VGW-pri j svraag scoort n< Heerlijk Helder Hardloopweer Den Bosch De prijsvraag rond Veiligheid, Gezondheid en Welzijn van de VGW-com- missie in Den Bosch heeft een hoge respons gekregen. Ruim veertig procent van het aantal medewerkers in Den Bosch le verde tijdig de antwoorden in op de gestelde vragen. "Dat was ongeveer de score die we ver wacht hadden", vertelt Wil van Vugt, vice-voorzitter van de VGW-commissie. "Bovendien waren er veel inzendingen van kantoor bij. Dat was voor ons een plezierige verrassing." Aanleiding voor de prijsvraag was de honderdste vergadering op 6 juli en het tienjarig bestaan van de commissie Veiligheid, Gezondheid en Welzijn. In het kader daarvan was eind juni een speciaal bulletin uitgeko men, waarin tien jaar VGW-ge- schiedenis stond vermeld. "En omdat we graag wilden weten hoeveel de medewerkers over veiligheid, gezondheid en wel zijn wisten, besloten we aan ons feestelijk jubileum ook een prijsvraag te koppelen", legt voorzitter Leo Gouda uit. Veertien vragen Dertien van de veertien gestel de vragen hadden betrekking op de beschreven geschiedenis. "Alle antwoorden waren dan ook terug te vinden in het bul letin. Zo vroegen we onder meer 'In welk jaar werd een aanvang gemaakt met het pro ject 'alcohol en werk?' en 'In welk jaar werd de eerste voor zitter van de ARBO-commissie gekozen?'De veertiende vraag betrof vijf namen van VGW- commissieleden. Dat antwoord stond niet in het laatste bulle tin, maar is wel in alle voor gaande schriftelijke uitgaven terug te vinden. Bovendien hoopten we een beetje dat de Bossche medewerkers inmid dels enkele commissieleden bij name zouden kennen." Om het niet al te gemakkelijk te maken, werden alle inge stuurde antwoorden streng ge controleerd. Uiteindelijk kwa men er zestien 'foutloze' inzendingen uit de bus. Veilig heidsdeskundige Henk Pook trok hier de prijswinnaars uit. fan Roemer van de afdeling Ver pakken kreeg de hoofdprijs, een wekkerradio ter waarde van 150 gulden. De eerste en twee de prijs gingen naar Anton Kooien van Onderhoud, Brou wen en Energie en Jan Mascini van het laboratorium van de Be- drijfstechnologische Dienst. Beide mannen wonnen respec tievelijk een broodrooster van 100 gulden en een haarföhn ter waarde van 50 gulden. De prij zen werden 14 september uit gereikt door Albert de Voogd, bedrijfsleider in Den Bosch. Zoeterwoude/Veluwe Een team van collega's uit Zoeter- woude heeft 12 september deel genomen aan de jaarlijkse Ve- luweloop. Theo Wijsman startte als eerste van het team aan deze estafette. Gastloper Willem Veldhuijzen liep de laatste kilometers. Het Heine- ken-team, dat zich 'Heerlijk Helder Hardloopweer' noemt, eindigde als 112de van de 216 ploegen. Mede-organisator Rolf Renger: "Dat is helemaal niet slecht voor een team dat voor het eerst meedoet. Ik moet daarbij zeggen dat het ons puur om het plezier ging. Het was een erg geslaagde dag." Het Heineken-hardloopteam 'Heerlijk Helder Hardloopweer' W" Chef Interne Dienst Ed Veen had de drie hoofdprijzen ter be schikking gesteld. Ook de ove rige prijswinnaars hebben in middels hun gewonnen artikelen, ondermeer een aan tal Heineken badlakens en pen nen, in ontvangst genomen. Verder kreeg iedere deelnemer aan de wedstrijd een leuke at tentie. Activiteiten De hoge respons betekent voor de commissieleden extra sti mulans om door te gaan met hun activiteiten. Secretaris Ap- pie Veenstra: "Jaarlijks houden we ons bezig met de op te stel len survay-rapporten. Daarin lichten we een afdeling door op veiligheid, gezondheid en wel zijn. Door middel van deze rap porten kunnen we goede af spraken maken met de bedrijfsleider en om de vier jaar een ARBO-jaarplan opstellen. Verder houden we ons onder meer bezig met de invoering van de zogenoemde 'oto-plas- tics gehoorbescherming' voor de man of vrouw op de werk plek. Deze gehoorbescherming is geënt op de specifieke ge- De drie prijswinnaars en A Albert de Voogd De commissieleden zijn overi gens tevreden over de behaalde resultaten in eigen brouwerij. "Maar het kan nog steeds beter. En daar blijven we ook in de toekomst naar streven", aldus Appie Veenstra. luidsomstandigheden van de werkplek van de werknemer. Ook toetsen we elke advies aanvraag op veiligheid, gezond heid en welzijn. Recentelijk is dat nog gebeurt bij de vervan ging van colonne 10 door co lonne 12. We hebben daarbij gekeken naar de communica tiemogelijkheden voor de werknemers. Volgens de AR- BO-wet moeten werknemers zowel over privé-zaken als over werk met elkaar kunnen pra ten. Vandaar dat wij geadvi seerd hebben de machines van de nieuwe colonne zo op te stel len dat er telkens twee werk nemers bij elkaar staan, zodat communicatie mogelijk is. Dat is uiteindelijk in een soort pré advies naar de ondernemings raad gegaan."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 19