Nieuwe Heineken- vrachtwagen Gistkuipen overkapt Horst De drankenhandel Vullinghs-fanssen-Huyben B.V. in Horst kreeg begin maart een nieuwe Heineken-vracht- wagen. Het gaat hier om de eer ste vrachtwagen in de nieuwe Heineken-uitmonstering. In plaats van de bekende tekst 'Heineken Bier', prijkt nu een groot Heineken-viltje op de flanken. Het is opvallend ge kanteld en aangesneden waar door het geheel meer dynamiek uitstraalt. Dit nieuwe jasje is het gevolg van het streven naar een uniforme en eigentijdse uitstraling van Heineken op een grote verscheidenheid aan merkdragers, zoals vrachtau to's, tapeilanden en reclame borden. Het hele Heineken-wa- genpark steekt straks in het nieuw. In het volgende num mer van Vers van 't Vat beste den we ruim aandacht aan het nieuwe gezicht van het Hei- neken-merk. Volgens Frans Allaart, chef Ex peditie Magazijnen, is het toe val dat de drankenhandel in Horst als eerste de nieuwe Hei- neken-vrachtwagen heeft ge kregen. "De vrachtwagen is al in oktober 1991 besteld. Onge veer tegelijkertijd viel de be slissing om de Heineken-uit monstering te wijzigen. Hier door zijn wij in Nederland de eerste." Overigens gaat het bij de kers verse aanwinst ook om een nieuw concept drankenhandel vrachtauto. Frans Allaart hier over: "Doordat steeds meer rol containers gebruikt worden voor het afleveren van onze pro- dukten, ontstond behoefte aan een nieuw type vrachtwagen. In nauwe samenwerking met een carrosseriebouwer is een gesloten laadbak met een laad klep ontwikkeld, waarin 27 rol containers kunnen worden ge laden." De ontvangst van de nieuwe Heineken-vrachtwagen weid gevierd met een echte Limburgse vlaai. Met van links naar rechts Emile Baade (Bedrijfsleider in Horst), Frans Allaart, Eric Tielen (vertegenwoordiger Daf) en Bert Knapen (Lücker Carrosserie). Op de foto zijn in de vrachtwagen nog net Fred van Grunsven (links) en Wiel Schaéortje te zien. De gistkuipen in Den Bosch. Op de achtergrond de over kapte kuipen Den Bosch In het voorjaar van 1993 behoren de open gist kuipen in de Bossche brouwerij voorgoed tot het verleden. Er wordt namelijk hard gewerkt aan het overkappen van deze kuipen om zo de arbeidsom standigheden te verbeteren. Het koolzuurgas (CO2) dat tij dens het vergisten vrijkomt zal, als de gehele operatie is afge rond, via de verzamelleiding voor hergebruik naar de COj- opslagtanks bij de machineka mer worden vervoerd. Een ander voordeel van de over kapping is dat de gistbakken voortaan automatisch gerei nigd kunnen worden. Iets wat tot voor kort nog met de hand gebeurde en daardoor veel tijd in beslag nam. Ook neemt de produktveilig- heid en de algemene hygiëne toe en is door de overkapping een hoger volume ontstaan. Voortaan kan er per kuip 950 hectoliter in plaats van 850 hectoliter bier worden opgesla gen. Hoewel de kuipen niet meer open zijn, kunnen de mensen die de brouwerij bezoeken nog steeds het vergistingsproces van dichtbij zien. Want speci aal voor de vele excursies die in deze brouwerij worden gehou den, is er in elke gistkuip een kijkvenster met verlichting ge maakt.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 7