Grotere vraag Vmmona naar energie Wie meer produceert, heeft meer energie nodig. Vandaar dat de Energiedienst van Vmmona verschillende aanpassingen, vernieuwingen en uitbreidingen heeft ondergaan. Zo zijn er een nieuwe waterfabriek, een tien tons stoomketel en een andere luchtcompressor gekomen. De nieuwe stoomketel De meeste projecten zijn al ach ter de mg. Zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een nieuwe waterfabriek, een project dat twee jaar heeft geduurd. Tij dens die twee jaar zijn de wa terpompen, waterontharders, kool- en waterfilters en de buffertank vervangen. Ook is de hoeveelheid produktwater aanzienlijk opgevoerd. Verder is de besturing van de nieuwe waterfabriek volledig geauto matiseerd. Dit besturingssys teem geeft bovendien precies het aantal kubieke meters "De totale verbouwing is in ver schillende fasen uitgevoerd", vertelt projectleider Theo van Deventer. "Dat was nodig om te voorkomen dat de water stroom in gevaar zou komen. De fabriek onthardt namelijk het water dat gebruikt wordt in het produktieproces en dat moet een constante stroom zijn. Het werken in fasen is als volgt gegaan. Eerst zijn de oude koolfilters buiten geplaatst om binnen ruimte vrij te maken voor de nieuwe wateronthar ders. Daarmee vroegen we met een veel van onze stokers, die op een andere manier moesten gaan werken. Daarna zijn we binnen verder gegaan met het vervangen van de oude onthar ders door nieuwe koolfilters. Op die manier bleef de toevoer van water gelijk. Dit was ech ter nooit gelukt zonder de gro te inzet van onze stokers. Zij hebben zich tijdens de over gangsfase extra ingezet om de kwaliteit van het water te waarborgen en dat met de eer dergenoemde handicap dat de oude koolfilters tijdelijk buiten het gebouw stonden." De koolfilters van de nieuwe A. waterfabriek Grotere stoomvraag Theo van Deventer heeft zich naast de waterfabriek met nog enkele andere verbouwingspro jecten bezig gehouden. Zo is onlangs een derde tien tons stoomketel in het ketelhuis ge plaatst. "Dit heeft te maken met de grotere vraag naar stoom bij Vrumona door de komst van de nieuwe PRB-lijn (voor het afvullen van de kunst stof retourfles). Deze colonnes draaien met behulp van stoom", vertelt hij over het project. Verder is de luchtcompressor naast het ketelhuis vervangen door een compressor met een hogere capaciteit. Gelijktijdig is een aantal waterbesparende maatregelen getroffen. Toekomstige projecten Voor de toekomst staan nog meer projecten op het program ma. Deze staan onder leiding van Freerk Wieringa, omdat Theo van Deventer binnenkort afscheid neemt van Vrumona. Freerk zal zich ondermeer be zighouden met het vervangen van een oude C02-opslagtank door één met een grotere capa citeit en het plaatsen van meet apparatuur in de afval waterput. Daardoor kan de hoeveelheid afvalwater nauwkeurig worden gemeten. Een laatste project betreft een buffertank. Daarmee kan de kwaliteit van afvalwater bijge steld worden, vóórdat het op het gemeenteriool wordt ge loosd.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 7