Nieuwe leden welkom bij Bossche clubs Wandelsport J. Mink 073 -135352 De Fotoclub heeft een donkere kamer, een fotostudio en een ontmoetingsruimte in het Hei- neken Ontspannings Centrum (HOC), vlakbij de brouwerij in Den Bosch. Voor meer infor matie kunt u onder anderen terecht bij Henk van den Bigge- laar, te bereiken via toestel nummer 789. Biljarten L. Timmermans tst. 840 Bowlen E. Hakvoort tst. 417 Bridgen C. van Vliet tst. 806 Fotoclub H. van den Biggelaar tst. 789 Hengelsport H. Fleuren 073 -134876 Lawntennis M. van der Linden tst. 603 Tafeltennis F. van Mil tst. 322 Voetbal P. Ploegmakers tst. 760 Wielertourclub Zaalvoetbal H. Böhmermann B. v.d. Bersselaar tst. 839 tst. 403 De voorzitter benadrukt dat de leden zelf kunnen bepalen hoe ver ze zich in de fotografie wil len verdiepen: "Ons uitgangs punt is dat de leden niet meer dan een eenvoudig toestel no dig hebben om toch leuk met fotografie bezig te zijn. Ze kun nen bij ons leren hoe je de eigen camera het beste kunt gebrui ken. Maar we hebben bijvoor beeld ook een cursus ontwik kelen en afdrukken van zwart/wit en kleuren foto's in de donkere kamer." De Fotoclub komt eens per veertien dagen bijeen op vrij dagavond. Leden betalen jaar lijks een vaste contributie en zijn dan tegelijkertijd lid van de Nederlandse Bond van Ama teurfotografen. De Fotoclub is aangesloten bij die bond en kan daardoor eenvoudig goede cur sussen verzorgen. "Ons seizoen loopt van september tot en met mei. Het is traditie dat we de eerste clubavond presentaties houden van vakantiefoto's. De resultaten worden gezamenlijk besproken. De leden kunnen het zo duur maken als ze zelf willen. Degenen die geïnteres seerd zijn kunnen het best even de sfeer komen proeven tijdens een clubavond. Bijvoorbeeld 2, 16 of 30 oktober", zegt Henk van den Biggelaar uitnodigend. De Bossche Personeelsvereniging heeft de volgende onderafdelingen. Wilt u meer weten? Bel dan snel de contactpersoon! Onder hoede van de Perso neelsvereniging bestaan in Den Bosch diverse personeelsclubs. Zo ook de Fotoclub, waarvan Henk van den Biggelaar voor zitter is. "De Fotoclub heeft nu vijftien leden, maar we kunnen er mak kelijk nog vijftien of meer bij hebben. Daarvoor hebben we voldoende capaciteit en moge lijkheden. En eigenlijk is een le denbestand van vijftien laag als je beseft dat in Den Bosch zo'n 1150 mensen bij Heineken wer ken. Maar ik denk in dit geval ook aan de niet-actieven. Voor hen kan fotografie een leuke hobby zijn. Ze zijn van harte welkom als lid", aldus Henk.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 18