Hij staat nu aan het hoofd van 'het technische geweten van HeinekenDaarvóór zag hij, niet vreemd voor een volbloed Rotterdammer, veel van de wereld. Verder doet elke nederlaag van Feyenoord hem pijn aan het hart. Zijn hobby tuinieren compenseert het vele hersenwerk dat hij dagelijks verzet. Een portret van Thomas A. de Man, directeur Production Policy and Control, kortweg PPtkC. "Ik ben opgegroeid aan de Kralingse- plas in Rotterdam. Ik heb veel gevoet bald als lid van VOC en was in mijn jeugd al een groot Feyenoord- supporter. In mijn jonge jaren ben ik vaak in De Kuip geweest. Na in 1965 de HBS-B te hebben voltooid aan het Libanon lyceum, ben ik me gaan oriënteren op mijn toekomst. Ondanks dat ik toen nog maar 17 was, wist ik al snel zeker dat ik het bedrijfsleven in wilde." "Via voorlichtingsdagen over univer sitair onderwijs kwam ik uit bij de studie Levensmiddelentechnologie Je kon vooraf inschatten dat deze studierichting een goede aansluiting had bij de praktijk. Mijn belangstel ling lag niet bij droge materie, maar ik wilde opgeleid worden voor een baan die dicht op produktie zou zit ten." En zo toog de jonge Tom de Man naar de Landbouwhogeschool in Wageningen. Visserij De tak die daar zijn grootste aandacht trok was de zeevisserij. In de prak tijkperiode van zijn universitaire opleiding werkte hij dan ook bij het Instituut voor Visserijprodukten TNO in IJmuiden. De Man deed er ondermeer onderzoek naar de ver werking van vers gevangen vis op de schepen. Eind jaren zestig stonden die nieuwe methoden van visverwerking nog letterlijk in de kinderschoenen. De ogen van de huidige Heineken- directeur gaan nog steeds glimmen als hij het over de visserij heeft. "Vis is Voeling met produktie een mooi produktIk ben er nog steeds trots op dat ik een klein beetje heb bijgedragen aan de introductie van de garnalenpelmachine en aan het oplos sen van het toen spelende vermeen de probleem van haringworm. Het mogelijke gevaar was dat die zich na consumptie door de maagwand zou boren. Door nieuwe haringen gedurende 48 uur bevroren te houden op -20 graden Celsius, was het pro bleem opgelost. Bovendien kon de markt hierdoor voortaan permanent bevoorraad blijven met een produkt van constante kwaliteit, tegen een constante prijs." Heineken "De bloei van de visserijsector werd echter geremd door het gegeven, dat de structuur van deze bedrijfstak bestond uit teveel kleine onderne mingen. Daarom ben ik na te zijn afge studeerd in 1971 mijn vizier gaan rich ten op een andere bedrijfstak die mij aansprak." Dat was de brouwerij wereld. De Man schreef een open sollici tatiebrief naar Heineken en werd aangenomen. Hij kwam terecht bij Heineken Technisch Beheer (HTB, het latere Heineken Technical Servi ces) dat toen nog gevestigd was in Rotterdam. Het eerste jaar was hij technoloog in opleiding. "Je kreeg in die tijd nog een klassieke brouwersopleiding. Na eerst zes weken te hebben rondgeke ken in de Rotterdamse brouwerij, moest ik vier maanden letterlij 'handwerkervaring' gaan opdoen b een kleine Duitse brouwerij. Daarn twee maanden in een kleine brouwt rij in Engeland. Naderhand heb i hiervan pas echt het belang ingeziei Het is zeer belangrijk om te wete hoe het voelt op de vloer. Zeker i een tijd als deze, waarin we zovee mogelijk verantwoordelijkheid bij d mensen in Produktie willen neeriei gen", aldus Tom de Man. "Met d opleiding van de nieuwe generati managers wordt hiermee ook nu relo ning gehouden door bijvoorbeel plaatsing in ploegendienst. Later i de loopbaanplanning is in dat kade nu ook de functie van trainingsm; nager (zie vorige Vers van 't Vat) ee mogelijkheid.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1995 | | pagina 4