3E Thijs Brand als stafmedewerker Economische Zaken. Daaraan werden later de dis ciplines Produktie en Sociale Zaken toegevoegd. In 1976 werden beiden benoemd tot adjunct-directeur. Twee jaar later, bij het afscheid van vader Guus Brand, werden ze directeur. Sinds 1978 is ook sprake van meer Brand-activiteiten buiten Limburg. Moest Brand volgens hen een grotere brouwerij worden? Directeur Brand: "Iedere ondernemer heeft de natuur lijke behoefte te willen groeien. Om een rendabele groei te kunnen reali seren, moesten we als eerstverant woordelijken dus wel verder kijken dan de provinciegrenzen. Uitgaande van het streven naar meer hectoli ters, richtten we ons op die stukjes van de biermarkt waar de prijzen ho ger zijn. Brand is uitgegroeid tot een echt premiummerk. We hebben in lijn met de visie van onze voorgan gers eerst gezorgd voor een goed Lim burgs fundament. Daarna zijn we voorzichtig verder gaan bouwen. Mijn vader vergeleek het altijd met zaken doen met Albert Heijn. Ande ren volgden. In 1981 werd het nieu we brouwhuis in gebruik genomen. De afzet bedroeg dat jaar ruim 300.000 hecto. Ook de export van Brand bier naar de Verenigde Staten ging van start in 1981. Een ander op merkelijk jaar in de geschiedenis van Brand is 1989. Toen nam Heineken alle aandelen van de Limburgse brou werij over van de familie Brand. Thijs Brand vertelt: "Onze bereidheid mee te werken aan een overname was ge baseerd op onze visie op de toekom stige biermarkt in Nederland en de eigen (gefragmenteerde) vermogens structuur. Hoe logisch die argumen tatie ook mag klinken: we hadden als directie heel wat uit te leggen. Het is bij onze brouwerij zo, dat wij in feite aan het hoofd staan van een grote fa milie. 'Brand is Brand en zal Brand blijven' konden we zeggen. Heine ken en Brand waren het helemaal eens over het feit dat Brand zelfstan dig zou blijven functioneren. We zijn nu drie jaar verder en iedereen kan constateren dat er toen geen verkeer de beslissing is genomen. Brand is zelfs harder gegroeid dan we hadden verwacht." Jaminon vervolgt: "We voelen ons erg thuis binnen de onderneming Heine ken. We hadden overigens altijd al groot respect voor de marktleider. Heineken gedroeg zich in de markt als een gentleman, handelde op een faire wijze. Dat sprak ons aan." Thijs Brand: "Er is geen sprake van botsen de culturen. Bij Heineken ontmoet je mensen die open met je praten. Je zit snel op dezelfde golflengte. Vóór de aandelenverlcoop hadden we al sterk het vermoeden dat het zo zou zijn. Om een tipje van de sluier op te lich ten: dat element heeft toen zeer ze- Math Jaminon leer een rol gespeeld bij het nemen van onze beslissing." Jaminon: "Wij noemden elkaar vroeger al 'conculle- ga's'. Heineken Nederland en Brand zijn nog steeds concurrenten en col lega's van elkaar. Met dit verschil dat de afstand tot elkaar is verkleind." Positieve toekomst Jaminon ziet de huidige Brand-direc- tie als een koppel in een wieler-zes- daagse: "Soms ben je samen in de baan om je positie te bepalen. En soms alleen. Ikzelf behartig in de markt de commerciële zaken. Mijn collega doet de algemene en sociale zaken, financiën en produktie. Zo wel gezamenlijk als met ons ma nagementteam bepalen we welke richting we met Brand uitgaan." Thijs Brand sluit aan: "Vorig jaar heb ben we voor het eerst meer dan 500.000 hectoliter bier verkocht. Een mijlpaal. We zien de toekomst van Brand positief omdat Brand een door leefd merle is. Het merk heeft wortels die heel ver en diep gaan." Brand het breien van een kous. Dan begin je ook met de voet. Door de goede naam die we in Limburg hadden op gebouwd, waren we bijvoorbeeld de eerste kleinere brouwerij die in de Randstad succesvol was in de hore ca." Belangrijke jaren De goede horeca-reputatie leidde in 1980 tot het eerste grote contract op de thuisverbruikmarkt. Brand ging Brand, de oudste brouwerij van Nederland 1340 Eerste vermelding van de Wijlrese brouwerij in officiële documenten 1871 Frederik Edmond Brand koopt de brouwerij van Pieter Hubert L'Ortye 1897 Hemi en Mathieu Brand nemen de leiding over 1935 Guus (zoon van Mathieu) en Frits (zoon van Hemi) Brand volgen hun vaders op 1950 Geboortejaar van de slagzin Brand,het bier waar Limbmg trots op is' 1978 Een nieuwe directie treedt aan: Thijs Brand en Math Jaminon kiezen voor een actievere marktbewerking buiten Limburg 1981 Opening nieuw brouwhuis 1989 Heineken neemt de aandelen Brand over 1991 Brand verkoopt voor het eerst meer dan 500.000 hectoliter bier in een jaar tijd

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 9