Nieuwe voorzitter biertapwedstnjden Maarten Lindhout volgde begin juni Dick Marck op als voorzitter van de jury van de Nationale Biertapwedstrijden die het Centraal Brouwerij Kantoor (CBK) jaarlijks houdt. Bovendien is hij, net als Dick, coördinator Buitenlandse Traineeships. «i111 a 11 ml Het CBK behartigt de belangen van de in Nederland gevestigde brouwerijen. In juni 1952 orga niseerde het CBK voor het eerst een Nationale Biertapwedstrijd. Het doel was en is tweeledig. Het CBK wil hiermee een goe de bierverzorging in de horeca bevorderen. Daarnaast wil het ook de positieve PR-uitstraling voor een horecabedrijf bena drukken. Maarten Lindhout: "Want een goed verzorgd biertje geeft een bedrijf een kwaliteits uitstraling. Deze formule werd zo'n succes, dat we in 1993 zestig voorrondes hadden met in totaal ruim 4000 deelnemers! Deze voorrondes vinden overi gens zowel in het voor- als in het najaar plaats. De finale wordt elk jaar in januari gehouden tij dens de Horecava in Amster dam." Jury-voorzitter In de jury zitten vertegenwoor digers van de bij het CBK aan gesloten brouwerijen en hore caondernemers. Deelnemers zijn horecaondernemers of horecamedewerkers. De groot ste brouwerij in Nederland levert de jury-voorzitter. Hij of zij neemt een neutrale positie in. Maarten Lindhout hierover: "Dit betekent dat ik zelf niet jureer, maar erop toe moet zien dat de wedstrijd ordelijk en vol gens de regels verloopt. Bij twij felgevallen heb ik als voorzit ter de beslissende stem. De jurering zelf gebeurt door een zittende en een staande jury. De zittende jury kijkt ondermeer hoe het getapte glas wordt geser veerd, hoe de deelnemer een bierflesje uitschenkt en of hij/zij het beeldmerk wel de goede kant opzet. De staande jury bekijkt het tappen op zich. Hoe dik en dicht is de schuimkraag en hoe goed wordt er afge schuimd? Ik heb tot nu toe samen met Dick alle voorron des van dit voorjaar meege maakt. Daarbij heb ik zowel in de zittende als in de staande jury gezeten. Verder ben ik in het voorjaar al een keer als voorzit ter ingevallen. Vanaf september moet ik het alleen doen. Ik heb er heel veel zin in. Vreemd is het in elk geval niet voor me, omdat ik in mijn vorige functie al gewend was met bier en hore- camensen om te gaan." Maarten Lindhout Middelbare Hotelscholen Behalve jury-voorzitter van de nationale biertapwedstrijden van het CBK, is Maarten ook nog juryvoorzitter voor de fina le van de nationale biertapwed strijden voor middelbare hotel scholen. Dit evenement vond op initiatief van de Middelbare Hotelschool te Zwolle in 1987 het levenslicht. "En is in middels uitgegroeid tot een groot evenement", vult Maar ten Lindhout aan. "De finale hiervan wordt het ene jaar bij Heineken en het andere jaar bij Brand gehouden. De organisatie van de voorrondes is volledig in handen van de school in Zwol le. De finale bij Heineken is mijn pakkie-an. Ook dat is erg leuk om te doen. (e moet het zien als een, niet te onder schatten, stimulans richting de leerlingen van de hotelscholen wat betreft de bierverzorging in de horeca. Het horecavak is een mooi vak en daar willen wij ook op deze wijze ons steentje aan bijdragen. Vandaar dat Heine ken er ook mee doorgaat. Want veel van die leerlingen zijn potentiële horeca-ondernemers en wellicht in de toekomst onze klanten." Coördinator Als er buitenlandse trainees (bij voorbeeld medewerkers van een van onze brouwerijen in Afrika) zijn, zorgt Maarten voor het opstellen van een passend programma. De gasten worden dan zowel in- als extern wegwijs gemaakt in de Nederlandse bier markt. Ik regel dat vervolgens en begeleid deze mensen. Soms zit daar ook een avondpro gramma met entertainment aan vast. Bijvoorbeeld als de gasten de mooiste cafés van Amster dam willen zien. Ook dan bege leid ik hen, want dat hoort bij deze functie. Je begrijpt dat mijn dagen daardoor vaak langer duren dan de gebruikelijke acht uur. Dat geldt overigens ook voor de druk bezochte CBK- biertapwedstrijden. Maar het is heel leuk werk. Ik leer veel. Ook talen, want ik ben voor onze Zuid-Amerikaanse gasten inmiddels met een cursus Spaans begonnen", aldus Lind hout. "Dat zie ik als een stuk extra service. Dus wie weet", voegt hij er met een lachje aan toe, "als de ontwikkelingen van Heineken in China zo doorgaan, ga ik misschien ook nog eens een cursus Chinees volgen." 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1994 | | pagina 11