Halfjaarcijfers Heineken N.V. Geconsolideerde resultatenrekening 1 januari - 30 juni 1992 Netto omzet De netto omzet nam in de eer ste helft van dit jaar met 392 miljoen gulden toe tot 4.591 miljoen gulden. Deze toename met 9,3% was voornamelijk het gevolg van de hogere aan tallen verkopen en betere ver koopprijzen. De volumestij ging kwam onder andere tot stand door met succes gebruik te maken van de sterke positie in de groeiende premium- en al- coholvrij-segmenten van de biermarkt. Dit had een gunstig effect op de gemiddelde ver koopprijzen. De toename van de verkopen kwam voor een groot deel tot stand bij de Europese werk maatschappijen. De weersom standigheden waren in enkele landen gunstiger dan geduren de de eerste zes maanden van 1991. Bovendien werden de ver kopen in de eerste helft van 1991 negatief beïnvloed door de Golfcrisis. Vooruitzichten De Raad van Bestur verwacht dat de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening over geheel 1992 duidelijk hoger zal zijn dan in 1991, waarbij de procen tuele stijging over 1992 waar schijnlijk niet hoger zal liggen dan in het voorgaande jaar (1991: +12%). De manier waarop financië le berichten worden be kendgemaakt, verloopt vol gens strikte regels. Wettelijk is vastgelegd dat aan de Beurs genoteerde be drijven koersgevoelige in formatie, zoals deze half jaarcijfers, eerst aan de Beurs moeten bekendma ken. Daar vindt namelijk de handel in aandelen plaats. Alle handelaren moeten bo vendien tegelijkertijd over dezelfde informatie kunnen beschikken. Pas nadat de Beurs goede ontvangst van de informatie heeft beves tigd en daarmee akkoord heeft gegeven voor verdere verspreiding van de finan ciële cijfers, beginnen op het hoofdkantoor van Hei- neken N.V. de telex- en te- lefaxmachines te ratelen. Zo snel mogelijk krijgen de persbureaus, alle Heineken- vestigingen en onze finan ciële relaties de halfjaarre sultaten toegezonden. Niet alleen in Nederland, maar over de gehele wereld. Door middel van een be richt op het publicatiebord kan ook het personeel vlug op de hoogte worden gesteld van de behaalde resultaten. Amsterdam Op 4 september heeft Heineken N.V. bekend gemaakt dat de netto winst uit gewone bedrijfsuitvoering over de eerste zes maanden van 1992 197.710.000 gulden be droeg. Over dezelfde periode in 1991 bedroeg de winst 168.376.000 gulden. Dat bete kent een stijging van 17,4%. De netto winst inclusief bui tengewoon resultaat bedroeg 235.145.000 gulden. Het bui tengewoon resultaat, een be drag van 37 miljoen gulden, be treft de boekwinst die is ontstaan uit grondverkopen in Singapore. (in duizenden guldens) 1992 1991 Netto omzet 4.590.725 4.198.814 Grondstoffen, materialen en diensten 2.514.781 2.307.716 Accijnzen 597.664 558.065 Personeelskosten 846.872 768.323 Afschrijvingen en waardeveranderingen 297.235 266.785 Som der bedrijfslasten 4.256.552 3.900.889 Bedrijfsresultaat 334.173 297.925 Dividend van niet-geconsolideerde deelnemingen 9.458 10.182 Rente -33.912 -48.837 24.454 - 38.655 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 309.719 259.270 Belastingen - 140.290 -98.175 Groepswinst uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 169.429 161.095 Aandeel van derden 28.281 7.281 Netto winst uit gewone bedrijfsuitoefening 197.710 168.376 Netto buitengewoon resultaat 37.435 - Nettowinst 235.145 168.376

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 3