P&O decentra Bij Heineken Nederland heet PZ (Personeelszaken) voortaan P&O (Personeel Organisatie). 'What's in a name?' zult u zich misschien afvragen, maar het is niet alleen de naam die verandert. Als gevolg van het veranderingsproces Mensen Maken Heineken (MMH), krijgt P&O een andere rol en zullen verschillende taken die nu nog bij PZ plaats vinden "verlijnd" worden naar het lijnmanagement. De afdeling P&O zal in principe gedecentraliseerd worden in de units en zal een meer adviserende en ondersteunende rol gaan uitoefenen. Deze "fijnstruc tuur" is op dit moment ter advisering voorgelegd bij de GOR. Het voor genomen besluit zal per 1 januari '97 worden geïnplementeerd. Alle P&O-ers hadden zich 23 sep tember verzameld bij onze hore- ca-relatie het Rechthuis te Uithoorn. Daar werd de jaarlijkse Personeel Organisatie-middag van Heineken Nederland gehouden. In lijn met de decentralisatie en verandering van de P&O-taken, luidde het thema 'Samen onderweg'. De presentaties op het programma werden afgewisseld door rollenspelen en oefeningen onder begeleiding van trainingbureau Act. AIUPEBE ROL P&O Hoofd P&O van Heineken Nederland, Kees Zandvliet, begon met zijn pre sentatie "Visie op en strategisch kader van het P&O werk Heineken Neder land'. Hij vertelde waar Heineken Nederland op langere termijn naar toe wil werken en wat dat voor de afde ling P&O gaat betekenen. "Met het proces Mensen maken Heineken krijgt het P&O-werk een andere rol in de organisatie. De medewerkers moe ten met de organisatie en de wensen van de klant mee veranderen. Daar om zal verandering een continu pro ces zijn", sprak Kees Zandvliet. Toine Aarts, Hoofd P&O Food/Staf diensten, gaf tijdens zijn presentatie 'P&O decentraal in 1997' antwoord op de vragen: 'Wat betekent het voor jou en mij' en 'Wat wordt mijn en jouw bijdrage' in de gedecentraliseerde P&O-afdeling. Toine Aarts: "De lei dinggevenden gaan zelf meer P&O laken vervullen. Sterker nog, de lijn manager wordt er maximaal voor ver antwoordelijk. Ook voor het totstand- brengen van beleid en de uitvoering daarvan binnen de bepaalde unit. Daarom moet de decentraal georgani seerde P&O-afdeling zich gaan ont wikkelen naar een meer adviserende en ontwikkelende rol. De P&O'er wordt adviseur op het gebied van stra tegisch human resource management en veranderingsprocessen." OBIPERZOEK Tijdens de P&O-nriddag werden bovendien de resultaten van een recent P&O-klantenonderzoek onder 400 leidinggevenden van Heineken Nederland bekendgemaakt. De vraag stelling stond in het teken van de ver- lijning van P&O-laken. Ruya Kurum- luoglu, stagiaire van de Erasmus Uni versiteit, presenteerde de resultaten onder de naam: 'Spiegeltje, spiegeltje aan de wandwat vindt de klant?'. Zij had de groep leidinggevenden onder meer de vraag voorgelegd hoe veel tijd ze aan P&O-taken besteden en hoe belangrijk ze het vinden. Daar naast vroeg Ruya welke ondersteu ning de leidinggevenden krijgen van de P&O-afdeling en wat ze van de kwaliteit van die ondersteuning vin den. De algemene conclusie luidde dal de afdeling P&O zich meer zou moe ten richten op ontwikkeling van orga nisatie en medewerkers en het onder steunen van de coach-rol die leiding gevenden tegenwoordig hebben: Een gevolg van het Mensen Maken Heine- ken-proces. VERAHPEREBI Omdat veranderen eveneens te maken heeft met een andere persoon lijke rol, werd er op de P&O-middag ook actief geoefend door de medewer kers. Vier 'acteurs' maakten het ver anderen op een speelse manier duide lijk door de medewerkers een aantal rollenspelen en oefeningen te laten doen. Toine Aarts: "In de rollenspelen kwamen thema's als 'klantgericht handelen' en 'samenwerken als team' aan de orde. Dit vormde een plezierige onderbreking. Het sprak iedereen aan." TOEKOMST P&O-adviseur Robert Heier ging later in de middag dieper in op het drieja ren plan voor de afdeling P&O 1997 - 1999, getiteld 'reis naar de toekomst'.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1996 | | pagina 8