lil Ac Stadsprins Jean Louis den Ierste steekt het carnavalsbiei bij De Ridder vorig jaar het carnaval deels was afgelast in verband met de Golfoorlog. "Er waren tijdens de optochten op zondag ontzet tend veel mensen op de been. In Maastricht was het bier nau welijks aan te slepen. Vooral hij de grote afnemers in de steden Geleen, Sittard en Maastricht was het kelderbiersysteem een grote uitkomst." Naar schat ting heeft Brand tien procent meer omgezet dan in het verge lijkbare jaar 1990. Brouwerijen actief Onze brouwerijen in Den Bosch, Maastricht en Wijlre deden actief aan de plaat selijke carnavalsfestiviteiten mee. Stadsbrouwerij De Rid der ontving 4 februari de Stadsprins van Maastricht. Jean Louis den Ierste, verge zeld van een delegatie van de Maastrichtse carnavalsvereni ging De Tempeleers, kwam zich bij De Ridder persoonlijk overtuigen van de kwaliteit van het carnavalsbier. Op zijn tocht door de brouwerij in specteerde hij de lagerkelder en stak hij in het brouwhuis het bier. Daarbij sprak hij de lovende woorden "Maastricht hoeft zich geen zorgen te ma ken over haar dorst tijdens de komende carnavalsdagen" uit. Vervolgens overhandigde brou werij-directeur Rob Stevens de prins een kristallen bierpul met inscriptie. Oeteldonks carnaval De Bossche agenda stond afge lopen weken weer volgepland met carnavalsactiviteiten. Dat begon al op dinsdag 18 februari, toen carnavalsprins Amadeiro XXm met zijn gezelschap de bouwhal van de Oeteldonkse Hofbrouwerij bezocht, waar hij Rob Stevens (links) en Stadsprins Jean Louis den Ierste toosten met een glas Wieckse Witte op een goede carnaval de daar gebouwde carnavalswa gens inspecteerde. De wagens werden goedgekeurd en kon den mee in de traditionele op tocht door Oeteldonk. Zaterdag 29 februari vond vol gens goed Oeteldonks gebruik de jaarlijkse carnavaleske 'bier- pruverij' plaats van de Oetel- donksche Club, de overkoepe lende organisatie die het carnaval in Den Bosch organi seert. Daarbij zorgde de Oetel donkse Hofbrouwerij voor de heldere glazen Heineken en Amstel bier. Het gezelschap vertrok elf over één richting Hotel J. v.d. Bosch, waarna di verse andere horecabedrijven werden aangedaan. Een ander goed gebruik is het carnavals-ontbijt in de hofbrou werij, dat traditiegetrouw op de laatste dag van de carnaval wordt gehouden. Dit keer was het de 33ste keer dat Prins Car naval en zijn 'gevollug' voor het ontbijt werd uitgenodigd. Spe ciaal voor deze gelegenheid overhandigde hij Albert de Voogd een zogenoemde 'rinkel bom' (zie foto). Hij liet de Bos sche bedrijfsleider bovendien bom' verwelkomd te worden. Een verzoek dat snel werd in gewilligd. Hoofd Personeelsza ken Rudi van Eekert, die elk jaar de organisatie van het ont bijt op zich neemt, werd even eens door de prins in het zon netje gezet. Zij kreeg een onderscheiding uit de huisorde van de prins. Blauw Sjuut De 'Blauw Sjuut', het schip van Carnavalsvereniging De Winkbülle uit Heerlen deed Albert de Voogd (bedrijfs leider H'Bosch) kreeg een 'rinkelbom' uit handen van Prins Carnaval. Rechts achter hem staat Rudi van Eekert

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 9