Dr. H.P. Heinekenprijs voor professor Borst De Dr. H.P. Heinekenprijs voor biochemie en biofysica is dit jaar toegekend aan professor P. Borst, wetenschappeli j k directeur van Het Nederlands Kankerinstituut. Borst kreeg de prijs (250.000 gulden) vanwege zijn grensver leggende kankeronderzoek en zijn prestaties op het gebied van de biochemie en de mole culaire biologie. De prijsuitrei king, verricht door Prins Claus, heeft 25 september plaatsge vonden in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. De Dr. H.P. Heinekenprijs wordt één keer in de twee jaar uitgereikt aan iemand die be langrijk wetenschappelijk on derzoek verricht. Vóór 1988 ge beurde dat één keer in de drie jaar. De prijs is genoemd naar dr. H.P. Heineken, de vader van A.H. Heineken en wordt gefi nancierd door de speciaal voor dit doel opgerichte Heineken Stichting. De eerste uitreiking was in 1964. Vier andere prijzen Naast de Dr. H.P. Heineken prijs zijn 25 september ook nog vier andere internationale prij zen op het gebied van weten schap en kunst uitgereikt. Dit betrof de Amsterdamse prijzen voor de Kunst, de Geneeskun de, Historische Wetenschap en het Milieu. De Kunstprijs (50.000 gulden) ging naar graficus en beeldhou wer Carel Visser voor zijn ge hele grafische werk, dat vol gens de jury van grote kwaliteit Professor Salvador Moncada uit het Engelse Kent kreeg de Prijs voor de Geneeskunde (250.000 gulden). Moncada is weten schappelijk directeur van de Wellcome Research Laborato ries in Kent. Door zijn ontdekkingen is het inzicht in het ontstaan van ho ge bloeddruk, oedeem, vaatver- nauwingen en hart- en hersen infarcten sterk verbeterd. Professor Herman van der Wee uit het Belgische Leuven kreeg de Amsterdamse Prijs voor de Historische Wetenschap (100.000 gulden). Hij is hoogle raar sociale en economische ge schiedenis aan de Katholieke Universiteit in Leuven. Van der Wee kreeg de prijs vanwege zijn baanbrekend wetenschappelijk werk, dat een overzicht biedt op de periode tussen de Mid deleeuwen en de eigen tijd. Zijn studies hebben op zinvolle wij ze bijgedragen tot het begrip van de Europese geschiedenis in het algemeen. De Amsterdamse prijs voor het Milieu (250.000 gulden) werd uitgereikt aan professor Marko Branica. Hij is verbonden aan het Rudjer Boskovic Instituut in Zagreb, Kroatië. Professor Branica kreeg de prijs voor zijn pionierswerk in de chemische analyse van verschillende ver ontreinigingsmetalen in het milieu. Dit werk heeft mede de basis gelegd voor het milieube leid in de Middellandse Zee. Twee jaar De Amsterdamse prijzen wor den om de twee jaar uitgereikt. De Stichting Alfred Heineken Fondsen financiert ze sinds 1990. De Koninklijke Neder landse Akademie van Weten schappen is verantwoordelijk voor de selectie van al deze prij zen. De Amsterdamse Prijs voor de Kunst wordt door een onafhankelijke jury toegekend.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 11