Onze dienst verlieten Dankbetuigingen (Na een dienstverband van drie of meer jaar) F.G.J. van Amsterdam (Project Ser vices HTS Z'Wou) P.H.M.Kluck (Hospitality Systems Holland B.V.) A.C. Wellner (Hempoint Expeditie) A.J. Koudstaal (Advertising Mate rials HTS) Mw. J. Delmeer (Instrumental Pro duct Characterisation HTS) Mw. J.C.E. Lee (Personeelsinforma tie Administration HTS) J.T.M. Wagemakers (Utilities En vironment HTS) C.M. Quaak (Project Services HTS) C.A. van Sluijs (Personeelsdienst) Te laat naar mijn zin ben ik bij krachten om het volgende dank woord te schrijven n.a.v. mijn af scheid op woensdag 10 juni: Af scheid nemen van je eigen, vertrouwde werkplekken zoals ik heb mogen ervaren is in één woord geweldig. Mensen, woorden, geba ren die met een pen niet te beschrij ven zijn. Ik zeg 'alleen' bedankt voor al het fijne dat ik -in welke vorm dan ook- heb mogen ontvan gen. Jan Luk Bij deze wil ik mede namens mijn vrouw en kinderen, eenieder bedan ken voor de belangstelling, bloe men, cadeaus en vele goede wensen bij mijn afscheid op 16 juni. Het was voor ons een dag om nooit te vergeten. Wim van Straalen Langs deze weg wil ik ook namens mijn vrouw iedereen bedanken voor de belangstelling en de prachtige ca deaus die ik mocht ontvangen op mijn afscheidsreceptie. Het was voor ons een onvergetelijke dag. A.J. Kloppert Partir c'est mourir un peu'. Zou het waar zijn? De afscheidsreceptie was in ieder geval gezellig. Hartver warmend was het om zoveel gezich ten, vertrouwd geworden in een pe riode van meer dan 25 jaar, weer te zien. Dank voor de belangstelling, dank voor de cadeaus. Ik ga een zon nige toekomst tegemoet. Dat zit wel goed. C.f. Melcherts Ik wil directie, collega's, vrienden en bediening, ook mede namens mijn vrouw, hartelijk danken voor de vele attenties, brieven, bloemen en de verzorging van het feest tij dens mijn afscheid. fan Smit Graag wil ik de directie van Heine- lcen bedanken voor de attentie en het bloemstuk, die ik ontving bij mijn 80-ste verjaardag. A.P. Fakkeldij Langs deze weg bedank ik, mede na mens mijn man, voor de attenties ter gelegenheid van mijn afscheid. Tevens dank aan mevrouw Van Kooten voor haar bemiddeling en goede zorgen, waardoor het gezelli ge uurtjes waren. Vriendelijke groeten, J. Dijkstra-Boonstra Bij ons 40-jarig huwelijk werden we blij verrast met een mooi bloem stuk van de directie van Heineken. Ook het drankenpakket heeft een bijdrage geleverd aan onze feestdag. Tevens danken we mevrouw Van Kooten, die dit alles prachtig heeft geregeld. Hartelijk dank. Gijs en Anneke Swijgman Langs deze weg wil ik, ook namens mijn vrouw, iedereen bedanken voor het mooie bloemstuk en dran kenpakket, die wij mochten ontvan gen ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijk. G. Zwankhuizen Bij deze wil ik mede namens mijn vrouw en kinderen, iedereen bedan ken voor de belangstelling, bloemen en felicitaties die wij mocbten ont vangen bij mijn afscheid op 26 juni. Ook collega's en oud-collega's, die aanwezig waren, hartelijk dank. Het was een prachtige dag die wij nooit zullen vergeten. L. Meyvis Vrijdag 26 juni was voor mijn vrouw, mijn kinderen en voor mij een onvergetelijke dag. Het was grandioos. Hartelijk dank aan de di rectie, het ontvangstcomité, de chefs en niet te vergeten mijn colle ga's. Op de 30 jaar die ik bij Heineken heb gewerkt kan ik met volle tevre denheid terugkijken. Nogmaals be dankt! J.H.A. Uitman Mijn afscheidsreceptie op 26 juni was onvergetelijk. Hartelijk dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt. Speciaal dank aan mijn collega's van Colonne 7 voor de fij ne samenwerking. H.A.A. Hendriks Hiermee wil ik u, mede namens mijn vrouw, kinderen, schoonzoon en schoondochter, hartelijk danken voor de grote belangstelling op mijn afscheidsreceptie. Ook wil ik u be danken voor de mooie cadeaus en bloemstukken. Het was geweldig. Ilc wens u het allerbeste toe. Gerard Verbogt Langs deze weg bedank ik de direc tie en mevrouw Van Kooten voor het bloemstuk tijdens de ziekte en bij het cremeren van mijn lieve man W.G. Breijaen. Het geeft vol doening en steun te weten dat oud- medewerlcers en hun vrouwen zo bij het bedrijf betrokken worden. Mw. Breijaen-Van de Hoogen Hierbij bedanken wij de directie van Heineken heel hartelijk voor de bloemen en cadeaus die wij moch ten ontvangen ter gelegenheid van ons 55-jarig huwelijk. Ook het be zoek van mevrouw Van Kooten werd door ons zeer op prijs gesteld. N. W. Vedder en echtgenote Hierbij bedanken wij de directie van Heineken hartelijk voor het mooie bloemstuk en het drankenpakket dat wij mochten ontvangen voor ons veertig jarig huwelijksfeest. Ook mevrouw M. v.d. Linden wil len wij hartelijk bedanken. Fam. D. de fong-Roeffen Hierbij wil ilc mede namens mijn vrouw de directie van Heineken hartelijk bedanken voor de mooie bloemen, het drankenpakket en de envelop die wij ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk uit handen van mevrouw Van Kooten mochten ontvangen, waarvoor onze grote waardering. P. W. van Loon De heer C.J. Dalebout (75) is over leden op 26 augustus. De heer Dale bout was werkzaam in Rotterdam. Hij is in dienst getreden op 12 janu ari 1947. Sinds 1 augustus 1982 was de heer Dalebout met pensioen. Op 29 augustus is de heer L.J. van Olst (93) overleden. De heer van Olst is in dienst getreden bij Amstel op 18 juni 1956. Hij is op 1 februari 1964 met pensioen gegaan. De heer J. de Groot (79) is overleden op 5 september. De heer de Groot was werkzaam bij Bolcma. Hij is daar in dienst getreden op 1 augus tus 1947. Per 1 februari 1978 is hij met pensioen gegaan.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 23