Premier opent nieuwbouw Albert Ruisbroek De Minister- President van de Vlaamse Rege ring, de heer L. Van den Brande, heeft 11 maart het nieuwbouw- gedeelte van Mouterij Albert officieel geopend. Hij deed dat door de onthulling van een plaquette, onder toeziend oog van de heer H.F.M. Coebergh van de Raad van Bestuur van Heineken en Albert-directeur J. De bruyn. De uitbreiding van onze mouterij in Ruisbroek omvat een nieuw weekhuis, zes kiemzalen en een nieuwe eest voor de produktie van gerstemout. Het gevolg daarvan is dat Mou terij Albert is uitgegroeid tot de grootste mouterij van Europa, met een capaciteit van ruim 150.000 ton. Gasten Voor de openingsplechtigheid waren diverse gasten uit bin nen- en buitenland aanwezig. Onder hen directeuren en bedrijfsleiders van de brouwe rijen waaraan mouterij Albert mout levert. De helft van de jaarlijkse moutproduktie is bestemd voor de twee Neder landse Heineken-brouwerijen, plus voor De Ridder en Brand. Verder levert Mouterij Albert aan diverse (Heineken) brou werijen in het buitenland. De gasten werden bij aankomst verwelkomd door de Heineken Fanfare. Gesteund door het prachtige weer bewees het 35- jarige korps, dat hun muziek nog steeds perfect aansluit bij een Heineken-evenement zoals deze opening. De genodigden konden aansluitend een kijkje nemen in een van de nieuwe kiemzalen van de mouterij. Directeur Jan De bruyn kon zijn nieuwe eest alleen van de bui tenkant tonen. Een rondleiding binnen was onmogelijk, van wege de gemiddelde tempera tuur van 65° Celsius die er heerst. Inzet In de mooi ingerichte feesttent werden de gasten ontvangen door medewerkers van Moute rij Albert en van de Heineken Reclame Servicedienst. De RSD-ers hadden gezorgd voor een aankleding die past bij de hoge kwaliteit van Heineken. Voorafgaand aan de officiële openingshandeling was Albert- directeur De bruyn de eerste spreker. Hij memoreerde dat Mouterij Albert sinds de aankoop door Heineken een wezenlijke vooruitgang heeft geboekt. "De opening van de nieuwe produk- tie-eenheid is voor de mouterij een exponent van de goede samenwerking met de Heineken- groep. Kwaliteit, service en ver trouwen zijn de waarden die ons groot hebben gemaakt. Dankzij teamwork met onze handels partners, leveranciers en mede werkers zijn w.ij er in geslaagd deze waarden blijvend aan te bieden aan onze klanten. Mou terij Albert is niet het werk van één man, maar van een hele groep mensen. Ik zou hier dan ook van de gelegenheid gebruik willen maken om mijn dank uit te spreken aan al onze eigen medewerkers. Dank voor hun blijvende inzet, motivatie en hun streven naar optimale kwa liteit", aldus De bruyn, die lei ding geeft aan 40 mensen. Belang investeringen Ook de andere sprekers uitten hun lof voor de mouterij-mede- werkers. Zowel volksvertegen woordiger in het Vlaamse par lement, de heer J. van Eetvelt (tevens burgemeester van het naburige Bornem), als Minister- President Van den Brande gin gen daarnaast in op het belang van investeringen in Vlaande ren. De premier verwoordde het zo: "Ik stond er op om persoon lijk aanwezig te kunnen zijn bij deze feestelijke ingebruikname van de nieuwe produktie-een- heid van mouterij Albert. Zon der bedrijfsinvesteringen als deze zou er geen rem meer staan op de groei van de werkloosheid in Vlaanderen." V.l.n.r.: de heien De bruyn A (directeur Mouterij Albert), Van den Brande (Minister- President van de Vlaamse regering) en Coebergh (lid Raad van Bestuur Heineken) bij de officiële opening Raad van Bestuur-lid Coebergh zei daarover: "De mout van Mouterij Albert gaat ondermeer naar het Verre Oosten. Recente acquisities bewijzen onze belangstelling voor die regio, die naar onze mening aan de voor avond staat van grote economi sche groei. Ik hoop dat er veel mout van deze mouterij heen zal gaan, zodat het kan bijdra gen aan de welvaart van Vlaan deren." De Heineken Fanfare aan het werk in Ruisbroek

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1994 | | pagina 11