"Je hebt altijd mensen nodig om de processen in de gaten te houden" "Via het beeldscherm kunnen direct actuele gegevens worden opgevraagd" Tini Martens achter het nieuwe besturingssysteem van Brouwhuisl (Den Bosch) sturing van het brouwhuis, die gemakkelijker te onderhouden is en bovendien méér informa tie geeft aan de gebruiker. Pro cessen zijn beter te volgen en vast te leggen. Uiteraard bete kent het nieuwe besturingssys teem ook dat er minder mensen nodig zijn om het werk te doen. Dat laatste heeft overigens geen gedwongen ontslagen tot gevolg. De betrokken mede werkers zijn hiervan op de hoogte. Blijft echter dat je bij automatisering nooit zonder de vakkennis van medewerkers kunt. Die is essentieel. Je hebt altijd mensen nodig om de pro cessen in de gaten te houden." Jaap van Puffelen houdt zich met name bezig met de auto matiseringsprojecten in het Dienstgebouw en Gebouw I (bottelarij). In het Dienstge bouw zijn de bierstromen van de lagertanks naar de heider- biertanks en de aanname van het bier bij Verpakken inmid dels al geautomatiseerd. Bin nenkort volgen de gisttoevoe- ging en koeling. Jaap hierover: "Bij het zoeken van een nieuw besturingssysteem is er uitge gaan van een vorm die distri butief kan werken. Dat bete kent dat je niet langer met één centraal systeem te maken hebt waarmee de gehele bestu- Zoeterwoude Ook bij de verschillende auto matiseringsprojecten in Zoe terwoude is veel gebruik ge maakt van de vakkennis van de medewerkers. Jaap van Puffelen, software-engineer van de afdeling Nieuwbouw in deze vestiging: "Die vakkennis is vaak onontbeerlijk voor een juiste beschrijving van het pro ces. In het verleden zijn daar wel eens fouten mee gemaakt door een systeem te bedenken dat totaal niet aansloot op de werkelijkheid. Daar hebben we gelukkig van geleerd." wordt er gewerkt aan de invoe ring van de bierbereiding-in- stallatie van de fustencolonne. Dit is een ingewikkeld proces, omdat je hier niet alleen te ma ken hebt met de aanlevering van bier, maar ook met pas- teurisatie. De apparatuur zal in november worden geplaatst. De fustencolonne wordt tegen die tijd zes weken stil gelegd. Dat betekent dat vlak daarvoor een grotere voorraad gedraaid zal worden." Flexibel Voor de gebruiker betekent het nieuwe besturingssysteem een meer flexibele en overzichtelij ke manier van werken. "Bij het paneel dat we hiervoor ge bruikten, moest je nauwkeurig op de lampjes en metertjes blij ven letten om te zien of alles nog goed ging", vertelt Ger van dat de hop aan de wort kan wor den toegevoegd als de wort het kookpunt heeft bereikt. Dat is niet mogelijk wanneer de hop met de hand wordt gedoseerd. Bij een te hoge temperatuur komt er namelijk te veel damp uit de wortketel. Verder zijn er plannen om de hele afdeling Energie te auto matiseren. Jan Buizer, Senior Engineer procesautomatisering hierover: "We zijn nu in de af rondingsfase van de Centrale Koeling. Dit onderdeel zorgt voor de koeling van het brouw- water dat voor de wort bestemd is, de apolloblokken, het alco holwater, dat verschillende ge bruikers heeft en de horizonta le lagerkelders. In de centrale koeling is een besturing aange bracht die behalve het regelen en het besturen van het proces 15 ring plaatsvindt, maar met deelsystemen die onderdelen van het proces aansturen. Hier door voorkom je dat het hele systeem uitvalt als er een sys teemstoring optreedt. Valt er één onderdeel uit, dan kunnen andere delen tijdelijk het werk overnemen. En dat scheelt veel tijd en daardoor ook geld." Ook Gebouw I (bottelarij) wordt binnen dit nieuwe be sturingssysteem geïntegreerd. Dat is al gebeurd met de bier- stroom naar de colonnes 4, 5 en 6. Van Puffelen: "Daarnaast der Flier, specialist Helderbier- bereiding enthousiast. Via zijn beeldscherm kan hij direct ac tuele gegevens van de bier- stroom in alle helderbier- en la gertanks opvragen. Ook de reiniging, wortaanvoer en fil tratie kunnen op deze manier nauwkeurig worden gevolgd. Als er iets misgaat kan Ger in één oogopslag op het beeld scherm zien wat er aan de hand is en waarom. Moet hij dan in grijpen, dan kan hij via hetzelf de besturingssysteem een rap port opmaken en versturen naar het kwaliteitslaboratori- Brouwhuis I Er lopen meer automatise ringsprojecten in Zoeterwou de. Brouwhuis I heeft inmid dels een automatische hop- en reinigingsdosering gekregen. De hop wordt nu niet meer door de brouwer in de wortke tel gedaan maar de dosering ge beurt voortaan automatisch. Een groot voordeel daarvan is i neken brouwerijen ook de kosten van het stroom verbruik verbetert. Dit systeem zoekt dus als het ware die ma nier van koelen op die de min ste kosten met zich meebrengt en voert dat ook uit! Zoiets is in ons bedrijf nog niet zo vaak ver toond." Slibverwerking In januari '93 begint de vervan ging van de verouderde bestu ring bij de aerobe afvalwater zuivering. Gelijktijdig wordt ook de slibverwerking geauto matiseerd. Het vervangen van beide besturingssystemen zal ongeveer acht weken in beslag nemen. "Op dit moment moet een operator lokaal de bestu ring van de slibverwerking re gelen en controleren. Wanneer de besturing geheel geautoma tiseerd is, hoeft de bedienings man alleen aanwezig te zijn bij het opstarten van het proces. Daarna gaat hij naar de centra le wacht in de Energiedienst. Van daaruit kan hij het gehele proces bewaken en controle ren", vertelt Ron Zalme, senior project-leider. "Wellicht wor den in de toekomst ook de pro cessen gewijzigd, zodat bijvoor beeld minder energie wordt verbruikt en minder slib wordt geproduceerd. Een lopend on derzoek naar dit proces moet dat uitwijzen."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 15