Laboratorium workshop praktijkgericht Dankbetuigingen (Vervolg dankbetuigingen van pagina 19) Langs deze weg willen wij alle belangstellenden voor mijn afscheid op 1 november nogmaals bedanken. Het was fijn om zo veel oude bekenden weer terug te zien. Ook nog bedankt voor alle goede gaven. G.I.L. Geerse Hiermee wil ik de directie hartelijk bedanken voor de mooie bloemen en het drankenpakket, die wij ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijk mochten ontvangen. Willy van Nuenen-Ooms Hierbij wil ik de directie van Heineken hartelijk bedanken voor het mooie bloemstuk, het dranken pakket en de envelop met inhoud, die wij ter gelegenheid van ons 50- jarig huwelijk mochten ontvangen. A. van Beurden-van Geffen Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik ploeg B bedanken voor de fijne samenwerking. Wij wensen iedereen het allerbeste toe. Albert en Riet Glaudemans Mede namens mijn vrouw, wil ik de Directie van Heineken bedanken voor het prachtige bloemstuk dat ik voor mijn 65ste verjaardag, tevens mijn pensioengerechtigde leeftijd, mocht onvangen. Wij waren zéér verblijd. Greet en Joop van Batum De gegevens voor deze rubriek worden geleverd door de desbetreffende PZ-diensten tijk wijst uit dat aanvullende training noodzakelijk is om betrouwbare analyseresultaten te verkrijgen. Enquête De voorbereidingen voor de workshop startten met een en quêteformulier voor de werk maatschappijen, waarin werd gevraagd aan te geven welke onderwerpen men graag aan bod wilde laten komen. "Ervaring en interesse waren bepalend voor de samenstelling van de groep jes, die opdrachten kregen. Het aantal aanmeldingen was zo groot, dat we twee work shops hadden kunnen organise ren. Maar de voorbereidingen waren zó arbeidsintensief, dat we be-sloten één workshop te organiseren. Het is de bedoeling om volgend jaar mei de volgen de workshop te houden", vertelt de heer Verhagen. De cursisten waren zeer tevre den over de workshop. Leen Verhagen: "Naast het feit dat ze iets geleerd hebben, is de netwerk-functie van zo'n work shop belangrijk. Het opbouwen van een netwerk is van belang voor zowel het laboratorium- personeel van de werkmaat schappijen, als voor HTS Research Development." De sectie Process Product Analysis van HTS Research Development organiseerde begin oktober, in samenwer king met HTS Technical Trai ning, voor de eerste maal een 'laboratory workshop'. Gedurende een week kregen vijftien laboratorium-mede werkers uit Griekenland, Frank rijk, Singapore, Maleisië, Nige ria, Curacao, Suriname, Brazilië en St. Lucia de mogelijkheid om zich bepaalde methoden op het gebied van analytische en sensorische kwaliteitscontrole eigen te maken. "Voorheen werden seminars georganiseerd voor de hoofden van de laboratoria. Zij kregen dan een week lang lezingen over de nieuwste ontwikkelingen, maar die opzet voldeed niet goed. Twee jaar geleden hebben we de cursisten in die week van lezingen een halve dag laten werken in het laboratorium en men was daar zeer enthousiast over", vertelt Leen Verhagen, hoofd van de sectie Process Product Analyses. Die positieve reacties leidden tot de recent gehouden work shop, waarbij de nadruk kwam te liggen op praktijk. Theorie gold alleen als ondersteuning. Eén van de onderdelen van de workshop was de bepaling van 'esters' (geurcomponentenj in bier. Voor die analyse is gea vanceerde apparatuur nodig. Steeds meer operating compa nies gaan over tot aanschaf van deze apparatuur, maar de prak- Enkele deelnemers aan de workshop laboratory aan het werk, links instructeur Hans Varkevisser

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1995 | | pagina 22