Heineken Fanfare-cd voor A.H. Heineken Oorkonde voor A'Stad Matrix geplaatst Amsterdam De heer A.H. Heineken kreeg 6 maart de eer ste cd van de Heineken Fanfa re. Voorzitter Wim Römkens overhandigde de cd in het Ont vangstcentrum in Amsterdam. Ook gaf hij de heer Heineken een ingelijste vergroting ca deau van het cd-hoesje, waarop de Heineken Fanfare staat afge beeld. De heer Heineken zei de cd een goed produkt te vinden. De cd, die de titel 'The Bright Sound of Heineken' heeft ge kregen, bevat een zeer geva rieerd aanbod. Van modern klassiek tot en met bekende pophits. Tijdens het jaarlijkse carnavalsconcert in het Casino in Den Bosch konden de Bos schenaren al kennismaken met het eerste zilverkleurige schijf je. De Heineken Fanfare pre senteerde de cd daar aan de ruim 800 bezoekers. Het muziekschijfje is sinds de ze maand ook in het PUM (Per Het Bossche delegatie-team met de heer A.H. Heineken na A de overhandiging van de cd soneels Uitgiften Magazijn) van uw vestiging verkrijgbaar. De cd kost daar 25 gulden. Me dewerkers van de horecagebie- den kunnen 'The Bright Sound of Heineken' in de PUM's van de grotere vestigingen halen of de cd bestellen via Jo van Ber- kom in Den Bosch. Graag bij schriftelijke bestelling van de cd een cheque voor 25 gulden bijsluiten. Zowel de uitvoerend producent van de tentoonstelling in A'Stad als Heineken Nederland kregen een oorkonde. Paul Staudenmaijer nam deze in ontvangst namens het bureau Fröger Staudenmaijer en Robert Elfrink namens Heineken Amsterdam Heineken Ne derland B.V. heeft voor haar Ontvangstcentrum aan de Stadhouderskade in Amster dam een oorkonde ontvangen van de Stichting Out-of-Home- Reclame. Deze werd uitgereikt tijdens het eind februari gehou den congres van de Bond van Adverteerders in het RAI Con grescentrum. De Stichting Out-of-Home-Re- clame loofde voor het eerst prij zen uit. Uit 200 inzendingen werd in 17 categorieën een se lectie gedaan voor het jaar 1991. Het Heineken Ont vangstcentrum werd genomi neerd in de categorie 'Tentoon- stellingsbouw'. In die categorie won ons bedrijf een eerste prijs. Heineken is zeer vereerd met dit resultaat. De bijbehorende ingelijste oorkonde krijgt een plaats in de Moutzolder-ont- vangstruimte van A'Stad. Den Bosch Door een verdere automatisering op de afdeling Brouwen in Den Bosch, hoeven de medewerkers daar niet lan ger met zware slangen te sjou wen. De afgelopen maanden zijn er namelijk een jongbier- en een wortmatrix geplaatst die di verse leidingen met elkaar ver binden. De jongbier-matrix ver bindt de jongbierleidingen tussen de gist- en de lagerkel- ders. De wortmatrix verbindt de leidingen vanuit het Brouw huis naar de gistkelders. Nadat de gist-lagertanks zijn aange sloten, maakt één druk op de knop van de computer dat de stromen wort of jongbier nu vanzelf via de goede leiding op hun plaats terechtkomen. Het knooppunt van leidingen tussen het Brouwhuis en de Gistkelder, ook wel wortmatrix genoemd

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 6