"Aan het front van het beslissingstra j eet" Hij is sinds 1 mei 1994 hoofd Public Affairs en schaart zich sinds die tijd onder de lobbyisten bij ondermeer de ministeries van VROM en Economische Zaken. Wie zijn functie dan ook vooral als 'vergaderen' ziet, heeft volgens Hugo Byrnes zeker gelijk. Een gesprek tussen de vergaderingen door. Hugo Byrnes valt als hoofd Public Affairs onder de afdeling In- en Externe Betrekkingen van Heineken Nederland. Geen vreemde keuze. "Public affairs en public relations hebben met elkaar gemeen dat ze beide de communicatie onderhouden met publieksgroepen. Public affairs is in feite de wisselwer king tussen Heineken en aller lei specifieke groepen die zich bezighouden met beleidszaken waar Heineken mee te maken heeft. Daarbij kun je denken aan milieu, arbeidsomstandighe den, voedingszaken en sociale aangelegenheden. En qua groe pen kun je ondermeer denken aan overheden, de Consumen tenbond en de milieubeweging. Beleidszaken en maatschappe lijke ontwikkelingen die Hei neken eventueel kunnen raken, zijn uiteraard voor ons erg belangrijk. Vandaar dat het belangrijk is met ministeries en diverse organisaties goede con tacten te onderhouden", aldus het hoofd Public Affairs. "Daarnaast speelt mee dat Hei neken een maatschappelijk ver antwoordelijk bedrijf wil zijn en dat probeert te tonen aan al die verschillende publieksgroepen, overheid, etcetera. Ook dat is een belangrijk onderdeel van mijn werk." Wie denkt dat lobbyen gelijk staat aan het onderling ver richten van handjeklap, wordt meteen door Hugo gecorri geerd. "Dat ging vroeger zo. Het is niet zo dat je tegen bijvoor beeld een ambtenaar zegt 'hier heb je een biertje. Zullen we er even over praten?' Je moet juist zorgen dat je vroegtijdig op de hoogte bent van de plannen die op de ministeries worden gemaaktDit kun je alleen door ervoor te zorgen dat je de betrokken ambtenaren ook kent, of wanneer je via allerlei belangengroepen bepaalde ver gaderingen kunt bijwonen. Zo'n gesprek is dan ook meer een win/win-situatie. De amb tenaar die de plannen maakt kan goede informatie vanuit het bedrijfsleven gebruiken. Heineken is erbij gebaat goed op de hoogte te zijn van de plan nen van de overheid, zodat we daar ook vroegtijdig op kunnen inspelen. In dit kader zit ik ondermeer namens verschil lende stichtingen en branche verenigingen als het Centraal Brouwerij Kantoor bepaalde vergaderingen bij. Zo zijn er wel meer voorbeelden te noe men waarbij ik namens een belangengroep geïnformeerd word over bepaalde beleids zaken." "Uiteraard zijn we ook weieens te laat op de hoogte van een bepaald beleidsvoornemen", vervolgt hij zijn verhaal. "Je kunt immers niet alle initiatie ven volgen. Dat 'te laat op de hoogte zijn van zaken' heeft ver schillende oorzaken. Het belang van bepaalde vragen van de over heid wordt niet altijd door ieder een binnen ons bedrijf ingezien. Willen we als In- en Externe Betrekkingen tijdig kunnen re ageren, dan is het van belang dat ik goed en op tijd op de hoogte ben van informatie die bij ons bedrijf binnenkomt. Ook moet ik goed op de hoogte zijn van de knelpunten en standpunten van ons bedrijf, zodat ik daar tijdig op kan inspringen. Daarnaast speelt nog mee dat niet alle amb tenaren beseffen dat zij in dienst staan van het publiek. Als ge volg daarvan houden zij soms informatie achter, die juist wel belangrijk is. En ook hier geldt: wat je niet weet, kun je ook niet voorkomen of bijsturen", aldus Hugo. "Het komt echter ook wel voor dat andere bedrijven zoveel 'tam-tam' om een bepaalde regel maken, dat zij eigenlijk de 'kas tanjes uit het vuur halen'. Ik denk bijvoorbeeld aan 'aan scherping van de milieuwetge ving met betrekking tot de geur- overlast'. De overheid was van plan deze regels flink aan te scherpen. Zo flink, dat de koek fabrikant Peijnenburg aan de pers vertelde 'als dit doorgaat, kan ik mijn bedrijf wel sluiten'. Het gevolg was dat de regel werd ingetrokken." Geen vooropleiding Hugo is nu sinds anderhalf jaar de lobbyist van Heineken. Zijn opdrachtgevers omvatten eigen- Hugo Byrnes voor het gebouw van VNO in Den Haag lijk heel Heineken Nederlands Beheer. "Ik heb daarnaast veel contacten met het Concern Public Affairs en vooral ook met het Management Team van Heineken Nederland. Maar mijn werkterrein omvat heel Heineken Nederlands Beheer. Vandaar dat ik ook voor Vru- mona werk. Er is wel een beper king aan mijn werk. Ik doe bij voorbeeld geen plaatselijke overheden. Dat laat ik over aan de milieucoördinatoren van Zoeterwoude, Den Bosch en de Horecagebieden, die daar ook al heel wat ervaring mee hebben. En het alcoholbeleid wordt al weer vele jaren door Wim van Rossum behartigd. Ilc werk wel veel met hen samen." Hugo heeft geen speciale oplei ding voor public affairs gehad. "Dit lobbyen is werk dat vanuit verschillende achtergronden gedaan kan worden. Zelf ben ik van huisuit jurist. Dat helpt mij bijvoorbeeld met het beter begrijpen van wetteksten. Maar het is geen 'must' voor een lob byist. Hiervoor was ik secreta ris van de stichting Verpakking en Milieu. Daar heb ik mijn ervaring als lobbyist opgedaan. Daar gaat het ook om: ervaring en vooral ook voelsprieten heb ben voor wat er binnen een bedrijf, binnen een overheid speelt. Gevoel ook voor het ambtenarencultuurtje en hoe je je daar binnen moet bewegen. Als je dat gevoel niet hebt, kun je dit werk wel vergeten", aldus Byrnes. "Kort samengevat: Je moet geduld hebben en scherp blijven."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1995 | | pagina 15