hoe staat het daar eigenlijk mee?" De Stichting Heineken Pensioenfonds bracht begin augustus haar jaarverslag over 1996 uit. "Het was een goed jaar voor het pensioenfonds, vooral door de mooie resultaten op onze beleggin gen", aldus Theo van Maarseveen, sinds april hoofd van het Heineken Pensioenfonds. Een mooie aanleiding voor een gesprek met hem om er achter te komen wat er zoal komt kijken hij de veiligstelling van onze pen sioenen. "Het gaat om het vinden van een goede balans. Je moet zorgen dat er op tijd voldoende geld is gere serveerd om iemand die straks 65 wordt ook daadwerkelijk pensioen te kunnen uitbetalen. Maar je hebt ook te maken met het uitbetalen aan de mensen die nu pensioen genieten". et betekent dat voor iedere werk nemer direct al wordt bepaald welk bedrag straks nodig is om gedu rende een reeks van jaren pensioen uit te betalen. In vakjargon noemen we dit: alle aanspraken zijn afgefinan- cierd. Hierbij wordt overigens ook rekening gehouden met vroegtijdige uitbetaling, bijvoorbeeld in geval van nabestaandenpensioen wanneer de verzekerde overlijdt voor het 65ste levensjaar of in het geval van ver vroegde uittreding volgens de nieuwe TOP-VUT-regeling. Hoofd Heineken Pensioenfonds, Theo van Maarseveen HNB BEPAALT De financiering vindt plaats door mid del van de pensioenpremie, die door werkgever Heineken Nederlands Beheer (HNB) aan het pensioenfonds wordt betaald. De hoogte van deze premie is natuurlijk afhankelijk van de hoogte van de (toekomstige) uitke ringen, die vooral worden bepaald door het salarisniveau. Maar daar naast zijn ook factoren van belang als inflatie, loonstijgingen, rendement op beleggingen en, al het klink wat lugu ber, de sterftekansen van de verzeker den. In feite is het Heineken Pensioenfonds de uitvoerder van de regeling, zoals deze door de werkgever inhoudelijk is vastgesteld, rekening houdend met de wettelijke eisen. Ook stelt HNB vast welk deel van de aan het pensioen fonds af te dragen premie door de werknemers betaald moet worden. In genoemd jaarverslag staat dat het merendeel van de bij het Heineken Pensioenfonds verzekerde mensen nog niet pensioengerechtigd is. Omdat alle pensioenaanspraken afge- financierd zijn, zit er dus aanzienlijk meer geld 'in kas' dan op dit moment voor uitbetaling nodig is. Deze gelden zijn gereserveerd en worden zo goed mogelijk belegd, zodat de pensioen premie op een aanvaardbaar niveau kan worden gehouden. "Het Heine ken Pensioenfonds heeft in 1996 een prima beleggingsjaar gekend. Het totale rendement op de beleggingen kwam uit op 17, 4 Daarmee scoor den we beter dan het gemiddelde Nederlandse pensioenfonds dat in 1996 uitkwam op 15,2 Overigens is een vergelijking van het rendement met andere pensioenfondsen niet helemaal terecht. De rendementen kunnen nogal verschillen omdat de wijze waarop het geld wordt belegd sterk afhangt van met name de leef tijdsopbouw van de verzekerden. En die is bij elk pensioenfonds weer anders", vertelt Theo. De goede resultaten hebben ertoe geleid dat de reserves van het fonds op een voldoende goed niveau konden worden gebracht, zodat de financiële positie ook op langere termijn goed te noemen is. Met andere woorden: wanneer de .1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1997 | | pagina 22