Winststijging van twaalf procent Heineken N.V. heeft over het boekjaar 1993 een netto winst uit gewone bedrijfs uitoefening van 519 miljoen gulden behaald. Dit betekent een winststijging van 12,1% ten opzichte van de vergelijkbare winst van 463 miljoen gulden in 1992. iders 288 Wereldbiermarkt De totale wereldbiermarkt steeg in 1993 nauwelijks, waar bij de ontwikkelingen per regio sterk verschilden. In de voor Heineken belangrijke afzet markt Europa, was er sprake van een daling van de biercom- sumptie met circa 5% door ongunstige weersomstandighe den, accijnsverhogingen en de economische situatie. Hierdoor stond het opbrengstniveau voor al in het standaard-segment van de biermarkt onder druk. In Azië en Zuid-Amerika was een voortgaande groei van de bier markt te zien. In Noord-Ameri ka bleef de totale biermarkt vrijwel gelijk, terwijl de import- markt een stijging vertoonde. Heineken verbeterde haar marktaandeel licht in de dalen de Europese biermarkt. De export naar de Verenigde Staten van Amerika nam aanzienlijk toe. Datzelfde geldt voor de ver kopen in China, Hongkong, Vietnam en andere landen in Zuidoost Azië. Heineken ver sterkte opnieuw haar positie als tweede en meest internationa le brouwerij-groep op de wereld biermarkt. Verwachting Voor 1994 wordt rekening gehouden met een verdere stij ging van de netto winst uit gewone bedrijfsuitoefening. Hierover zijn op dit moment echter geen concrete uitspraken te doen. Moeilijk voorspelbare factoren, zoals valuta- en rente schommelingen en het weer (met name in het hoogseizoen). Maar ook gevolgen van accijns verhogingen en andere over heidsmaatregelen zullen hun effect op het resultaat van de onderneming hebben. land iele rd 5 gen staf wee tver iziel isse i of nee ziel tjven ove

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1994 | | pagina 3