aan het op peil brengen en houden van de noodzake lijke informatisering. Kortom, er lig gen veel uitdagingen voor het pen sioenfonds in het verschiet. Ik reali seer me dat er erg veel werk verzet zal moeten worden in de komende perio de. Er zal veel van de medewerkers van het pensioenfonds gevraagd gaan worden. Ik heb er echter vertrouwen in dat we er met elkaar best in zullen slagen om alles goed voor elkaar te krijgen", besluit Theo. Het in augustus verschenen jaarverslag van het Heineken Pensioenfonds is verkrijgbaar in elke grote Heineken-vestiging bij balies en portiers. Een exemplaar aanvragen kan natuurlijk ook. Daarvoor kunt u zich wenden tot het secretari aat van het pensioenfonds - telefoonnummer 071-5457245. Het adres is: Postbus 530, 2380 BD in Zoeter- woude. Wilt u langsgaan dan kunt u terecht in kamer 2.496 van het kantoor in Zoeterwoude.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1997 | | pagina 23