25 jaar C.J. Savelkoul 25 jaar P.A.M.M. van Dongen Meerssen Op 25 augustus werd het 25-jarig dienstjubi- leum gevierd van de heer C.J. Savelkoul. Hij trad op 14 augustus 1967 in dienst als horecavertegenwoor- diger bij Vrumona in Limburg. In 1979 volgde de overstap naar de bierorganisatie in Zuid-Lim burg. Sinds 1985 is de heer Sa velkoul groothandelsvertegen woordiger bij Maas Jeker in Nuth. De heer Van Leendert memoreerde deze feiten in zijn toespraak. Hij kenschetste Jo Savelkoul als een man met veel hart voor de zaak, die zich tot het uiterste inzet om de klan ten tevreden te stellen. Als blijk van waardering kreeg hij namens het personeel een sportfiets overhandigd. Er volg de een geanimeerde receptie. Velen waren naar Meerssen ge komen om de jubilaris en zijn echtgenote geluk te wensen. Loosdrecht Op 28 augustus trad Peter van Dongen bij de Amstel Brouwerij in dienst als jongste bediende bij de por tiersloge. Niet veel mensen hebben in die dagen kunnen vermoeden dat Peter 25 jaar la ter als brouwerijvertegenwoor diger in de bloemetjes zou wor den gezet. Een functie die hij sinds 1981 bekleedt. Daarvoor heeft hij bij de afdeling Ont vangsten gewerkt als tapper en administrateur. Tijdens de re ceptie gaf de heer Tromer zijn uitleg bij deze niet-alledaagse loopbaanontwikkeling. Geloof in eigen kunnen en doorzet tingsvermogen stonden daarbij centraal. Van de collega's kreeg de heer Van Dongen een elec- tronische zakagenda cadeau. Er volgde een gezellige receptie, waarbij opvallend veel externe relaties van hem aanwezig wa ren. Amsterdam Op 4 september werd het 25-jarig jubileum ge vierd van mevrouw A.C.M. Wiechmann. Mevrouw De Leeuw blikte terug in de tijd en met name naar 1 september 1967, toen Aleid als telefoniste in dienst trad. 9.132 dagen later is Aleid nog steeds werkzaam als telefoniste. De heer De Vries belichtte deze functie na der. Hij noemde het belangrijk werk. Vroeger brachten zij handmatig de goede verbinding tot stand. Tegenwoordig, in het digitale tijdperk, ligt de nadruk op het goed afhandelen van vaak moeilijke vragen. Hoewel een telefoniste haar werk ach ter de schermen verricht, is zij het visitekaartje van de onder neming, aldus de heer De Vries. Hij bedankte Aleid voor 25 jaar trouwe dienst, haar inzet en haar vriendelijkheid. Na het overhandigen van de cadeaus konden de aanwezigen haar persoonlijk gelukwensen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 25