kind. Hoeveel baby's hebben zich niet een keer verslikt in een prop brood? Of verbranden zich? Wat je dan moet doen, leer je ondermeer op een EHBO-cur- sus." Verdronken meisje Veel medewerkers hebben zich om die reden voor de cursus opgegeven. Sommigen van hen waren geschokt door het kran- tebericht van een in Rotterdam verdronken meisje. Volgens dat artikel keken veel mensen alleen maar toe hoe het meisje uiteindelijk verdronk. "Ik wilde niet dat mij zoiets zou overko men", vertelt cursiste Marina Taal. "Daarom gaf ik mij op. Om te leren wat ik kan doen als ik iemand bewusteloos zie liggen of iemand vind met een ernstig bloedende wond op been of arm. Nu ik vorige maand het diploma heb gehaald, weet ik hoe ik moet handelen. Hoewel ik uiteraard op dit moment niet kan voorspellen hoe ik in de praktijk zal reageren als ik iemand op straat vind." Marina is een van de cursisten die zich vrijwillig hebben aan gemeld. Andere deelnemers moesten verplicht de lessen volgen. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld groepsleiders of kantine-medewerkers, die van wege hun werk verplicht zijn een EHBO-diploma te hebben. Vijf hoofdregels De EHBO-lessen werden gehou den in Amsterdam, Bunnik en Zoeterwoude. In twintig bij eenkomsten van anderhalf uur kregen de deelnemers alles te horen over bewusteloosheid, onderkoeling, oogletsel, brand wonden en nog vele andere zaken. De hoofdregels bij dit alles: Let eerst op gevaar voor jezelf of het slachtoffer. Ga na wat er is gebeurd of wat iemand mankeert. Vraag dat aan het slachtoffer zelf of de omstan ders. Stel het slachtoffer gerust. Zorg voor deskundige hulp. En help iemand op de plaats waar hij of zij ligt. Behalve deze vijf regels, leerden de cursisten ook Bewusteloze slachtoffers moeten op de mg liggen enlofin de stabiele zijhgging worden gebracht verbinden, reanimeren, hoe te handelen bij verslikkingen, bewusteloosheid en diepe be wusteloosheid. Wat te doen bij onderkoeld zijn, oververhit zijn, een ernstig oogletsel, een ernstige buik- of borstwond, een verstuiking of verzwikking. Examenkoorts Het geleerde werd op 16 febru ari getoetst met een examen EHBO en een examen Reani matie. Die dag heerste er bij alle deelnemers een examenkoorts. Een van de kandidaten vergat bijna hoe te handelen toen ze haar (gespeelde) slachtoffer bewusteloos op de grond zag lig gen. Een andere deelnemer had zich van te voren zo zenuw achtig gemaakt, dat hij op het moment zelf met trillende han den zijn slachtoffer verbond. "Heel normaal", vertelt cursus leider Dirk Blom uit Zoeter woude. "Wij maken die span ning geregeld mee. Meestal gaat het na een paar minuten over." ïedemens Bij het examen EHBO werd ondermeer gevraagd de drie punten op te zoeken waar je een slagaderlijke bloeding mee stopt. De drukpunten zijn: de liesslagader voor een bloeding aan de onderkant van het lichaam. De ondersleutelbeen- slagader voor een ernstige bloe ding aan de bovenarm of de schouder. En de bovenarmslag ader voor een bloeding aan de onderarm. Verder moesten de deelnemers allerlei handelingen verrichten, die in werkelijkheid kunnen voorkomen. Daarbij schetste de examinator, een arts of een kaderinstructeur, een praktijksituatie. Auto-ongeluk Centraal in een van die situaties stond een bewusteloos slacht offer, dat volgens de examinator 'door een auto was aangereden'. Het eerste wat de deelnemers daarbij moesten doen was het verkeer regelen. Oftewel regel één van de vijf hoofdregels: let op gevaar voor jezelf en voor het slachtoffer plus voor de omstan ders. Een ander voorbeeld: een van de examenkandidaten kreeg te horen dat een slacht offer zich met een mes had ver wond. Deze bloeding moest uiteraard door de EHBO'er wor den verholpen (dichtdrukken van de bovenarmslagader). De examinator, die door de kandi daat gevraagd werd deskundige hulp in te schakelen en het mes te halen, vertelde dat een klein kind op de plaats van het voor val liep. Die zou toch het mes kunnenzoeken? Nee dus. Want dat is gevaarlijk voor het kind (regel 1) en de EHBO'er heeft aan één slachtoffer genoeg. Echte strikvragen waren het niet, maar het was wel opletten voor de kandidaten. "Je moest er ook telkens aan blijven denken dat je bij verwondingen aan hand, arm of vinger de sieraden af moest doen. Anders wordt het betreffende lichaamsdeel blauw", vertelt Betty van der Graaf uit Zoeterwoude. Zij was een van degenen die vooraf het examen niet zo zagen zitten. "Ik wilde alleen wat tips opdoen voor thuis. Achteraf ben ik blij dat ik heb doorgezet. Het is eigenlijk heel erg leuk." Herhaling Alle deelnemers wisten uitein delijk het diploma mét de aan tekening 'reanimatie' te halen. Op 16 maart volgde het tenta men over het laatste onderdeel 'verbandleer'. De uitslag hier van was bij het drukken van dit blad nog niet bekend. Wie zijn diploma wil behouden, zal om de twee jaar zes herhalingsles- sen moeten volgen. Ook deze lessen worden bij Heineken gegegeven.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1994 | | pagina 27