Elke maand belichten we een nieuw horecabedrijf, waarin één of meer van onze biermerken wordt geschonken. Dit keer zijn dat er zelfs drie! We gingen daarvoor naar het Stationsplein van Eindhoven voor een bezoek aan Alfonso's, Le Berry en Papa Blues JazzCafé. Le Berry, Alfonso's en Papa rug. Hier aan het Stationsplein, Blues JazzCafé zijn kort gele- waar ook Le Berry, Alfonso's en den geopend. Ze maken deel uit Papa Blues JazzCafé gevestigd van het voormalige zalencen- zijn, hebben we door grote in- trum De Vest. Dit grote pand is spanning van ons verkoopkan- verbouwd tot een aantal aparte toor kansen gecreëerd. Onze units. "Heineken verhuurt de aandacht is daarom vooral ge- panden", vertelt brouwerij-ver- richt op dit plein, waar we ver tegenwoordiger Bart Gielens in scheidene panden onderverhu- Eindhoven. Hij behartigt in de ren. Zo wordt in oktober stad de belangen van het Hei- tegenover Le Berry, het Groot neken-merk. "Ons marktaan- Café Dino's at the Schimmel- deel in Eindhoven was de afge- pennick geopend, waar even lopen jaren teruggelopen. Nu eens Heineken verkrijgbaar is. veroveren we dat langzaam te- Daarnaast zijn al het nachtcafé De Garage, het Indonesische Bij Papa Blues JazzCafé kun- restaurant Gamda en snooker- nen de liefhebbers van jazz elke en billartclub The Rex geves- donderdag tot en met zondag tigd. Ook in deze bedrijven wor- terecht voor jam-sessions en li- den onze bieren geschonken." ve-muziek. Het café is geopend van 22.30 tot 02.00 uur 's Restaurant en (jazz-)café nachts. Wie aan een jam-ses- Le Berry, Alfonso's en Papa sion mee wil doen, hoeft alleen Blues JazzCafé zijn de drie jong- maar een muziekinstrument ste horecabedrijven aan het van de muur te halen om ge- plein. Alfonso's is een Mexi- zellig een deuntje mee te spe- caans restaurant dat er van bin- len. Het café trekt een gemengd nen modem en fris uitziet. Het publiek uit de stad. Papa Blues is van 12.00 uur tot 01.00 uur's JazzCafé schenkt Heineken, nachts geopend en biedt de lief- Wieckse Witte, De Koninck, hebber van het Mexicaanse Affligem en de produkten van eten heel wat lekkers. Gasten Vrumona en Bols Benelux, kunnen in het restaurant zowel beneden als boven eten. Bene- Pleinenplan den is de bar met het dranken- De nieuwe horecabedrijven lig- pakket Heineken kelderbier, gen aan een soort plein, vlakbij Buckler en de produkten van het station en het centrum van Vrumona en Bols Benelux. De Eindhoven. Vandaar dat Heine- lunchkaart biedt de klant de ken naar wegen zoekt om het keuze uit gerechten als Tapas plein nog aantrekkelijker te (borrelgarnituur), Gazpacho maken als verblijfsruimte én (koude groentesoep) en Ensala- verbindingsstuk tussen het sta- da de Papa Y Cameron (aardap- tion en het centrum. Bart Gie- pelsalade met garnalen). Op de lens: "Daarbij denken we aan menukaart staan lekkernijen het volledig herinrichten van als Tacos, Enchiladas (opgerol- het plein door bijvoorbeeld het de maistortillas met uitjes, bestraten met kinderhoofdjes kaas etc.), Chili-gerechten en en het instellen van éénrich- Estofado de Cordero (stoof- tingsverkeer. Het IMK (Insti- schotel van lamsvlees). tuut Midden en Kleinbedrijf, red.) en de Technische Univer- Café Le Berry is zeven dagen in siteit in Eindhoven hebben op de week geopend van 12.00 uur verzoek van Heineken een on- 's middags tot 02.00 uur 's derzoek verricht naar de moge nachts. Amstel, Amstel Malt, lijkheden hiertoe en zijn ook Wieckse Witte, 1870 van Am- met een aantal oplossingen ge stel, De Koninck, Affligem en komen. Zij zijn daarbij uitge- de dranken van Vrumona en gaan van de plannen die de ge- Bols Benelux staan op de dran- meente Eindhoven over kenlijst. Tussen de middag kan langere termijn heeft met het van de 'kleine kaart' worden ge- gebied. De resultaten zullen geten (soep, lunchgerechtjes met de gemeente worden be- etcOok hier iseeneerstever- sproken." dieping met eigen bar aanwe zig.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 21