I Niet achter de geraniums COR-voorzitter Jan van den Broek maakt binnenkort als een van de laatsten gebruik van de 55 plus regeling, die 31 mei afloopt. Afscheid van de eerste Bosschenaar die de voorzittershamer van onze Centrale Ondernemingsraad hanteerde. 22 It 1 Van den Broek werd in augus tus 1938 geboren in Vlijmen. Na de Ambachtsschool startte hij op 14-jarige leeftijd zijn werk zame leven. "Ik ging met mijn vader mee in de bouw. Net als hij werd ik stucadoor. Ik heb in de praktijk èn door zo'n vijf jaar avondschool het echte vak nog geleerd. Daarom vond ik weinig uitdaging meer in dat werk, toen begin jaren zeventig de betonbouw hand over hand toe nam. Het stucadoorswerk werd teruggebracht tot spuitwerk. Dat heeft weinig meer met het ambachtelijke vakwerk te maken", aldus de scheidende COR-voorzitter. Rondleiding Als bouwvakker was Jan al actief in het vakbondswerk. "Dat kwam door mijn vader, die afdelingssecretaris van de bond was. Ik volgde vakbondscur sussen in de avonduren. Een mede-student organiseerde op een gegeven moment een rond leiding bij Heinelcen in Den Bosch. Een van onze leraren was toen een belangrijk man bij het Gewestelijk Arbeidsbureau. Vandaar denk ik, dat Heineken had gezorgd voor een stevige PZ- delegatie. Na de rondleiding raakte ik in gesprek met Her man Hofhuis, toen nog PZ-func- tionaris in Den Bosch. Ik liet me ontvallen dat ik wel bij Heine ken zou willen werken en hij ging daar serieus op in. In febru ari 1975 begon ik als medewer ker Verpakken. Ik heb al die tijd wel contact gehouden met Herman Hofhuis. Jaren later kwam ik hem in Zoeterwoude tegen in de lift. Ik was toen COR-voorzitter en hij had inmiddels ook een paar keer pro motie gemaakt. 'Tsja, Herman,' zei ik tegen hem, 'wie had des tijds kunnen denken dat we elkaar ooit in deze hoedanigheid zouden tegenkomen.' Ant woordde hij lachend: 'Jan, je moet iemand zijn fouten niet blijven nadragen'. Dat vind ik een leuke herinnering," aldus Van den Broek. Via vakbondswerk bij Heineken werd Jan voorzitter van de Bos sche Ondernemingsraad. Na twee periodes OR-voorzitter- schap werd Jan in 1988 voorzit ter van de Centrale Onderne mingsraad. In Den Bosch kon hij zijn activiteiten voor de Ondernemingsraad combineren met zijn werk bij Verpakken: "Daarom dacht ik dat dat ook wel zou kunnen met het COR- voorzitterschap. De toenmalige chef Verpakken, Cees Westra, had zijn twijfels. We spraken af dat we twee weken later zouden bekijken wie er gelijk had. Nou, ik was van mijn eerste tien dagen COR-voorzitterschap zeven dagen in Zoeterwoude, twee in Bunnik en de rest in Den Bosch. Voor de COR. Cees had dus gelijk. En daarom kreeg ik een nieuwe functie: ik werd verpakkingsspecialist. Dat was puur formeel, want ik was nooit op mijn werkplek. Mijn colle ga's hadden daar over het alge meen geen moeite mee. De meesten vonden het prachtig dat ik COR-voorzitter was. Want ik was de eerste uit Den Bosch." Hoogtepunt Als absoluut hoogtepunt van zijn voorzitterschap noemt Jan van den Broek de recente onder tekening van het convenant voor 'Mensen Maken Heine ken'. "Ik was erg gelukkig toen wij daar uiteindelijk onze hand tekeningen onder konden zetten. De gespreksstof was ingewik keld, maar we zijn er samen met de directie uitgekomen. Ja, ik beschouw dat zeker als een overwinning voor de medezeg genschap. Ik hoop overigens dat onze brouwerij zijn sociaal gezicht zal behouden, zodat de medewerkers over tien jaar nog kunnen zeggen dat ze er trots op zijn, bij Heineken te werken." Het lijstje van Jan Amstel of Heineken? Amstel, vind ik zachter van smaak Volkskrant of Telegraaf? Volkskrant, al jarenlang Lada of Porsche? Er tussenin Balpen of vulpen? Balpen Thuisverbruik of horeca? Bier drink ik meestal thuis Van den Broek neemt 3 juni afscheid in het HOC in Den Bosch: "Ik heb meer dan 40 jaar gewerkt, dat vind ik genoeg. Maar je kunt er zeker van zijn dat ik niet thuis achter de gera niums ga zitten. Dat kan ik niet. Ilc heb mijn vrouw wel voorge steld dat zij nu fulltime zou kunnen gaan werken, en dat ik de ramen wel zou gaan lappen. Maar dat vond ze nou niet zó'n goed idee (schaterlach)! Nee, ik heb een aantal aanbiedingen gekregen, die ik nu in overwe ging heb. Ik ben bijvoorbeeld gevraagd om namens de Indus triebond FNV zitting te nemen in het bestuur van de Kamer van Koophandel in Den Bosch. En ik ben benaderd voor een com missie die de minister van Onderwijs moet adviseren over bedrijfsopleidingen. Maar, ik heb nog niks besloten."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1994 | | pagina 22