OR-verkiezingsbiertjes In Den Bosch was de formule nagenoeg hetzelfde. Hier vond het verkiezingsbiertje tijdens het contactbiertje van 17 maart plaats. Vrumona liet 23 maart Produktie een uur stil leggen voor de verkiezingsbijeenkomst. Algemeen directeur Piet Schop bracht hier op zijn eigen, bij veel mensen bekende wijze een speech over de komende OR- verkiezingen. Hij benadrukte het belang van de verkiezingen en riep alle aanwezigen op om te gaan stemmen. Kiesgroepen Dat stemmen kan dus op 30 maartEr zullen echter niet voor elke kiesgroep verkiezingen Beelden van het eerste OR-verkiezingsbiertje In Den Bosch, Zoeterwoude, Bunnik en Middelburg werden de afgelopen weken speciale OR-verkiezingsbiertjes gehou den. Deze bijeenkomsten von den in de meeste gevallen plaats tijdens het maandelijkse con tactbiertje. Dit gebeurde bijvoor beeld in Zoeterwoude waar het OR-verkiezingsbiertje voor kan toor op 24 februari en die voor produktie op 10 maart plaats vond. Beide keren sprak een lid van het management team van Heineken Nederland de aan wezigen in het kort toe en riep hij hen op om 30 maart te gaan stemmen. Ook was er een ver kiezingsband aanwezig om de bezoekers in een ware verkie zingssfeer te brengen. OR-kan- didaten waren tijdens deze bijeenkomsten te herkennen aan een badge met het verkie zingslogo. worden gehouden. In kiesgroep 3 van de OR Commercie wordt alleen schriftelijk gestemd. De kiesgerechtigden van deze kies groep ontvangen een stembiljet thuis. De verkiezingen worden gehou den in de vestiging waar u werkt. Nadere mededelingen hierover volgen via de publicatie borden en de personeelsmede- delingen van Heineken Neder lands Beheer. U kunt daarbij per volmacht stemmen. Meer infor matie hierover is verkrijgbaar bij Siger Seinen (071-456995). Eind maart krijgt iedere Heine- lcen-medewerker een folder toe gestuurd met een foto-overzicht van alle OR-kandidaten.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1994 | | pagina 10